Przysłowie 'Nie taki diabeł straszny, jak go malują' w katalogach bibliotecznych. Analiza tytułów drukowanych tekstów współczesnych

Autor

  • Renata Dźwigoł Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.19.46

Słowa kluczowe:

library catalogues, titles of printed contemporary texts

Abstrakt

This paper analyses the use of the proverb, Nie taki diabeł straszny, jak go malują, in printed texts written and pub-lished in the second half of the 20th century and at the beginning of the 21st century. These works are varied in topic and genre and are composed of non-serial publications and articles, coursebooks, collections of exercises and tasks, and scientific, popular science and journalistic papers. The database of titles was compiled from library catalogues available online and from searches conducted on other Internet sources. During the analysis, attention was paid to how the titles were constructed (proverb as the only element of the title, proverb in anteposition or postposition to the second component of the title). The author describes which form of the proverb, Nie taki diabeł straszny, jak go malują (full, canonic or deliberately modified) has been introduced to the title, as well as which factor was decisive in using the paremia in each title (with reference to the global meaning of the proverb and its key component, diabeł - devil).

Bibliografia

Bochnakowa A., „Przypowieści polskie” Salomona Rysińskiego. Wersja rękopiśmienna i XVII-wieczne wydania drukiem, „Język Polski” 1996, t. 76, z. 2/3, s. 114–120.

Bromatologia, [w:] Encyklopedia PWN, [on-line:] https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/bromatologia;3880865.html– 2.08.2021.

Danek D., Dwie funkcje tytułu: identyfikacyjna i wprowadzająca, [w:] D. Danek, Dzieło lite-rackie jako książka. O tytułach i spisach rzeczy w powieściach, Warszawa 1980, s. 76–94.

Dawidziak-Kładoczna M., O funkcjach tytułów prac naukowych z zakresu językoznawstwa, „Roczniki Biblioteczne” 2015, t. 59, s. 125–139.

Gajda S., Społeczna determinacja nazw własnych tekstów (tytułów), „Socjolingwistyka” 1987, t. 6, s. 79–89.

Kowalik K., Próba typologii tytułów (ideonimów) prozy Jana Wiktora, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” 2019, t. 14, s. 96–107.

Krzyżanowski J., Salomon Rysiński – pierwszy paremiolog polski, „Przegląd Humanistyczny” 1964, t. 8, nr 3 (42), s. 81–100.

Krzyżanowski J., Szkice folklorystyczne, t. 3: Wokół legendy i zagadki. Z zagadnień przysło-wioznawstwa, Kraków 1980, s. 222–252.Maliński M., Nie taki diabeł straszny, jak go malują, [w:] M. Maliński, Opowiadania o nadziei, Poznań 1983, tekst opowiadania [on-line:] https://adonai.pl/opowiadania/nadzieja/?id=8 – 10.08.2021.

Pałuszyńska E., Nagłówki w „Gazecie Wyborczej” (ekspresywna leksyka, frazematyka, meta-foryka), Łódź 2006.

Pisarek W., Poznać prasę po nagłówkach! Nagłówek wypowiedzi prasowej w oświetleniu lin-gwistycznym, Kraków 1967.

Powierska A., Nie taki diabeł straszny, jak go malują…, [on-line:] https://natropie.zhp.pl/index.php/nie-taki-diabel-straszny-jak-go-maluja/ – 5.08.2021.

Szpila G., Przysłowie – semantyka tekstu jednozdaniowego, „Język Polski” 1999, t. 79, nr 5, s. 371–378.

Szpila G., Minimum paremiologiczne języka polskiego – badanie pilotażowe, „Język Polski” 2002, R. 82, nr 1, s. 36–42.

Szpila G., Krótko o przysłowiu, Kraków 2003.

Wasiuta S., Transformacje, warianty i wersje przysłów, [w:] Działania na tekście. Przekład – redagowanie – ilustrowanie, red. S. Niebrzegowska-Bartmińska, M. Nowosad-Bakalarczyk, T. Piekot, Lublin 2015, s. 197–212.

Wasiuta S., Przysłowie jako jednostka języka (w perspektywie tekstologii integralnej), „LingVaria” 2016, t. 11, nr 2 (22), s. 107–119.

Wiktoryn Grąbczewski, [on-line:] https://culture.pl/pl/tag/wiktoryn-grabczewski – 3.08.2021

Pobrania

Opublikowane

2021-12-20

Jak cytować

Dźwigoł, R. (2021). Przysłowie ’Nie taki diabeł straszny, jak go malują’ w katalogach bibliotecznych. Analiza tytułów drukowanych tekstów współczesnych. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 19, 773–786. https://doi.org/10.24917/20811861.19.46

Numer

Dział

Artykuły / Articles