Europejskie inicjatywy archiwizacji Internetu – przegląd i ocena benchmarkingowa wybranych serwisów WWW

Autor

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.21.27

Słowa kluczowe:

architektura informacji, archiwizacja Internetu, benchmarking, dziedzictwo kulturowe, europejskie archiwa

Abstrakt

Archiwizacja zasobów globalnej sieci jest procesem, który w różnych częściach świata przybiera odmienne formy i natężenie. Artykuł przedstawia strategie gromadzenia archiwalnych danych w Internecie, historię powstania internetowych archiwów oraz problemy archiwizacji Webu w Polsce. Jego zasadniczym celem jest ocena 14 wybranych europejskich archiwów Internetu, ukazanie ich mocnych i słabych stron zarówno w warstwie treściowej, jak i funkcjonalnej. Zastosowano metodę heurystyczną i benchmarkingową. Ocenie poddano ogółem osiem kryteriów – cztery treściowe i cztery funkcjonalne (informacje o archiwum; zasoby archiwum; kompletność oraz dokładność informacji; komunikacja z użytkownikiem; design i struktura serwisu; dostępność serwisu; narzędzia nawigacji; aktualność serwisu – częstotliwość zmian oraz wprowadzania dokumentów do archiwum). Badania przeprowadzono na przełomie maja i czerwca 2023 r. W badaniu poza autorem niniejszego artykułu uczestniczyło 20 studentów drugiego roku studiów uzupełniających kierunku architektura informacji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Z przeprowadzonych badań wynika, że pod względem treściowym oceniane serwisy plasują się na podobnym poziomie. Różnice ujawniają się w ocenie kryteriów funkcjonalnych. Najwyżej ocenianą cechą treściową były „informacje o archiwum”, najniżej – „komunikacja z użytkownikiem”. Z kolei w przypadku cech funkcjonalnych najlepiej wypadła „aktualność serwisu”, najgorzej – „dostępność serwisów” oraz „design i struktura serwisów”. W kontekście braku polskiego archiwum Internetu autor postuluje, by w przypadku jego projektowania zwrócić szczególną uwagę na kwestie związane z ogólną strukturą strony, jej szatą graficzną, dostosowaniem do potrzeb grup osób, które mogą być wykluczone cyfrowo, a także na odpowiednie umiejscowienie formularzy kontaktowych.

Bibliografia

Adamus-Kowalska J., Zastosowanie technologii archiwizacji Internetu w identyfikacji i ratowaniu cyfrowego dziedzictwa kulturowego Ukrainy, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia” 2022, nr 20, s. 596–611.

Archiwa Państwowe, Forum archiwizacji zasobów polskiego Internetu, 2021, [on-line:] https://archiwa.gov.pl/forum-archiwizacji-zasobow-polskiego-internetu/ – 27.09.2023.

Archiwum Społeczne Polskiego Webu, Informacje, 2023, [on-line:] https://aspw.pl/informacje – 27.09.2023.

Derfert-Wolf L., Archiwizacja Internetu – wnioski i rekomendacje z kilku raportów, „Biuletyn EBIB” 2017, nr 172, s. 1–11.

Dombrowski Q., SUCHO Project, 2023, [on-line:] https://www.sucho.org/ – 27.09.2023.

Gaca S., Propozycja modelu archiwizacji polskiego Internetu na bazie doświadczeń brytyjskich, „Officina Historiae” 2021, t. 4, nr 1, s. 79–90.

Głowacka E., Studium kompleksowego zarządzania jakością (TQM) w bibliotekoznawstwie i informacji naukowej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2000.

Gmerek K., Archiwa internetowe po obu stronach Atlantyku – Internet Archive, Wayback Machine oraz UK Web Archive, „Biuletyn EBIB” 2012, nr 128, s. 1–12.

Gmiterek G., Długoterminowa archiwizacja zasobów cyfrowych, „Res Historica” 2013, nr 35, s. 213–235.

Historia stron, [on-line:] http://historiastron.pl/ – 27.09.2023.

Internet Archive, [on-line:] https://archive.org/ – 27.09.2023.

Jankowska M., Biblioteki akademickie – trendy dotyczące zasobów elektronicznych, [w:] Informacja dla nauki a świat zasobów cyfrowych, red. H. Ganińska, Poznań 2008, s. 168.

Januszko-Szakiel A., Długoterminowa archiwizacja zasobów cyfrowych – program dla polskich bibliotek, „Przegląd Biblioteczny” 2011, nr 79, s. 211–230.

Kahle B., Preserving the Internet, “Scientific American” 1997, nr 276, s. 82–83.

Koncewicz P., Ludzie którzy przechowują Internet, czyli Wayback Machine w pigułce, 2022, [on-line:] https://antyweb.pl/internet-archive-wayback-machine-w-pigulce – 27.09.2023.

Konopa B., Archiwizacja Webu w Europie, „Archeion” 2020, nr 121, s. 1–21.

Konopa B., Strategia selektywna jako narzędzie w archiwizacji Webu. Analiza wybranych przykładów, „Archiwa – Kancelarie – Zbiory” 2020, nr 11, s. 97–118.

Konopa B., Witryna internetowa jako materiał archiwalny, „Archiwa – Kancelarie – Zbiory” 2016, nr 7, s. 113–120.

Konopka-Nowina M., Problematyka zarządzania informacją w procesie archiwizacji zasobów, „Media, Kultura, Komunikacja Społeczna” 2014, nr 10, s. 30–43.

Kugler A., Beinert T., Schoger A., Archiwizacja Internetu jako usługa naukowa, „Biuletyn EBIB” 2017, nr 172, s. 1–8.

MementoWeb, Guide, 2023, [on-line:] https://timetravel.mementoweb.org/guide/api/ – 27.09.2023.

Nielsen J., Using web archives in research: an introduction, NetLab, Aarhus 2016, s. 15–25.

Sapa R., Benchmarking w doskonaleniu serwisów WWW bibliotek akademickich, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.

The National Archives, [on-line:] https://cdn.nationalarchives.gov.uk/documents/information-management/web-archiving-guidance.pdf – 27.09.2023.

Ukrainian Research Institute, Russia's war on Ukraine, [on-line:] https://archive-it.org/collections/18886 – 27.09.2023.

W gospodarce, Archiwizacja Internetu to realny problem, 2018, [on-line:] https://wgospodarce.pl/informacje/44931-archiwizacja-internetu-to-realny-problem – 27.09.2023.

Wilkowski M., Oddolne archiwizacje Internetu jako działania społeczne, „Archiwa – Kancelarie – Zbiory” 2015, nr 6, s. 207–220.

Wilkowski M., Wayback Machine – podstawy wykorzystania, „Biuletyn EBIB” 2017, nr 172, s. 1–3.

Woźniak W., Archiwizacja Internetu – próba podsumowania dotychczasowych prac i ustaleń, „Archiwa – Kancelarie – Zbiory” 2019, nr 10, s. 75–98.

Pobrania

Opublikowane

2024-03-12

Jak cytować

Wieniecki, K. A. (2024). Europejskie inicjatywy archiwizacji Internetu – przegląd i ocena benchmarkingowa wybranych serwisów WWW. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 21, 419–445. https://doi.org/10.24917/20811861.21.27

Numer

Dział

Artykuły / Articles