Galicyjskie czasopisma dla dzieci i młodzieży 1848–1866

Autor

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.21.8

Słowa kluczowe:

czasopisma dla dzieci, Galicja, XIX wiek, historia

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest systematyczny zarys pierwszego etapu rozwoju galicyjskiej prasy dla dzieci i młodzieży (1848-1866). W pracy wykorzystano metody historyczne oraz ilościową analizę zawartości czasopism (próba kombinowana N = 241). Analiza źródeł wskazuje, że w badanym okresie ukazywało się w Galicji 5 takich tytułów. Większość (4) stanowiły periodyki przeznaczone dla dzieci: pierwszy „Przyjaciel Dzieci” (Lwów 1848–1852), „Dzwonek” (Lwów 1850–1851), drugi „Przyjaciel Dzieci” (Lwów 1861–1866) oraz „Skarbczyk Domowy” (Kraków 1863). Do młodzieży adresowano tylko jeden tytuł: „Czytelnia dla Młodzieży” (Lwów 1861-1862). Analiza jakościowa przekonuje, że oblicze galicyjskich czasopism przeznaczonych dla młodych czytelników było niejednorodne. Wszystkie czasopisma dziecięce były konserwatywne, a ich redakcje kontynuowały dawane wzory, zaś prasa dla młodzieży reprezentowana przez „Czytelnię dla Młodzieży” zdecydowanie wyprzedzała swoją epokę.

Bibliografia

Chmielowski P., Czasopisma polskie dla młodego wieku, [in:] Encyklopedia wychowawcza, vol. 3, Warszawa 1885, pp. 110-154.

Gzella G., “Dzwonek. Pismo młodemu wiekowi poświęcone” (Lwów 1850–1851), [in:] Kraków – Lwów, vol. 7, Kraków 2005, pp. 376-384.

Gzella G., “Pisma dla ludu” pod zaborami w pierwszej połowie XIX wieku, Toruń 1994.

Homola I., Prasa galicyjska w latach 1831–1866, [in:] Prasa polska w latach 1661–1864, Warszawa 1976, pp. 199-246.

Horbowski A., Wartości wychowawcze lwowskich czasopism dla dzieci i młodzieży: (Przyjaciel Dzieci, Czytelnia dla Młodzieży), [in:] Książki, czasopisma, biblioteki Krakowa i Lwowa XIX i XX wieku, [vol. 2]. Kraków 1993, pp. 165–176.

Jarowiecki J., Dzieje prasy polskiej we Lwowie do 1945 roku, Kraków 2008.

Kaniowska-Lewańska I., Literatura dla dzieci i młodzieży do roku 1864: zarys rozwoju, wybór materiałów, Warszawa 1973.

Kolasa W.M., Historiografia prasy polskiej (do 1918 roku): naukometryczna analiza dyscypliny 1945–2009, Kraków 2013.

Kolasa W.M., On the Statistics and Geography of the Polish Press in the Period between the Uprisings (1832-1864), “Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia” Vol. 13 (2015), pp. 3-14.

Kolasa W.M., The birth of young people’s political press in Poland (1899–1918), “Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2021, no. 2, pp. 25-48.

Kolasa W.M., The first Polish children’s magazines, “Zeszyty Prasoznawcze” 2017, no. 4, pp. 880-903.

Kosmanowa B., Prasa polska i jej odbiorcy, Part 3, Od trzeciego rozbioru do Powstania Styczniowego, [in:] Media dawne i współczesne, vol. 3, Poznań 2008, pp. 5-22.

Maciejewski J., Przedburzowcy: z problematyki przełomu między romantyzmem a pozytywizmem, Kraków 1971.

Mamulska A., Oddziaływania wychowawcze XIX-wiecznej prasy dla dzieci na przykładzie tygodnika Przyjaciel Dzieci (1848–1852), “Scripta Comeniana Lesnensia. Miscellanea” Vol. 5 (2007), pp. 115–138.

Opałek M., Drzeworyt w czasopismach polskich XIX stulecia, Wrocław 1949.

Tyrowicz M., Prasa Galicji i Rzeczypospolitej Krakowskiej 1772–1850: studia porównawcze, Kraków 1979.

Woźniakowski K., “Przedburzowcy” w kręgu zagadnień edukacyjnych: wątki szkolnictwa, oświaty i nauki na łamach lwowskiej “Czytelni dla Młodzieży” (1860–1861) [in:] Zachować dla przyszłości, Łódź 2018, pp. 65-83.

Woźniakowski K., Galician Periodicals for Children and Adolescents in the Time of Positivism, “Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia” Vol. 15 (2017), pp. 195-220.

Woźniakowski K., Kwiecień S., Kolasa W.M., Rogoż M., Polish children’s press 1824-1918: an attempt at a synthetic look, “Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2020, no.1, pp. 7-29

Zawadzki W., Dziennikarstwo w Galicji w roku 1848 (dalszy ustęp z pamiętników), Lwów 1878.

Zawadzki W., Pamiętniki życia literackiego w Galicji, ed. Antoni Knot. Kraków 1961.

Opublikowane

2024-03-12

Jak cytować

Kolasa, W. M. (2024). Galicyjskie czasopisma dla dzieci i młodzieży 1848–1866. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 21, 114–130. https://doi.org/10.24917/20811861.21.8

Numer

Dział

Artykuły / Articles

Inne teksty tego samego autora