Dionizy Królikowski (1862-1836) - wielkopolski dziennikarz, literat i tłumacz

Autor

  • Grażyna Gzella Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.20.28

Słowa kluczowe:

Królikowski Dionizy, journalist, Prussian partition, Greater Poland, 1862-1936

Abstrakt

Dionizy Królikowski (1862-1936), a Poznań journalist and writer, was the editor of many newspapers and magazines published on the Polish territories under Prussian rule, in Silesia and Galicia. Knowing Slavic languages and relations prevailing in individual countries, he translated and disseminated works of authors from these countries. He published his own works in periodicals and monographs.

Bibliografia

Bibliografia historii Polski XIX i XX wieku, t. 3: 1865-1918, vol. 2, Warszawa 2010.

Dereżyński M., Ostatni romantyk wielkopolski. Ze wspomnień o D. Królikowskim, „Wici Wielkopolskie” 1936, nr 4, s. 29-31.

Filipowicz T., Moje wspomnienia, Poznań 1933.

Glensk J., „Nowiny Raciborskie” w latach 1889-1904. Szkic monograficzny, Katowice 1970.

Gucia D., Stypendyści Towarzystwa Naukowej Pomocy im. Karola Marcinkowskiego 1841-1909, Mnichowo-Poznań 2017.

Gzella G., Dziennikarze i redaktorzy odpowiedzialni polskiej prasy Pomorza Nadwiślańskiego w okresie zaboru pruskiego. Słownik biograficzny, Toruń 2018.

Jachowski J., Królikowski Dionizy (1862-1936), [w:] Polski słownik biograficzny, t. 15, Wrocław 1970, s. 367-368.

J. N. K., Dyonizy Królikowski poeta Słowiańszczyzny, [w:] Jednodniówka słowiańska, Poznań 1936, s. 7-8.

Karwowski S., Historia Wielkiego Księstwa Poznańskiego, t. 2, Poznań 1919.

Kocurek D., Problematyka szkolnictwa zawodowego i dokształcającego w miesięczniku „Szkoła Zawodowa" w latach 1926-1935, „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne” 2020, nr 2(11), s. 252-263.

Molik W., Towarzystwo Dziennikarzy i Literatów Polskich na Rzeszę Niemiecką 1905-1918, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1982, z. 3-4, s. 43-55.

Molik W., Wielkopolanie wobec czeskiego ruchu narodowego w XIX i na początku XX wieku, [w:] Problemy narodowościowe Europu Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku, red. A. Czubiński, P. Okulewicz, T. Schramm, Poznań 2002, s. 119-133.

Nauczyciele i wychowankowie gimnazjum ostrowskiego w okresie zaborów 1845-1918/1919, Ostrów Wielkopolski 2003.

Wałęga A., Pedagogika specjalna jako przedmiot zainteresowania współpracowników lwowskiej „Szkoły" (w II połowie XIX wieku), „Biuletyn Historii Wychowania” 2020, nr 43, s. 45-66.

Winiewicz J., Co pamiętam z długiej drogi życia, Poznań 1985.

Wojtal J., Lwowskie „Czasopismo Pedagogiczne" z 1896 r. - propagator polityki narodowej, „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 1984, t. 27, s. 91-149.

Wróbel S., Królikowski Dionizy, [w:] Wielkopolski słownik biograficzny, Warszawa 1983, s. 383-384.

Zakrzewski T., Dzieje Towarzystwa Śpiewu „Lutnia" w Toruniu pod zaborem pruskim 1898-1920, „Rocznik Toruński” 1975, t. 10, s. 169-210.

Pobrania

Opublikowane

2023-03-29

Jak cytować

Gzella, G. (2023). Dionizy Królikowski (1862-1836) - wielkopolski dziennikarz, literat i tłumacz. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 20, 447–455. https://doi.org/10.24917/20811861.20.28

Numer

Dział

Artykuły / Articles