Udział młodzieży akademickiej w przedsięwzięciach bibliograficznych w okresie zaborów (druga połowa XIX i początek XX wieku)

Autor

  • Alicja Matczuk Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.19.8

Słowa kluczowe:

university students, bibliography, Lviv-Kraków-Warsaw, second half of the 19th and the beginning of the 20th century

Abstrakt

In the second half of the 19th century and in early 20th century, one could observe an increase in the appearance of bibliographic studies initiated or prepared by Polish university students. This new form of bibliographic work was promoted by scientific societies, especially Czytelnia Akademicka - an association of young people studying at University of Lviv and Jagiellonian University. Created in the 1860s under the auspices of leading academics, it was further developed in scientific societies with bibliography-oriented profiles. Lviv pioneered quantitative and qualitative bibliographic projects and it was there, that the Historians Society, under the direction of Ludwik Finkel, created the fundamental Bibliography of Polish History, a basic scientific aid to historians, as well as Alexander Hirschberg’s Bibliography of Uprisings of the Polish People. It was there too that the first attempts were made to compile current bibliography in the field of literature and philosophy. Students at Jagiellonian University were also bibliographically active, although to a much lesser extent. For example, Franciszek Gawełek initiated and individually developed a Retrospective Bibliography of Polish Ethnography. Also, students of the Faculty of Imperial Law of the University of Warsaw (located in the Kingdom of Poland) contributed to Adolf Suligowski’s works on the Bibliography of Polish Law of 19th and 20th Centuries

Bibliografia

[Anonim], Zbiór pamiętników historii powstania polskiego z roku 1830–1831 i wydany przez Dr. A. Hirschberga, „Nowa Reforma” 1883, nr 292, s. 2.

Ambros M., Wiktor Hahn, „Przegląd Biblioteczny” 1960, R. 28, z. 2, s. 149–159.

Bałaban M., Praca mojego życia, [w:] Księga jubileuszowa dla uczczenia sześćdziesięciolecia Profesora Majera Bałabana, cz. 1: Akademia, Warszawa 1938, s. 51–58.

Bałaban M., Przegląd literatury historii Żydów w Polsce 1899–1903, „Kwartalnik Historyczny” 1903, R. 17, s. 475–486.

Bruchnalski W., Towarzystwo literackie im. Adama Mickiewicza we Lwowie, „Pamiętnik Literacki” 1937, z. 4, s. 675–686.

Bystroń J. S., [recenzja książki:] F. Gawełek, Bibliografia ludoznawstwa polskiego, Kraków 1914, „Kwartalnik Historyczny” 1915, nr 29, s. 300–308.

Czachowska J., Rozwój bibliografii literackiej w Polsce, Wrocław 1979.

Fita S., Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza 1886–1986, Wrocław 1990.

Hahn W., Bibliografia filologii klasycznej i literatury humanistycznej w Polsce za lata 1891–1893, „Eos” 1894, R. 1.

Hahn W., W sprawie wydania bibliografii filologii klasycznej i literatury humanistycznej w Polsce do roku 1890, [w:] Acta Congressus Philologorum Terrarum Slavicarum, Posnanie habiti diebus 3–6 VI 1929, red. R. Gansiniec, Leopoli 1930, s. 217–220.

Handelsman M., W sprawie bibliografii społeczno-ekonomicznej, „Ekonomista” 1905, t. 1, s. 193–197.

Hoszowska M., Ludwik Finkel i Akademia Umiejętności. Z dziejów współpracy naukowej Lwowa i Krakowa na przełomie XIX i XX wieku, Rzeszów 2011.

Jaworska E., Działalność folklorystyczna Komisji Antropologicznej Akademii Umiejętności w Krakowie, [w:] Dzieje folklorystyki polskiej 1864–1918, red. H. Kapełuś, J. Krzyżanowski, Warszawa 1982, s. 140–226.

Koredczuk B., Udział inteligencji prawniczej Królestwa Polskiego w kształtowaniu kultury książki (1815–1915), Wrocław 2011.

Korpała J., Dzieje bibliografii w Polsce, Warszawa 1969.

Kółko filologiczne młodzieży akademickiej we Lwowie, „Muzeum” 1886, z.1, s. 48.

Krzymowska A., Franciszek Szwarcenberg-Czerny. Profesor geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego (1847–1917), Warszawa 1954.

Łempicki S., Wspomnienia ossolińskie, Wrocław 1948.

