Pisma SKS i niezależnego ruchu studenckiego 1977-1980

Autor

  • Cecylia Kuta IPN Kraków / Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.20.33

Słowa kluczowe:

Student Solidarity Committee, second circulation in the People’s Republic of Poland, independent student press, SKS press, independent publishing activity

Abstrakt

Established in the second half of the 1970s, the Student Solidarity Committees (Studenckie Komitety Solidarności, SKS) were the first student organisation openly active in government opposition. Their activists organised educational campaigns, seminars aimed at familiarising students with history and literature that were absent from school curricula, collected signatures for petitions defending the oppressed, took part in protests and organised training camps. Publishing was an important form of activity for the SKS and the Independent Students’ Association. Periodicals published by those circles had a significant impact on the development of the second circulation. This issue is the main focus of this paper. It discusses and compares the publishing activity of the bodies within which the Student Solidarity Committees functioned.

Bibliografia

Źródła

„Indeks”, 1977, nr 1, 1979, nr 5.

„Sygnał”, 1978, nr 1, nr 5.

„Ulotka Informacyjna Studenckiego Komitetu Solidarności” nr 1 (20 XI 1979).

„Zgrzyt” 1978, nr 1.

Kryptonim „Wasale”. Służba Bezpieczeństwa wobec Studenckich Komitetów Solidarności 1977-1980, wybór, wstęp i oprac. Ł. Kamiński i G. Waligóra, Warszawa 2007.

Korespondencja e-mailowa autorki z Włodzimierzem Fenrychem z 20 V 2017 r. (w zbiorach autorki).

Bibliografie, katalogi, spisy druków drugiego obiegu

Bibliografia niezależnych wydawnictw ciągłych z lat 1976-1990, red. S. Skwirowska, Warszawa 2001.

Brzeski J., Roliński A., Wydawnictwa drugiego obiegu w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej. Katalog Wydawnictwa ciągłe: cz. I 1976 - VIII 1980, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” 1995, R. XLV, nr 1/2.

Frazik W., Bibliografia druków zwartych wydanych poza zasięgiem cenzury w Krakowie w latach 1978-1990, [w:] Wydawnictwa podziemne w powojennym Krakowie. Materiały sesji naukowej odbytej 26 czerwca 1992 roku, red. J.M. Małecki, Kraków 1993.

Konderak A., Bibliografia prasy opozycyjnej w PRL do wprowadzenia stanu wojennego, Lublin 1998.

Opracowania

Czy ktoś przebije ten mur? Sprawa Stanisława Pyjasa, oprac. F. Pyjas, A. Roliński, J. Szarek, Kraków 2001.

Dworaczek K., Analiza porównawcza SKS-ów, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2011, nr 1(17). Dworaczek K., Studencki Komitet Solidarności we Wrocławiu 1977-1980, Wrocław 2011. Dworaczek K., Przedpełski T., Studencki Komitet Solidarności we Wrocławiu 1977-1980, t. 2: Relacje, Wrocław-Warszawa 2017.

Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989, t. 1, red. M. Łątkowska, A. Borowski, W. Domagalski, A. Dudek, Ł. Kamiński, P. Miśkiewicz, G. Waligóra, Warszawa 2010.

Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989, t. 2, red. G. Waligóra, A. Dudek, Ł. Kamiński, P. Miśkiewicz, Ł. Sołtysik, Warszawa 2012.

Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989, t. 4, red. J. Olaszek, T. Kozłowski, G. Wołk, K. Dworaczek, P. Zwiernik, Warszawa 2020.

Głębocki H., Studencki Komitet Solidarności w Krakowie 1977-1980. Zarys działalności, Warszawa 1994.

Głębocki H., Zając E., „Ketman” i „Monika” - żywoty równoległe, „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989” 2005, nr 1.

Kuta C., Niecenzurowane. Z dziejów drugiego obiegu wydawniczego w Krakowie w latach 1976-1990, Kraków 2019.

Rudka S., Poza cenzurą. Wrocławska prasa bezdebitowa 1973-1989, Warszawa-Wrocław 2001.

Studencki Komitet Solidarności w Poznaniu. Spojrzenie po czterdziestu latach. Studia i świadectwa, red. J. Fiećko, P. Zwiernik, Poznań 2018.

Szarek J., Czarne Juwenalia. Opowieść o Studenckim Komitecie Solidarności, Kraków 2007.

Terlecki R., Opozycja demokratyczna w Krakowie w latach 1976-1980, [w:] Solidarność -Kruszenie muru. Katalog wystawy, red. T. Gąsowski, A. Roliński i W. Wiśniewski, Kraków 2000.

Terlecki R., Wydawnictwa niezależne w Krakowie w latach 1976-1980, [w:] Wydawnictwa podziemne w powojennym Krakowie. Materiały sesji naukowej odbytej 26 czerwca 1992 roku, red. J.M. Małecki, Kraków 1993.

Wiśniewski W., Niezależny ruch wydawniczy w Krakowie 1977-1980, [w:] Solidarność.

Kruszenie muru. Katalog wystawy, red. T. Gąsowski, A. Roliński, W. Wiśniewski, Kraków 2000.

Wildstein B., Mietkowski A., Przypadek Henryka Karkoszy, oprac. Z. Zarzycki, „Karta” 2004, nr 41.

Zaremba P., Młodopolacy. Historia Ruchu Młodej Polski, Gdańsk 2000.

Zwiernik P., Prasa podziemna opozycji politycznej w Poznaniu od wprowadzenia stanu wojennego do porozumień Okrągłego Stołu 1981-1989, Warszawa-Poznań 2014.

Netografia

Encyklopedia Solidarności, [on-line:] https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/13033,Akademickie-Pismo-Informacyjne.html?search=24394665051

Internetowa baza Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego w Krakowie, Polska Solidarna, Druki bez cenzury ciągłe, [on-line:] http://www.sowiniec. com.pl/php/5_p_solidarna.php?ID3=24&s=40&li=1&sort=AUT,TYT,PTYT,ODP,O PS#3641.

Pobrania

Opublikowane

2023-03-29

Jak cytować

Kuta, C. (2023). Pisma SKS i niezależnego ruchu studenckiego 1977-1980. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 20, 533–546. https://doi.org/10.24917/20811861.20.33

Numer

Dział

Artykuły / Articles