W kierunku Biblioteki 2028 – zmiany w strukturze oraz zadaniach bibliotek akademickich na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Autor

  • Dawid Kościewicz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.17.27

Słowa kluczowe:

academic library; scientific information; information literacy; information literacy education; Main Library of the Wroclaw University of Economics and Business

Abstrakt

The goal of the paper is to discuss the changes in organization and the offer of library services, which are systematically introduced by the Main Library of the Wrocław University of Economics and Business, in response to the changes of the modern information technologies, expectations and needs of users and the realization of the ideal of continual improvement of the library services. The organizational changes for improvement of effectiveness and better professionalization of the library services as well as undertaken educational initiatives are discussed especially in the context of improving information literacy of the University’s employees regarding electronic sources of scientific information and bibliometric tools. The paper is based on the literature regarding the changes in the structure and objectives of an academic library, as well as the experiences and observations of the author.

Bibliografia

Babik W., Biblioteka akademicka na rozdrożu. O współczesnych przemianach w środowisku informacyjnym, [w:] Biblioteka akademicka. Infrastruktura - uczelnia - otoczenie, Gliwice, 24-25 października 2013 r., red. Odlanicka-Poczobutt M, Zioło K., Gliwice 2014, s. 31-50, [Dostęp 17.09.2018]. Dostępny w: oai:delibra.bg.polsl.pl:23338.

Bejnar R., Dudziak D., Aktualna oferta zagranicznych książek elektronicznych a potrzeby bibliotek akademickich, „Biuletyn EBIB” [online] 2012, nr 8 (135), e-nauka — wyzwania dla bibliotek akademickich, [Dostęp 17.09.2018] Dostępny w: http://www.nowyebib.info/images/stories/numery/135/135_dudziak.pdf.

BIBLIOTEKA GŁÓWNA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, Sprawozdania [Dostęp: 06.04.2018]. Dostępny w: http://www.bg.ue.wroc.pl/o_nas/15154/sprawozdania.html.

Bikowska K., Bibliotekarz dziedzinowy – oczekiwania vs. rzeczywistość, [w:] Biblioteka w społeczeństwie wiedzy. Informacja, edukacja, profesjonalizm. Konferencja naukowa Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. Materiały konferencyjne, red. T. Piestrzyński, J. Jerzyk-Wojtecka (red.), Łódź 2015, s. 291-305.

Bobruk A., Jaworowska E., Recepta na użytkowników - analiza usług i współpracy z użytkownikami w Bibliotece Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, [w:] Biblioteki bez użytkowników...? Diagnoza problemu, red. Brzezińska-Stec H., Żochowska J., Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2015, s. 305-316.

Bródka M., Biblioteka akademicka i relacje nadawczo-odbiorcze. Uwarunkowania procesów komunikacyjnych w społeczeństwie informacyjnym, „Folia Toruniensia” 2017, nr 17, s., DOI: [Dostęp 17.09.2018]. Dostępny w: http://dx.doi.org/10.12775/FT.2017.011.

Buzdygan D., Jak biblioteka może wspierać reputację naukową uczonych i zespołów badawczych, [w:] Biblioteka w społeczeństwie wiedzy. Informacja, Edukacja, Profesjonalizm, red. T. Piestrzyński, J. Jerzyk-Wojtecka, Łódź 2016, s. 117.

Dempsey L., Malpas C., Academic Library Futures in a Diversified University System, [w:] red. Gleason N., Higher Education in the Era of the Fourth Industrial Revolution, Singapore 2018, s. 65-89, [Dostęp 17.09.2018]. Dostępny w: https://doi.org/10.1007/978-981-13-0194-0_4.

Jantz R. C., Academic Librarianship and the Future, „New Review of Academic Librarianship”, 2016 21(2), [Dostęp 17.09.2018]. Dostępny w: doi:10.7282/T3QJ7KKF.

Harland F., Stewart G., Bruce Ch., Aligning Library and University Strategic Directions: A Constructivist Grounded Theory Study of Academic Library Leadership in Australia and the U.S.A., „New Review of Academic Librarianship” (In Press), 2018, s. , [Dostęp 17.09.2018]. Dostępny w: https://eprints.qut.edu.au/120040/.

Jeż R., Konieczko A., Kwiatkowska M., Jakość usług informacyjnych biblioteki akademickiej jako ważny element gospodarki opartej na wiedzy, [w:] Biblioteka w społeczeństwie wiedzy. Informacja, Edukacja, Profesjonalizm, red. Piestrzyński T., Jerzyk-Wojtecka H., Łódź 2016, s. 33-44.

Jędrzejczak M., Mobilna biblioteka akademicka jako centrum zarządzania wiedzą, [w:] Biblioteka w komórce? – przyszłość usług bibliotecznych, 4.06-6.06.2013, Łódź, Polska, s. 244-253, [Dostęp 17.09.2018]. Dostępny w: http://hdl.handle.net/11089/5349.

Konsultacje z obsługi baz danych oraz popularnych narzędzi bibliometrycznych, [Dostęp 17.09.2018]. Dostępny w: http://www.ezit.ue.wroc.pl/p/studia_doktoranckie/aktualnosci_i_komunikaty/konsultacje_z_baz_danych.pdf.

