Media lokalne w komunikacji politycznej (kształtowanie wizerunku lidera lokalnego)

Autor

  • Katarzyna Batorowska Akademia Ignatianum w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.18.18

Słowa kluczowe:

local leader; commune development; image

Abstrakt

This article analyzes the local leader from the perspective of his role in the activation of the local community, which results in the development of the region. The focus is on the impact of a local leader’s image in political communication and creating relationships between the local community and local authority. The article demonstrates that the image of a local leader can be an effective tool for local authorities and other decision-making centers to activate the local community, increase the region’s competitiveness, and shape the worldview of local social groups.

Bibliografia

Bartkowski J., Prawda jako dobro wspólne i jako kapitał społeczny, [w:] Postprawda jako zagrożenie dla dyskursu publicznego, red. T.W. Grabowski, M. Lakomy, K. Oświecimski, Kraków 2018, s. 15-43.

Chmielewski Z., Praktyka public relations w gminach, [w:] Public relations i polityka informacyjna w samorządzie terytorialnym, red. Z. Chmielewski, P. Kuca, R. Polak, Rzeszów 2015, s. 34-66.

Chmielewski Z., Postawa i oczekiwania mieszkańców jako strony w dialogu z urzędem miasta i gminy, [w:] Public relations i polityka informacyjna w samorządzie terytorialnym, red. Z. Chmielewski, P. Kuca, R. Polak, Rzeszów 2015, s. 67-90.

Czerep J., „Śmierć ekspertyzy” w debacie publicznej: zmiana trwała czy stan trwały?, [w:] Postprawda jako zagrożenie dla dyskursu publicznego, red. T.W. Grabowski, M. Lakomy, K. Oświecimski, Kraków 2018, s. 125-142.

Garlicki J., Komunikowanie polityczne – od kampanii wyborczej do kampanii permanentnej, „Studia Politologiczne” 2010, vol. 16, s. 26-45.

Grzyś P., Wizerunek miasta a jego tożsamość – współczesne zależności, „Architectus” 2017, nr 2 (50), s. 3-14.

Jakubowski P., Elity lokalne w strukturach samorządu terytorialnego, [w:] Zarządzanie instytucjami Obywatelskimi i Samorządowymi, red. K. Dobrowolski, Warszawa 2013, s. 143-157.

Kimla P., Formuła polityczna jako niezbywalny element rządzenia, [w:] Pytania współczesnej filozofii polityki, red. D. Pietrzyk-Reeves, Kraków 2007, s. 205-212

Łacek M., Kreowanie wzoru lidera w społecznościach lokalnych, [w:] Przywództwo a kształtowanie demokracji partycypacyjnej, red. S. Michałowski, K. Kuć-Czajkowska, Lublin 2008, s. 183-198.

Michalczyk S., Komunikowanie polityczne. Teoretyczne aspekty procesu, Katowice 2005.

Mieczkowska-Czerniak K., Rola mediów w kształtowaniu wizerunku lokalnych przywódców, [w:] Przywództwo lokalne a kształtowanie demokracji partycypacyjnej, red. S. Michałowski, K. Kuć-Czajkowska, Lublin 2008, s. 269-282.

Mikułowski-Pomorski J., Polska prasa lokalna jako czynnik więzi społecznej, [w:] Prasa lokalna jako czynnik kształtowania się więzi lokalnych, red. J. Mikułowski-Pomorski, Rzeszów 1990, s. 269-270.

Młyniec E., Opinia publiczna, [w:] Studia z teorii polityki, red. A.W. Jabłoński, L. Sobkowiak, t. 1, Wrocław 1998, s. 167-178.

Nagody-Mrozowicz K., Halemba P., Grala K., Wywieranie wpływu społecznego na przykładzie reklamy w świetle badań, „Modern Management Review” 2017, vol. 22, nr 24 (4), s. 81-89.

Piechota G., Media lokalne w procesie kreacji lokalnej rzeczywistości, [w:] Polska w mediach, media w Polsce, red. Z. Pucek, J. Berówka, Kraków 2012, s. 11-27.

Piechota G., Rajczyk R., Media samorządowe jako narzędzie kreacji wizerunku lokalnego lidera i jego otoczenia (na przykładzie analizy treści publikowanych w tygodniku samorządowym „Twoje Tychy”), „Athenæum. Polskie Studia Politologiczne” 2012, nr 34, s. 42-58.

Public relations i polityka informacyjna w samorządzie terytorialnym, red. Z. Chmielewski, P. Kuca, R. Polak, Rzeszów 2015.

Sajna R., Media i transformacja przywództwa – liderzy multimedialni, [w:] Transformacje demokracji. Doświadczenia, trendy, turbulencje, perspektywy, red. L.W. Zacher, Warszawa 2011, s. 298-308.

Sobkowiak L., Komunikacja polityczna, „Studia z Teorii Polityki” 1998, t. 1, s. 179-187.

Tobiasz-Lis P., Uwarunkowania rozwoju a wizerunek miasta. Przykład Łodzi, „Barometr Regionalny” 2016, t. 14, nr 2, s. 85-94.

Pobrania

Opublikowane

2020-07-17

Jak cytować

Batorowska, K. (2020). Media lokalne w komunikacji politycznej (kształtowanie wizerunku lidera lokalnego). AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 18, 277–287. https://doi.org/10.24917/20811861.18.18

Numer

Dział

Materiały / Materials