Problemy oświaty, szkoły i wychowania na łamach wileńskiej „Pobudki” (1908–1914)

Autor

  • Sabina Kwiecień Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Nauk o Informacji

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.15.17

Słowa kluczowe:

Polish youth press in 1900–1914, Polish Vilnius press 1900–1914

Abstrakt

“Pobudka”, a Vilnius monthly youth magazine, was published between 1908-1914 with Leon Perkowski as the Editor in Chief, later replaced by his son, Mieczysław. It was a conservative magazine, mainly presenting the correspondence of students in the country and abroad, chronicles and youth magazines reviews. The aim of the article is to point out the basic thematic threads oscillating around the education and upbringing problems. The analyzed magazine contained considerations about the desirable attitudes and behaviour of youth, materials discussing the issues of self-education, middle and higher education and the issue of women education.

 

Bibliografia

Kmiecik Z., Prasa młodzieżowa w zaborze rosyjskim po rewolucji lat 1905–1907, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” (1979) t. XVIII, z. 4, s. 47–58.

Kmiecik Z., Prasa rosyjska w zaborze rosyjskim w latach 1905¬1915, [w:] Prasa polska w latach 1864–1918, pod red. J. Łojka, Warszawa 1976, s. 58–111.

Kolasa W.M., Historiografia prasy polskiej (do 1918). Naukometryczna analiza dyscypliny, Kraków 2013

Krajewski M., Historia wychowania i myśli pedagogicznej. Zarys wykładu, Płock 2006.

Krasuski J., Historia wychowania, Warszawa 1985.

Kuliczkowska K, Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1864–1914. Zarys monograficzny. Materiały, Warszawa 1915.

Ostachiewiczowa K., Nowe prądy, nowe dążenia w wychowaniu. Wiek XIX i XX, Wilno 1914.

Walasek S., Polska oświata w guberni wileńskiej w latach 1864–1915, Kraków 2002.

Wołkowski W., Opowieści z dawnego Wilna (3). Sklep i zakład Leona Perkowskiego [online] W: Wilnoteka. Polski portal na Litwie http://www.wilnoteka.lt/pl/artykul/opowiesci-z-dawnego-wilna-3-sklep-i-zaklad-leona-perkowskiego [dostęp: 15.06.2017]

Wołoszyn S., Historia szkolnictwa, Warszawa 1967.

Pobrania

Opublikowane

2018-03-23

Jak cytować

Kwiecień, S. (2018). Problemy oświaty, szkoły i wychowania na łamach wileńskiej „Pobudki” (1908–1914). AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 15, 230–244. https://doi.org/10.24917/20811861.15.17

Numer

Dział

Artykuły / Articles

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>