Książki z kolekcji magnackich w Wielkim Księstwie Litewskim – interdyscyplinarne opracowanie i metodologia badań

Autor

  • Iwona Pietrzkiewicz Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.19.3

Słowa kluczowe:

historical collection, metodology, library science, Grand Duchy of Lithuania, Radziwiłł family

Abstrakt

Contemporary research in historical book collections has recently gathered momentum, both thanks to a greater intensification of multiangled exploration (including origin-oriented studies) and the fact of its greater accessibility through international catalogue databases. The catalogues from the Grand Duchy of Lithuania, which in the past have frequently fallen prey to dispersion and scattering, serve as an example of how difficult it is to organize them in a coherent manner. The article sets out to investigate the problem of ancestral book collections as an instructive example of strengthening international and interdisciplinary cooperation in this field of work. The ancestral collections belonging to the Sapieha and the Radziwiłł families serve to show the current state of research in the area, its concepts and perspectives.

Bibliografia

Jaroszewicz-Pieresławcew Z., Księgozbiory z ziem wschodnich Rzeczypospolitej. Stan badań i postulaty badawcze, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. 2, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2010, s. 75–84.

Matelski D., Losy polskich dóbr kultury w Rosji i ZSRR. Próby restytucji. Archiwa, księgozbiory, dzieła sztuki, pomniki, Poznań 2003.

Matelski D., Grabież i restytucja polskich dóbr kultury. Od czasów nowożytnych do współczesnych, t. 1–2, Kraków 2006.

Narbutienė D., Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos lotyniškoj knyga XV-XVII a., Vilnius 2004.

Paszkiewicz U., Cathalogus cathalogorum. Inwentarze i katalogi bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypospolitej od XVI wieku do 1939 roku. Spis scalony, poprawiony i uzupełniony, t. 1–2, Warszawa 2015.

Paszkiewicz U., Źródła do zawartości bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypospolitej od XVI wieku do 1939 roku – biblioteki rodowe. Stan, wybrane problemy dokumentacji i perspektywy poszukiwań, „Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi” 2017, t. 16, s. 47–60.

Pearson D., Provenance Research in Book History: A Handbook, London–New Castle 2019.

Pietrzkiewicz I., Kultura książki w zakonach męskich Wielkiego Księstwa Litewskiego XV–XVIII wieku, Kraków 2019.

Pomian K., Zbieracze i osobliwości. Paryż – Wenecja XVI–XVIII wiek, przeł. A. Pieńkoś, Lublin 2001.

Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. 1–14, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2010–2020.

Pobrania

Opublikowane

2021-12-20

Jak cytować

Pietrzkiewicz, I. (2021). Książki z kolekcji magnackich w Wielkim Księstwie Litewskim – interdyscyplinarne opracowanie i metodologia badań. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 19, 35–46. https://doi.org/10.24917/20811861.19.3

Numer

Dział

Artykuły / Articles

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>