Biblioteka nauczycielska w Gimnazjum św. Anny w Krakowie (1850–1914)

Autor

  • Ewa Piotrowska Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Biblioteka Główna

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.14.19

Słowa kluczowe:

biblioteki szkolne, Gimnazjum św. Anny (Kraków)

Abstrakt

W artykule przedstawiono działalność biblioteki nauczycielskiej w najstarszej polskiej szkole publicznej o charakterze świeckim. Omawiany okres obejmuje lata 1850-1914. Opisano ogólne zarysy funkcjonowania szkół średnich i ich bibliotek w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku w zaborze austriackim. Opierając się na analizie materiałów archiwalnych dotyczących Szkół Nowodworskich oraz sprawozdań dyrektorów szkoły poruszono zagadnienia związane z przechowywaniem kolekcji, finansowaniem biblioteki, źródłami napływu księgozbioru do biblioteki, opracowaniem kolekcji, jej składem i wzrostem ilościowym, opieką nad księgozbiorem i jego wykorzystaniem. Starano się wykazać związek między sprawnie działającą biblioteką nauczycielską a wysokim poziomem nauczania w Gimnazjum Św. Anny.

Bibliografia

Archiwum Narodowe w Krakowie. Gimnazjum i Liceum im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie. Akta administracyjne 1847-1911. Sygn. GLN 23-46.

Archiwum Narodowe w Krakowie. Gimnazjum i Liceum im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie. Akta obrotów kasowych 1860-1889. Sygn. GLN 74-76.

Archiwum Narodowe w Krakowie. Gimnazjum i Liceum im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie. Katalog dzieł defektowych 1836-1850. Sygn. GLN 217.

Archiwum Narodowe w Krakowie. Gimnazjum i Liceum im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie. Książki ogłoszeń 1882-1912. Sygn. GLN 63-72.

Archiwum Narodowe w Krakowie. Gimnazjum i Liceum im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie. Protokoły konferencji nauczycielskich 1848-1898. Sygn. GLN 2-13.

Baranowski M., Przepisy praktyki szkolnej obejmujące zbiór ustaw szkolnych krajowych i państwowych, regulamin, nowe plany naukowe dla szkół ludowych pospolitych i wydziałowych, statut organizacyjny nauki dopełniającej i przegląd najważniejszych rozporządzeń władz szkolnych, Lwów 1898.

Barycz H., Historia szkół Nowodworskich: od założenia do reformy H. Kołłątaja, Kraków 1988.

Bąk J., Semper in altum, Kraków 1976.

Bobrzyński M., Statut Rady szkolnej krajowej galicyjskiej: studium prawno-polityczne, Kraków 1903.

Estreicher S., Lata szkolne Stanisława Wyspiańskiego, Kraków 1933.

Ferenc M., Collegium Nowodworskiego, Kraków 2012.

Graff T., Urbanek G., Strokowski W. (red.), 420 lat szkół nowodworskich 1588-2008, Kraków 2008.

Jahresbericht des k.k. Vollständigen Gymnasiums in Krakau für das Schuljahr 1853-1860, Krakau 1853-1860.

Janelli M., Missona K. (oprac.), Zbiór ustaw i rozporządzeń odnoszących się do szkół średnich w Galicji. T. 1-2, Lwów 1914-1917.

Kopia H., Ustawy i rozporządzenia obowiązujące w galicyjskich szkołach średnich, Lwów 1900.

Korta K., Gimnazjum św. Anny w Krakowie: wspomnienia ucznia z lat 1888-1896, Kraków 1938.

Leniek J. (oprac.), Książka pamiątkowa ku uczczeniu jubileuszu trzechsetnej rocznicy założenia Gimnazyum Św. Anny w Krakowie, Kraków 1888.

Piotrowska E., Biblioteka Gimnazjum Św. Anny w Krakowie w latach 1850-1918: praca magisterska pod kierunkiem dr Marii Kocójowej, Kraków 1990.

Plan nauki dla gimnazjów galicyjskich, Lwów 1909.

Programma popisów publicznych uczniów ces: król: Liceum Krakowskiego Ś. Anny z roku szkolnego 1948/49, Kraków 1849.

Sprawozdanie c. k. Dyrekcyi Gimnazyalnej przy Św. Annie w Krakowie, Kraków 1867-1872.

Sprawozdanie c. k. Rady szkolnej krajowej o stanie szkół średnich galicyjskich, Lwów 1868-1916.

Sprawozdanie Dyrektora c. k. Gimnazyum Nowodworskiego czyli Św. Anny w Krakowie, Kraków 1873-1918.

Sprawozdanie o stanie naukowym c. k. Gimnazjum Św. Anny w Krakowie z roku szkolnego 1850/51, Kraków 1851.

Stinia M., Państwowe szkolnictwo gimnazjalne w Krakowie w okresie autonomii galicyjskiej, Kraków 2004.

Pobrania

Opublikowane

2017-06-15

Jak cytować

Piotrowska, E. (2017). Biblioteka nauczycielska w Gimnazjum św. Anny w Krakowie (1850–1914). AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 14, 290–304. https://doi.org/10.24917/20811861.14.19

Numer

Dział

Artykuły / Articles