Levine-ClarkM., Access to Everything: Building the Future Academic Library Collection, “portal: Libraries and the Academy”, 2014, Volume 14, Number 3, s. 425-437.

Le Binh P., Academic library leadership in the digital age, „Library Management”, 2014, Vol. 36 Issue: 4/5, s.300-314, [Dostęp 17.09.2018]. Dostępny w: https://doi.org/10.1108/LM-07-2014-0083.

Lewis D. W., Measures of Change in Academic library Behaviour, „Library Leadership & Management”, 2017, Vol. 32, No 1, [Dostęp 17.09.2018]. Dostępny w: https://journals.tdl.org/llm/index.php/llm/article/view/7276/6439.

Materska K., Biblioteka akademicka jako element infrastruktury naukowej w cyfrowym świecie danych, informacji i wiedzy, [w:] Biblioteki bez użytkowników...? Diagnoza problemu, V Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Supraśl, 14-16 września 2015,praca zbiorowa, red. Brzezińska-Stec H., Żochowska J., Białystok 2015, s.53-68.

Mikołajuk L., Repozytorium instytucjonalne jako nowa forma komunikacji naukowej, „Podkarpackie Studia Biblioteczne”, 2014, nr 3, s. 15-23, [Dostęp 17.09.2018]. Dostępny w: http://hdl.handle.net/11089/5071.

Milewska P., Brama do wiedzy. Rola biblioteki akademickiej w procesie komunikacji naukowej na przykładzie bibliotek akademickich w Łodzi, [w:] Biblioteka w społeczeństwie wiedzy : informacja, edukacja, profesjonalizm : konferencja naukowa Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego : materiały konferencyjne, red. Piestrzyński T., Jerzyk-Wojtecka J., Łódź 2016, s. 45-56.

Osiewała R., Miejsce i rola bibliotek zakładowych w systemie naukowo-dydaktycznym i informacyjnym szkoły wyższej na przykładzie sieci bibliotecznej Uniwersytetu Łódzkiego. Zarys problematyki, [w:] Biblioteka w społeczeństwie wiedzy. Informacja, edukacja, profesjonalizm. Konferencja naukowa Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. Materiały konferencyjne, red. Piestrzyński T., Jerzyk-Wojtecka J., Łódź 2015, s. 78-98.

Perzyńska V., Biblioteka w dobie komercjalizacji wiedzy, czyli nowe formy aktywizacji bibliotekarzy i użytkowników biblioteki akademickiej [w:] Biblioteki bez użytkowników...? Diagnoza problemu, V Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Supraśl, 14-16 września 2015,praca zbiorowa, red. Brzezińska-Stec H., Żochowska J., Białystok 2015, s. 95-108.

Piotrowicz G., Współczesna biblioteka akademicka w ujęciu systemowym, integrującym jej przestrzeń fizyczną i elektroniczną, „Biuletyn EBIB” [on-line] 2015, nr 1 (155), Elektroniczna przestrzeń kultury i bibliotek, [Dostęp 17.09.2018]. Dostępny w: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/321.

Raju J., Knowledge and skills for the digital era academic library, „The Journal of Academic Librarianship”, 2014, nr. 40, s. 163–170.

Szewczyk-Kłos D., Wierzbicka-Próchniak D., Biblioteka akademicka wobec nowych zadań – potrzeby i preferencje użytkowników, [w:] Biblioteki bez użytkowników...? Diagnoza problemu, V Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Supraśl, 14-16 września 2015,praca zbiorowa, red. Brzezińska-Stec H., Żochowska J., Białystok 2015, s. 81-94.

Twardosz B., Nasze wczoraj, dziś a jutro?, „Biblioteka i Edukacja”, 2018, nr 13, [Dostęp 17.09.2018] Dostępny w: http://www.bg.up.krakow.pl/newbie/index.php/bie/article/view/204/206.

Wasilewska A., Wiedza i kapitał intelektualny w Internecie, „Folia Bibliologica” 2016, vol. LVIII, s. 107-117, [Dostęp 17.09.2018]. Dostępny w: DOI: 10.17951/b.2016.1.107.

ZARZĄDZENIE NR 77/2017 REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. rozwoju wiedzy i kompetencji naukowo-badawczych, [Dostęp 17.09.2018]. Dostępny w: http://www.ue.wroc.pl/p/dzial_nauki/zarzadzenie_komisja.pdf.

ZARZĄDZENIE NR 83/2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, [Dostęp 17.09.2018]. Dostępny w: https://www.ue.wroc.pl/p/dla_pracownikow/zarzadzenia_pisma_okolne_rektora2017/zr83_2017.pdf.

Pobrania

Opublikowane

2019-06-29

Jak cytować

Kościewicz, D. (2019). W kierunku Biblioteki 2028 – zmiany w strukturze oraz zadaniach bibliotek akademickich na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 17, 372–383. https://doi.org/10.24917/20811861.17.27

Numer

Dział

Materiały / Materials