Charon. Stanisław Tarnowski i dziewiętnastowieczna sztuka pamięci

Autor

  • Iwona Węgrzyn Uniwersytet Jagielloński

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.17.6

Słowa kluczowe:

Stanisław Tarnowski

Abstrakt

Wedle ostrożnych szacunków Henryka Markiewicza Stanisław Tarnowski był autorem stu pięćdziesięciu nekrologów opublikowanych na łamach „Przeglądu Polskiego” w latach 1872-1914. Paweł Kubicki, w wydanym w 1929 roku szkicu biograficznym poświęconym Tarnowskiemu, pisał o stu pięćdziesięciu pięciu nekrologach zamieszczonych w „Przeglądzie”, ale listę, przygotowaną we współpracy z Różą Tarnowską, uzupełniał jeszcze o dziesięć kolejnych szkiców wspomnieniowych wydanych osobno

Bibliografia

[S.E. Koźmian, K. Morawska], I z bliska, i z daleka. Poczet stu felietonów umieszczonych w „Kurierze Poznańskim” od października 1878 do września 1880. Poznań 1881.

Boy Żeleński T., O Krakowie, oprac. H. Markiewicz, Kraków 1968

Budrewicz T., Konserwatywny ideał kobiety w mowach pogrzebowych Stanisława Tarnowskiego, [w:] Etyka i literatura. Pisarze polscy lat 1863–1918 w poszukiwaniu wzorców życia i sztuki, red. E. Ihnatowicz i E. Paczoska, 2006.

Budrewicz T., Pogrzeby pisarzy polskich XIX wieku, Kraków 2019.

Budrewicz T., Stachura-Lupa R., Kraków literacki w XIX wieku. Szkice, Kraków 2019.

Chrzanowski I., Stanisław Tarnowski jako krytyk literacki, „Rok Polski” 1918, nr 7/8.

Cysewski K., Rzepczyński S., O „Czarnych kwiatach” Norwida, Słupsk 1996.

Estreicher S., Znaczenie Krakowa dla życia narodowego polskiego w ciągu wieku XIX, [w:] Kraków w XIX w., Kraków 1932.

Estreicherówna M., Życie towarzyskie i obyczajowe Krakowa w latach 1848–1863, Kraków 1968.

Girtler K., Opowiadania. Pamiętniki z lat 1803–1831, Kraków 1971.

Hobsbawm E., Wprowadzenie. Wynajdywanie tradycji, [w:] Tradycja wynaleziona, red. E. Hobsbawm i T. Ranger, tłum. M. Godyń i F. Godyń, Kraków 2008.

Hoesick F., Stanisław Tarnowski. Rys życia i prac, t. 1–2, Warszawa 1906.

Kabe F. [właść. ks. Paweł Kubicki], Stanisław Tarnowski, Sandomierz 1929.

Kantor R., Krakowskie pogrzeby – budowanie przestrzeni narodowej: z dziejów obrzędowości patriotycznej w okresie zaborów, „Niepodległość i Pamięć” 1998, 5/1 (10).

Kijas J., Dzieje Katedry Historii Literatury Polskiej UJ w okresie Stanisława Tarnowskiego (1871–1909), [w:] Dzieje Katedry Historii Literatury Polskiej w Uniwersytecie Jagiellońskim. Zarys monograficzny, red. T. Ulewicz, Kraków 1966.

Kolbuszewski J., Kondolencje, podziękowania, nekrologi rocznicowe, [w:] Z głębokim żalem... współczesnej nekrologii, Wrocław 1997.

Kraszewski J. I., Rachunki z roku 1866–1869, Poznań 1867–1870.

Kuziak M., Czarne kwiaty, których nie ma, [w:] Strona Norwida. Studia ofiarowane Profesorowi Stefanowi Sawickiemu, red. P. Chlebowski, W. Toruń, E. Żwirkowska, E. Chlebowska, Lublin 2008.

Małecki J. M., W dobie autonomii galicyjskiej (1866–1918), [w:] Dzieje Krakowa, red. J. Bieniarzówna, J.M. Małecki i J. Mitkowski, t. 3, Kraków–Wrocław 1985.

Markiewicz H., Słowo wstępne, [w:] Stanisław Tarnowski. O literaturze polskiej XIX wieku, Warszawa 1977.

Misicki T., Stanisław Tarnowski. Studium, Buffalo N.Y. 1918.

Purchla J., Matecznik Polski. Pozaekonomiczne czynniki rozwoju Krakowa w okresie autonomii galicyjskiej, Kraków 1992.

Rydel L., Profesor, „Czas” 1909, nr 117.

Stachura-Lupa R., Poglądy ideowo-estetyczne Stanisława Tarnowskiego, Kraków 2016.

Tarnowski S., Julian Klaczko, Kraków 1909.

Tarnowski S., Młodość Szujskiego, Kraków 1892.

Yates F. A., Sztuka pamięci, tłum. L. Szczucki, Warszawa 1977.

Pobrania

Opublikowane

2019-06-29

Jak cytować

Węgrzyn, I. (2019). Charon. Stanisław Tarnowski i dziewiętnastowieczna sztuka pamięci. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 17, 86–109. https://doi.org/10.24917/20811861.17.6

Numer

Dział

Artykuły / Articles