Funkcja, działalność i usługi informacyjne – terminy z zakresu bibliologii i informatologii na polu archiwistyki

Autor

  • Monika Cołbecka Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.19.38

Słowa kluczowe:

archival science, informational function, informational activities, informational services

Abstrakt

This article is a continuation of research and a deeper study of archivists’ current understanding of concepts drawn from bibliology and information science theory. Starting with a discussion of the similarities between these academic disciplines, the following terms will be discussed: the informational function, informational activities, and informational services of archives. In order to distinguish between them, the author traced the context in which they have so far appeared in bibliological, informological, and archival literature, even without the accompanying adjective “informational”. The result of such an analysis is the definition of these terms for archival science and a precise delineation of the boundaries between them.

Bibliografia

Adamus-Kowalska J., Informacja archiwalna w zagadnieniach dydaktycznych informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. Wzajemne powiązania archiwistyki i bibliotekoznawstwa, „PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 2010, t. 18, nr 2, s. 31–36.

Barczak H., Wybrane zagadnienia informacji archiwalnej, Warszawa 1975.

Cassell K. A., Hiremath U., Reference and Information Services: An Introduction. Third edition, London 2013.

Chorążyczewski W., Archiwistyka dla początkujących, Toruń 2014, [on-line:] https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/2191/Archiwistyka_dla_poczatkujacych_wersja_1.pdf?sequence=1 – 22.04.2021.

Chorążyczewski W., O archiwistykę integralną, „Klio” 2003, t. 3, s. 150–158.

Chorążyczewski W., Rosa A., Zasada publiczności nowym paradygmatem archiwistyki?, „Archiwista Polski” 2010, R. 15, nr 3 (59), s. 23–42.

Chorążyczewski W., Teoria archiwalna – skrypt dla studentów archiwistyki i zarządzania dokumentacją w roku akademickim 2018/2019, [nieopublikowany].

Cisek S., Funkcje i role bibliotek naukowych w społeczeństwie wiedzy, [on-line:]https://www.researchgate.net/publication/259570218_Funkcje_i_role_bibliotek_naukowych_i_publicznych_w_spoleczenstwie_wiedzy – 25.04.2021.

Cisek S., Nauka o informacji na świecie w XXI wieku. Badania metanaukowe, [w:] Od książki dawnej do biblioteki wirtualnej. Przeobrażenia bibliologii polskiej. Na marginesie trzydziestolecia Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK w Toruniu, red. D. Degen, M. Fedorowicz, Toruń 2009, s. 47–56.

Cołbecka M., Usługi informacyjne archiwów – próba definicji, „Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media” 2019, nr 2 (33), s. 27–47.

Cołbecka M., Usługi informacyjne archiwów, [rozprawa doktorska, maszynopis].

Czerny A. I., Teoria wyszukiwania informacji, przeł. B. i A. Kosmowscy, Warszawa 1981.

Czerny A. I., Wstęp do teorii wyszukiwania informacji, przeł. B. Krygier, M. Szomańska, Warszawa 1978.

Davis W., Howard K., Cultural Policy and Australia’s National Cultural Heritage: Issues and Challenges in the GLAM Landscape, „The Australian Library Journal” 2013, vol. 62, no. 1, s. 15–26, [on-line:] https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00049670.2013.774684 [Dodaj do projektu Citavi wg DOI] – 22.04.2021.

Dembowska M., Nauka o informacji naukowej (informatologia). Organizacja i problematyka badań w Polsce, Warszawa 1991.

Encyklopedia współczesnego bibliotekarstwa polskiego, red. K. Głombiowski, B. Świderski, H. Więckowska, Wrocław 1976.

Genz M. D., Working the Reference Desk, „Library Trends” 1998, vol. 46, no. 3, s. 505–525.

GLAM [hasło], [on-line:] https://wiki.creativecommons.org/wiki/GLAM – 22.04.2021.

Głowacka E., Problem funkcji informacyjnej biblioteki uniwersyteckiej, Toruń 1992.

Gołembiowski M., System informacji archiwalnej i możliwości jego modernizacji, [w:] Pamiętnik I Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich. Przemyśl 27–29 sierpnia 1986 roku. Referaty i dyskusja, cz. 2, red. nauk. A. Tomczak i in., Warszawa 1991, s. 244–255.

Gołembiowski M., System informacji archiwalnej, Warszawa–Łódź 1985.

Gołembiowski M., Wprowadzenie do informacji naukowej dla archiwistów, Toruń 1991.

Górny M., Nauka o informacji jako dyscyplina naukowa, [w:] Nauka o informacji, red. W. Babik, Warszawa 2016, s. 23–40.

Green S., Personal Relations between Librarians and Readers, „American Library Journal” 1876, no. 1, s. 74–81.

Grot D., Dostępność zasobów archiwów państwowych (część czwarta), „Problemy Archiwistyki” 2009, nr 3, s. 39–62.

Grot D., Ku przeszłości otwartej. Dostępność archiwów państwowych w Polsce w latach 1918–2014, Warszawa 2015.

Jabłońska M., Nowe wyzwania archiwów. Komunikacja społeczna i public relations, Toruń 2016.

Knop U., Jakość usług biblioteczno-informacyjnych w bibliotece akademickiej, [w:] Zarządzanie jakością w bibliotece, red. M. Wojciechowska, Warszawa 2017, s. 261–272.

