Maria Mazankówna-Friedbergowa (1900–1993) – zapomniana specjalistka od bibliografii historii polskiej

Autor

  • Alicja Matczuk Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.20.14

Słowa kluczowe:

Maria Mazankówna-Friedbergowa, bibliography, history of Poland, Twentieth Century

Abstrakt

Maria Eleonora Mazankówna-Friedbergowa (1900-1993) is one of the outstanding bibliographers of the interwar period, and she specialized in the field of Polish history. Together with Kazimierz Tyszkowski, she compiled the Bibliography of History of Poland covering 1926-1928. After she left Lviv for Krakow, she took over the editorial office of the publishing house. She published bibliographic lists for 1929-1934 that were highly appreciated by the scientific community. The outbreak of World War II prevented the publication of the materials collected by Mazankówna-Friedbergowa for 1935-1939. This later appeared in print in 1976, and again in 1981. She rejected the proposal to participate in the work on the republishing of the Bibliography of History of Poland due to numerous errors and shortcomings made by the incumbent editor Karol Maleczyński.

Bibliografia

Baumgart J., Bibliografia piśmiennictwa historycznego w latach 1945–1965. Przegląd ważniejszych osiągnięć i postulaty na przyszłość, [w:] Druga Ogólnokrajowa Narada Bibliografów, Warszawa 20 VI 1966. Referaty i dyskusja. Przygotowała do druku J. Pelcowa, Warszawa 1967, s. 89–106.

Baumgart J., Polska bibliografia historyczna „Przegląd Historyczny” 1948, t. 38, s. 237–254.

Bezcenne archiwalia uratowane, „Gość. Pl” 2022, nr 4 [on-line:] https://www.gosc.pl/doc/1825661 – 28.01.2022.

Bieńkowski W., Dokumentacja historiografii ostatnich lat II Rzeczypospolitej, „Dzieje Najnowsze” 1979, R. 11, nr 2, s. 209 –213.

Gruca A., Wiesław Bieńkowski (1926–1999) jako bibliograf, „Bibliotheca Nostra” 2018, nr 1, s. 79–91.

Hahn W., Bibliografia bibliografii polskich, wyd. 2. znacznie rozszerzone, Wrocław 1956.

Hahn W., Bibliografia bibliografii polskich, wyd. 3 uzup., Wrocław 1966.

Jankowski S. M., Dzień rozpoczął się szczególnie…, Warszawa 2015, s. 37–39 („Zeszyty Katyńskie”, nr 18).

Jelonek-Litewka K., Marian Friedberg (1902–1969). Życie i spuścizna, „Krakowski Rocznik Archiwalny” 2019, R. 25, 157–180.

Jelonek-Litewka K., Tak uratowano akta katyńskie, „Czas Krakowski” 1990, 22/23 V.

Jubileusze Ossolineum. Antologia tekstów, red. A. Mitka, M. Pękalska, Wrocław 2017.

Kaczmarczyk Z., Marian Friedberg (1902–1969), „Przegląd Zachodni” 1969, nr 3 s. 260–261.

Kondracki T., Niefortunna reedycja (Prace nad reedycją Bibliografii historii polskiej Ludwika Finkla w latach 1928–1939), „Kwartalnik Historyczny” 1988, R.95, z. 1, s. 147–171.

Myśliński K., Wielkie Pomorze w polskiej powojennej literaturze historycznej. „Wiadomości Historyczne” 1948, R. 1, s. 3–11.

Nowak A., Złote lata bibliografii polskiej. Ludwik Finkel i jego dzieło, Warszawa 2007.

Pamiętnik I Zjazdu Bibliotekarzy Polskich we Lwowie (26.V –29 V. 1929), oprac. J. B. Richter, Lwów 1929.

Počenko, G.P, Bibliografija pol’skoj istorii., „Voprosy Istorii” 1963, G.38, No 4, s. 161-171.

Sawoniak H., O zawodzie bibliografa kilka refleksji, „Roczniki Biblioteczne” 1985, z. 1–2, s. 483–492.

Sierżęga P., Kazimierz Tyszkowski (1894–1940). Z dziejów nauki polskiej w międzywojennym Lwowie, Rzeszów 2011.

Sprawy Towarzystwa, „Kwartalnik Historyczny” 1948, R. 56, z.1–2, s. 267.

Tyrowicz M., Uwagi o aktualnych zasadach bibliografii historycznej w Polsce. „Nauka i Sztuka” 1948, R. 4, t. 8, s. 181–187.

Tyszkowski K., Projekt reedycji i kontynuacji „Bibliografii Historii Polskiej”, (streszczenie referatu) [w:] Pamiętnik I Zjazdu Bibliotekarzy Polskich we Lwowie (26 V–29 V 1928), oprac. J. B. Richter, Lwów 1929, s. 58–60.

Tyszkowski K., Tradycje bibliograficzne Ossolineum, „Przewodnik Bibliograficzny” 1928, nr 9, s. 214–216.

W. T. Wisłocki (rec.), M. Friedbergowa, Bibliografia historii polskiej za rok 1933 i 1934, Lwów 1936, „Nowa Książka” 1937, z. 6, s. 310.

Pobrania

Opublikowane

2023-03-29

Jak cytować

Matczuk, A. (2023). Maria Mazankówna-Friedbergowa (1900–1993) – zapomniana specjalistka od bibliografii historii polskiej. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 20, 213–232. https://doi.org/10.24917/20811861.20.14

Numer

Dział

Artykuły / Articles