Literatura na łamach „Przeglądu Polskiego” w latach 1866–1891 (100 pierwszych numerów pisma)

Autor

  • Renata Stachura-Lupa Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.19.15

Słowa kluczowe:

press, conservatism, literature, literary criticism, 19th century, „Przegląd Polski”

Abstrakt

The paper contains an overview of literary works and texts about literature (reviews, historical-literary studies), which were published in „Przegląd Polski” in the period 1866-1890 (the first one hundred issues of the paper). A list of writers, reviewers, translators and literary researchers who published in the periodical has been compiled. In most cases, pseudonyms have been decoded (unsigned texts are treated as anonymous). Also, a record of works published and reviewed in the journal has been drawn up, as well as examples of foreign literature translated into Polish. Statistics and lists have been subjected to quantitative and qualitative assessment.

Bibliografia

[anon.] Narodowcy i radykali ruscy, „Kurier Lwowski” 1891, nr 322, s. 2.

Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”, t. 1-18, Warszawa 1963-2019.

Chłędowski K., Pamiętniki, t. I: Galicja (1843–1880), wyd. 2 uzupełnione, do druku przygotował, wstępem i przypisami opatrzył A. Knot, Kraków 1957.

Ćwikliński L., Zjazd Historyczno-Literacki im. Kochanowskiego odbyty w Krakowie w d. 28–30 maja 1884 r., [w:] W trzechsetną rocznicę Jana Kochanowskiego 1584–1884, Kraków 1884, s. 277–304.

Dziadzio A., Społeczne i polityczno-ideowe oblicze „Przeglądu Polskiego” w latach 1866-1870, „Studia Historyczne” 1988, t. 31m nr 2, s. 191–215.

Estreicher K., Bibliografia polska XIX stulecia, wyd. 2, t. 1–17, Kraków 1959–2000.

Kierzek A., Eliza Orzeszkowa u Druskiennickich Wód, „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny” 2011, t. 74, s. 67–72.

Korczyńska-Derkacz M., Typy informacji o książce w krakowskim czasopiśmie „Przegląd Polski” (1866-1914). (Komunikat), [w:] Kraków – Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki w XIX i XX wieku , t. 5, red. J. Jarowiecki, Kraków 2001, s. 491–498.

Kowalczuk U., Kazimierz Chłędowski i zapomniane aspekty galicyjskiego śmiechu. Rekonesans, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2013, nr 1–2 (36), s. 325–344.

Markiewicz H., Zabawy literackie dawne i nowe, Kraków 2003.

Mazur A., „Na Ukrainie za owych dobrych czasów” – „Przed laty. Powieść ukraińska” Paulina Święcickiego, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria” 2020, t. 20, s. 209–221.

Myśliński J., Prasa polska w Galicji w dobie autonomicznej (1867–1918), [w:] Prasa polska 1864–1918, red. J. Łojek, Z. Kmiecik, Warszawa 1976, s. 177–201.

Myśliński J., Z dziejów prasy konserwatywnej w Krakowie przed pierwszą wojną światową. Sprawy finansowania wydawnictw, „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 1966, t. 5, nr 1, s. 117–131.

Orzeszkowa E., Dnie, oprac. I. Wiśniewska, Warszawa 2001,

Płoszewski L., Mickiewicz w korespondencji i zapiskach Leonarda Niedźwieckiego, „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej” 1958, z. 6, s. 189–285.

Rudkowska R., Tomasza Augusta Olizarowskiego szansa na dramat narodowy, „Teksty Drugie” 1998, nr 5, s. 125–136.

Samborska-Kukuć D., Polska proza fabularna na łamach „Czasu” w latach 1848–1900. Rekonesans, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria”2013, t. 13, s. 150–167.

Skręt R., Kazimierz Chłędowski, [w:] Obraz literatury polskiej, t. III: Literatura polska w okresie realizmu i naturalizmu, red. J. Kulczycka-Saloni, H. Markiewicz, Z. Żabicki, Warszawa 1969.

Słownik pseudonimów pisarzy polskich/ XV w.–1970 r., t. I-III, t. IV: Nazwiska, oprac. zespół pod red. E. Janowskiego, Wrocław 1994–1996,

Sobieraj T., Przypomnieć powieściopisarza. Casus Stanisława Pileckiego, [w:] Literatura niewyczerpana. W kręgu mniej znanych twórców polskiej literatury lat 1863–1914, red. K. Fiołek, Kraków 2014, s. 237–247.

Spis przedmiotów zawartych w 80 tomach „Przeglądu Polskiego” od 1 lipca 1866 r. do 1 czerwca 1886 r., zestawił J. Pieniążek, Kraków 1886.

Spis przedmiotów zawartych w stu tomach „Przeglądu Polskiego” 1866–1891, zestawił M. Stankiewicz, Kraków 1891.

Tarnowski S., Słowo wstępne, „Przegląd Polski” 1890/1900, IV, s. 382–384.

Pobrania

Opublikowane

2021-12-20

Jak cytować

Stachura-Lupa, R. (2021). Literatura na łamach „Przeglądu Polskiego” w latach 1866–1891 (100 pierwszych numerów pisma). AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 19, 254–268. https://doi.org/10.24917/20811861.19.15

Numer

Dział

Artykuły / Articles