Łukawski Z., Ludność polska w Rosji 1863–1914, Wrocław 1978.

Matczuk A., Bibliografie dziedzinowe w działalności Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Umiejętności w latach 1872–1952, [w:] Między tekstem a znakiem. Prace ofiarowane Profesor Barbarze Trelińskiej w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. A. Jaworska, S. Górzyński, Warszawa 2013, s. 467–482.

Matczuk A., Franciszek Gawełek i Uniwersytet Lubelski – przerwana kariera, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 2020, nr 113, s. 252–263.

Matczuk A., Polskie bibliografie nauk humanistycznych i społecznych do roku 1989. Historia i metodyka, Lublin 2014.

Matczuk A., Przyczynek do dziejów bibliografii prawniczej w Polsce. Adolfa Suligowskiego „Bibliografia prawnicza polska XIX i XX wieku”, „Res Historica” 2002, t. 13, s. 281- 308.

Matusiak S., [recenzja książki:] F. Gawełek, Bibliografia ludoznawstwa polskiego, „Przegląd Powszechny” 1916, R. 33, s. 363–364.

Nagórski Z. sr, Ludzie mego czasu. Sylwetki, Paris 1964.

Niedziałkowska E., Początki działalności Koła Geografów na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1881–1890, [w:] Historia Koła Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego 1881–1981, Kraków 1981, s. 13–24.

Niemcówna S., Sprawozdanie naukowe Koła Geografów Słuchaczy UJ, Kraków 1920, s. 12–14.

Nowak A., Złote lata bibliografii polskiej. Ludwik Finkel i jego dzieło. Zarys monografii, Warszawa 2007.

Reizes-Dzieduszycki J., Działalność kulturalna i naukowa Czytelni Akademickiej we Lwowie w latach 1867–1877, [w:] Kultura książki ziem wschodniego i południowego pogranicza Polski (XVI–XX wiek). Paralele i różnice, red. J. Gwioździk, E. Różycki, Katowice 2004, s. 305–315.

Reizes-Dzieduszycki J., Książka i biblioteka w działalności polskich towarzystw naukowych młodzieży akademickiej we Lwowie w okresie autonomii galicyjskiej, Katowice 2005.

Reizes-Dzieduszycki J., Początki działalności Czytelni Akademickiej we Lwowie 1867–1877, „Roczniki Biblioteczne” 2001, R. 45, s. 199–214.

Sandecki J., Stefan Vrtel-Wierczyński. W kręgu bibliografii i bibliotekarstwa, Warszawa 2007.

Suchmiel J., Działalność naukowa kobiet w Uniwersytecie we Lwowie do roku 1939, Częstochowa 2000.

Toczek A,, Lwów – historycy w działalności towarzystw naukowych miasta (1867–1918), [w:] Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w., t. 5, red. J. Maternicki, L. Zaszkilniak, Rzeszów 2007, s. 211–239.

Vrtel-Wierczyński S., Ze wspomnień ossolińskich, [w:] Zakład imienia Ossolińskich 1827–1936. W dziesięciolecie działalności we Wrocławiu, Wrocław 1956, s. 161–168.

Widerszalowa E. , Halina Bachulska (13 VI 1895 – 17 X 1962), „Przegląd Biblioteczny” 1963, R. 31, z. 3/4, 181–182.

Wójcik A., Ziaja W., Historia Koła Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1915–1917, [w:] Historia Koła Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego 1881–1981, Kraków 1981, s. 25–36.

Zborucki Z., Dzieje Akademickiego Koła Historyków 1878–1928, [w:] Prace historyczne. Wydane ku uczczeniu 50-lecia Akademickiego Koła Historyków Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie 1878–1928, Lwów 1929, s. 1–52.

Ziejka F., Franciszek Gawełek – badacz kultury ludowej, „Małopolska” 2011, t. 13, s. 101–126.

Znajomski A., Pokłosie bibliograficzne uroczystości patriotycznych organizowanych na ziemiach polskich w okresie zaborów, „Bibliotheca Nostra” 2018, nr 1, s. 10–26.

Pobrania

Opublikowane

2021-12-20

Jak cytować

Matczuk, A. (2021). Udział młodzieży akademickiej w przedsięwzięciach bibliograficznych w okresie zaborów (druga połowa XIX i początek XX wieku). AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 19, 131–155. https://doi.org/10.24917/20811861.19.8

Numer

Dział

Artykuły / Articles