Biblioteki Galicji Zachodniej w służbie oświaty w dobie autonomii galicyjskiej

Autor

  • Joanna Kasprzyk-Machata Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Oddział Dokumentacji i Promocji

Słowa kluczowe:

biblioteki, historia, Polska, 19-20 w.

Abstrakt

[Libraries of West Galicia in the service of education during the Galician autonomy]

The article presents the activity of school and public libraries functioning in West Galicia between 1867 and 1918 and their influence on the society. It presents the activity and book collections of school libraries (both in community and high schools) as well as first pedagogical libraries that supported the development of teachers. It characterizes public libraries and the influence of their functioning on educational associations such as Krakowskie Towarzystwo Oświaty Ludowej (Krakow Folk Education Society), Towarzystwo Szkoły Ludowej (Association for Public Schools) and Towarzystwo Uniwersytetu Ludowego (Society of People’s University). The article describes the influence of Biblioteka Publiczna Towarzystwa Oświaty Ludowej (Public Library of the Folk Education Society) on the development of the Polish public librarianship.

Bibliografia

Albin J., Z działalności bibliotek ludowych w Galicji, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” R. 32, 1983, s. 77–102

Baranowski B.A., Szkolnictwo ludowe w Galicji w swym rozwoju liczebnym od roku 1868 do roku 1909 z uwzględnieniem stosunków higienicznych, Lwów 1910

Bednarzak-Libera M., Rola książki w działalności Towarzystwa Szkoły Ludowej (1891–1918), „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Folia 39. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia IV” (2006), s. 177–197

Biblioteka Uniwersytetu Ludowego im. Adama Mickiewicza. Spis książek ułożonych według działów, Kraków 1906

Dybiec J., Mecenat naukowy i oświatowy w Galicji 1860–1918, Wrocław 1981

Dziesięciolecie Uniwersytetu Ludowego im. Adama Mickiewicza w Krakowie, Kraków 1909

Falkowska H., Z dziejów polskich bibliotek szkolnych, Warszawa 1966

Korpała J., Biblioteka publiczna Towarzystwa Uniwersytetu Ludowego im. Adama Mickiewicza, „Rocznik Biblioteki Narodowej” R. 2, 1966, s. 379–396

Korpała J., Z dziejów miejskich bibliotek publicznych w Galicji, [w:] Z zagadnień teorii i praktyki bibliotekarskiej, Wrocław 1961, s. 307–329

Łakomy H., Działalność Uniwersytetu Ludowego im. Adama Mickiewicza w Krakowie, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” R. 16, 1973, nr 3, s. 356–378

Potoczny J., Oświata dorosłych i popularyzacja wiedzy w plebejskich środowiskach Galicji doby konstytucyjnej (1867–1918), Rzeszów 1998

Radlińska H., Listy o nauczaniu i pracy badawczej, [w:] taż, Pisma pedagogiczne, T. 3, Wrocław 1964

Regulamin Biblioteki zamieszczony w Biblioteka Uniwersytetu Ludowego im. Adama Mickiewicza. Spis książek ułożonych według działów, Kraków 1906

Stinia M., Państwowe szkolnictwo gimnazjalne w Krakowie w okresie autonomii galicyjskiej, Kraków 2004

Wałek B., Szkolne biblioteki okręgowe w Galicji doby autonomicznej w procesie kształcenia i doskonalenia nauczycieli szkół ludowych, [w:] Kraków – Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku, T. 5, pod red. J. Jarowieckiego, Kraków 2001

Wojciechowski K., Oświata ludowa 1863–1905 w Królestwie Polskim i w Galicji, Warszawa 1954

Pobrania

Opublikowane

2011-12-20

Jak cytować

Kasprzyk-Machata, J. (2011). Biblioteki Galicji Zachodniej w służbie oświaty w dobie autonomii galicyjskiej. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 9, 22–39. Pobrano z https://sbsp.uken.krakow.pl/article/view/738

Numer

Dział

Artykuły / Articles