Koredczuk B., Woźniak-Kasperek J., Bibliologia i informatologia w naukach o komunikacji społecznej i mediach –odrębność czy komplementarność?, „Studia Medioznawcze” 2019, t. 20, nr 3 (78), s. 212–224.

Kroll B., Charakter i perspektywy tradycyjnego i archiwalnego systemu wyszukiwania informacji, „Archeion” 1977, t. 65, s. 61–84.

Kurek-Kokocińska S., Usługi informacyjne, [w:] Nauka o informacji, red. W. Babik, Warszawa 2016, s. 157–188.

Leska M., Leski K., Informacja naukowa jako dziedzina wiedzy, „Zagadnienia Informacji Naukowej” 1972, nr 1, s. 7–28.

Nahotko M., Działalność informacyjna, [w:] Nauka o informacji, red. W. Babik, Warszawa 2016, s. 123–156.

Nawrocki S., Archiwum jako ośrodek informacji, „Informatyka i archiwa” 1981, nr 11, s. 3–18.

Nawrocki S., Komputer w służbie archiwalnej, Poznań 1985.

Pindlowa W., Kształcenie studentów jako użytkowników informacji naukowej. Z pogranicza informatologii i pedagogiki, Kraków 1984.

Pindlowa W., Materska K., Informacja naukowa, [w:] Encyklopedia książki. Tom 1. Eseje, A-J, red. A. Żbikowska-Migoń, M. Skalska-Zlat, Wrocław 2017, s. 712–724.

Piróg W., Zagadnienia informacji i dokumentacji, Warszawa 1972.

Podziel się spadkiem. Nowe technologie a sektor GLAM, red. A Janus, A. Peszkowska, Warszawa 2012.

Radford M. L., The Reference Encounter: Interpersonal Communication in the Academic Library, Chicago 1999.

Reference [hasło], [on-line:] https://dictionary.archivists.org/ – 1.05.2021.

Reitz J. M., Dictionary for Library and Information Science, Westport–Connecticut 2004.

Robótka H., Ryszewski B., Tomczak A., Archiwistyka, Warszawa 1989.

Roman W. K., O naturze i definicji informacji archiwalnej, „Archeion” 2010, t. 110, s. 34–45.

Rosa A., Funkcja edukacyjna archiwów, Warszawa 2012.

Rosa A., Zasada publiczności archiwów. Jedna zasada, różne interpretacje, [w:] Toruńskie konfrontacje archiwalne, t. 2: Teoria archiwalna wczoraj, dziś, jutro, red. W. Chorążyczewski, A. Rosa, Toruń 2011, s. 21–54.

Ryszewski B., Problemy i metody badawcze archiwistyki, Toruń 1985.

Ryszewski B., Teoretyczne podstawy działalności archiwów, [w:] Archiwa w nowoczesnym społeczeństwie. Pamiętnik V Zjazdu Archiwistów Polskich. Olsztyn, 6–8 września 2007, red. J. Poraziński, K. Stryjkowski, Warszawa 2008, s. 15–22.

Sosińska-Kalata B., Obszary badań współczesnej informatologii (nauki o informacji), „Zagadnienia Informacji Naukowej – Studia Informacyjne” 2013, t. 51, nr 2 (102), s. 9–41.

Stankiewicz W., Stan i perspektywy rozwojowe informacji i dokumentacji naukowej, [w:] II Kongres Nauki Polskiej. Materiały i dokumenty, t. 2: Obrady w sekcjach i zespołach problemowych 27 i 28 czerwca 1973 r., cz. 1: Nauki społeczne i humanistyczne, Warszawa 1974, s. 492–514.

Stryjkowski K., O starych i nowych funkcjach archiwów, [w:] Nowe funkcje archiwów, red. I. Mamczak-Gadkowska, K. Stryjkowski, Poznań 2015, s. 11–19.

Thierry J., Technologia i organizacja informacji naukowej, Warszawa 1980.

Tyckoson D. A., History and Functions of References Services, [w:] Reference and Information Services: An Introduction. Fifth edition, eds. L. C. Smith, M. A. Wong, Santa Barbara 2016, s. 3–26.

Tyckoson D. A., Reaffirming the Founding Principles of Reference Services, „The Reference Librarian” 1997, vol. 28, no. 59, s. 3–13.

Walichnowski T., Aktualne zadania archiwów państwowych w Polsce, „Archeion” 1977, t. 65, s. 9–25.

Wojciechowski J., Bibliotekarstwo. Kontynuacje i zmiany, Kraków 2001.

Wojciechowski J., Praca z użytkownikiem w bibliotece, Warszawa 2000.

Wojciechowski J., Uwagi o typologii bibliotek, „Biblioteka” 2001, nr 5 (14), s. 109–122.

Woźniak W., Koncepcja działania na stanowisku Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych oraz metody jej realizacji, „Archeion” 2016, t. 117, s. 9–17.

Wójcik M., Typologia współczesnych usług informacyjnych, „Przegląd Biblioteczny” 2015, nr 4, s. 563–578.

Wójcik M., Web 2.0 w działalności usługowej instytucji książki, Kraków 2013.

Pobrania

Opublikowane

2021-12-20

Jak cytować

Cołbecka, M. (2021). Funkcja, działalność i usługi informacyjne – terminy z zakresu bibliologii i informatologii na polu archiwistyki. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 19, 621–642. https://doi.org/10.24917/20811861.19.38

Numer

Dział

Artykuły / Articles