O współczesnej powieści angielskiej na łamach „Przeglądu Polskiego” (1866–1914)

Autor

  • Aleksandra Budrewicz Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.19.16

Słowa kluczowe:

monthly, reception, criticism, novel, realism

Abstrakt

The monthly „Przegląd Polski” was published in Kraków between 1869 and1914. It promoted the views of Catholic intelligentsia and conservative writers. At the end of the 19th century it often published essays on British literature. At first the authors preferred to write about William Shakespeare; later on, however, they opted for the reviews of the then contemporary British novels. The monthly in question discussed the works of many well-known writers. These reviews were written by well-educated female aristocrats (such as Konstancja Morawska and Anna Maria Lisicka). They were particularly interested in the works devoted to ‘woman question’. Their attitude was moderately feminist. When we compare the novels reviewed by these essayists with the novels read by average female readers, it turns out that all these women preferred popular realist novels.

Bibliografia

Antoniewicz J. B., Poezja polska w Ameryce. Poets and poetry of Poland. A collection of Polish verse, including a short account of history of polish poetry, with sixty biographical sketches of Poland’s poets and specimens of their composition, translated into the English language. Edited by Paul Soboleski, Chicago 1881.

Budrewicz A., Obrazki z Polski na łamach „All the Year Round” Charlesa Dickensa, „Niepodległość i Pamięć” 2014, R. 21, nr 1–2 (45–46), s. 117–137.

Dawne Pokucie i Huculszczyzna w opisach cudzoziemskich podróżników. Wybór tekstów z lat 1795–1939, do druku przygotowali oraz przypisami opatrzyli J. Gudowski i in., posł. R. Brykowski, Warszawa 2015.

Dziadzio A., Społeczne i polityczno-ideowe oblicze „Przeglądu Polskiego” w latach 1866–1870, „Studia Historyczne” 1988, t. 31, nr 2, s. 191–215.

Felcenloben D., Wodziccy z Kościelnik. Dzieje rodziny, Warszawa 2020.

Głuszko M., Walka konserwatystów krakowskich z demokratami na łamach ich organów prasowych w okresie 1867–1895 r., Toruń 2007.

Gmerek K., Emily i Dorothea Gerard – nieznane pisarki szkockie w Polsce, „Biblioteka” 2005, nr 9 (18), s. 11–26.

Hłyń M., Listy Heleny Mycielskiej do Marii z Gniewoszów Harsdorfowej, „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej” 2016, z. 33, s. 159–208.

Hłyń M., Listy Marii z Gniewoszów Harsdorfowej do Heleny Mycielskiej. Cz. I. Listy od 22 V 1886 do 2 I 1893, „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej” 2005, z. 27, s. 153–188.

Hłyń M., Listy Marii z Gniewoszów Harsdorfowej do Heleny Mycielskiej. Cz. II. Listy od 16 I 1893 do 29 III 1898, „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej” 2007, z. 28, s. 243–285.

Hłyń M., Listy Marii z Gniewoszów Harsdorfowej do Heleny Mycielskiej. Cz. III. Listy od 1 I 1899 do 5 XII 1900, „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej” 2009, z. 29, s. 199–233.

Karwowski S., Angielscy poeci a przyroda, Poznań 1896.

Katolicyzm w powieści (Maria Humphry Ward), „Gazeta Narodowa” 1898, nr 237, s 2.

Kleiner J., Stulecie „Gazety Lwowskiej” 1811–1911. Tom drugi, część III. Historia „Przewodnika Naukowego i Literackiego” 1872–1911, red. W. Bruchnalski, Lwów 1912.

Kmiecik Z., Czasopismo „Ateneum” (1876–1901) oraz jego oblicze społeczne i naukowe, Wrocław 1985.

Korczyńska-Derkacz Małgorzata, Typy informacji o książce w krakowskim czasopiśmie „Przegląd Polski” (1866–1914). Komunikat, [w:] Kraków – Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku, t. 5, red. J. Jarowiecki, Kraków 2001, s. 499–518.

Kostecki J., Wybory lekturowe abonentów warszawskich wypożyczalni prywatnych na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XIX wieku, [w:] Przełom antypozytywistyczny w polskiej świadomości kulturowej końca XIX wieku, red. T. Bujnicki, J. Maciejewski, Wrocław 1986, s. 183–214.

Kowalczuk U., Konstancja Morawska. Poetyka i praktyka nieoczywistości, [w:] Literatura niewyczerpana. W kręgu mniej znanych twórców polskiej literatury lat 1863–1914, red. K. Fiołek, Kraków 2014, s. 195–213.

Kozińska-Witt H., Wielkomiejska Galicja w oczach konserwatystów krakowskich. Kraków i Lwów w „Przeglądzie Polskim” (1866–1913), „Kwartalnik Historyczny” 2011, R. 118, nr 3, s. 453–479.

Krajewska W., Recepcja literatury angielskiej w Polsce w okresie modernizmu (1887–1918). Informacje, sądy, przekłady, Wrocław 1972.

Lud. Krzyw. [Ludwik Krzywicki], Społeczeństwo a literatura, „Prawda” 1886, nr 41, s. 486–487; nr 42, s. 497–498, nr 43, s. 510–511.

Ołdak A. S., Recepcja twórczości popularnych pisarek angielskich w polskiej krytyce literackiej drugiej polowy XIX wieku (fenomen Ouidy), [w:] Wiktorianie nad Tamizą i nad Wisłą, red. E. Paczoska, A. Budrewicz, Warszawa 2015, s. 308–318.

Pieniążek J., Spis przedmiotów zawartych w 80 tomach „Przeglądu Polskiego” od 1 lipca 1866 r. do 1 czerwca 1886 r., Kraków 1886.

Potocki A., Ze statystyki literackiej, „Głos” 1892, nr 25, s. 294–295.

Stankiewicz M., Spis przedmiotów zawartych w stu tomach Przeglądu Polskiego 1866–1891, Kraków 1891.

Tarnowski S., Szekspir w Polsce, [w:] Studia do historii literatury polskiej. Wiek XIX. Rozprawy i sprawozdania, t. 4, Kraków 1898, s. 109–332.

Varsoviensis [Wincenty Kosiakiewicz], Zagraniczne długi literackie, „Słowo” 1910, nr 495, s. 1.

Pobrania

Opublikowane

2021-12-20

Jak cytować

Budrewicz, A. (2021). O współczesnej powieści angielskiej na łamach „Przeglądu Polskiego” (1866–1914). AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 19, 269–283. https://doi.org/10.24917/20811861.19.16

Numer

Dział

Artykuły / Articles