Życie i działalność prymasa Stanisława Karnkowskiego – postulaty (problemy) badawcze

Autor

  • Dariusz Kuźmina Uniwersytet Warszawski

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.21.2

Słowa kluczowe:

Karnkowski Stanisław, prymas, sobór, kontrreformacja

Abstrakt

Artykuł omawia działalność duszpasterską i polityczną prymasa Stanisława Karnkowskiego (1520–1603), udział przywódcy Kościoła katolickiego we wprowadzaniu reform trydenckich w Rzeczypospolitej, zaangażowanie w tworzenie kolegiów i seminariów dla kapłanów. Ważną częścią tekstu jest omówienie działalności wydawniczej Karnkowskiego i jego współpracowników. Zostały wskazane najważniejsze potrzeby badawcze nad przygotowaniem pełnej monografii prymasa. Omówiono udział Karnkowskiego w najważniejszych wydarzeniach historycznych, jakie miały miejsce w trakcie pełnienia przez niego obowiązków biskupa włocławskiego, a następnie prymasa – w odniesieniu do wolnych elekcji, konfederacji warszawskiej oraz prawa, jakie tworzył dla zabezpieczenia najważniejszych miast w Rzeczypospolitej, czyli Gdańska (Statuty Karnkowskiego 1570 r.).

Bibliografia

Augustyniak U., Informacja i propaganda w Polsce Zygmunta III, Warszawa 1981.

Barycz H., Historia Uniwersytetu Jagiellońskiego w epoce humanizmu, Kraków 1935.

Bartoszak M., Pozostałości księgozbioru prymasa Stanisława Karnkowskiego w Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie, „Roczniki Biblioteczne” 2017, t. 61, s. 35–65.

Bednarski S., Podstawowe zasady szkolnictwa jezuickiego, [w:] Z dziejów szkolnictwa jezuickiego w Polsce, red. J. Paszenda, Kraków 1994, s. 19–24.

Besala J., Małżeństwa królewskie. Władcy elekcyjni, Warszawa 2007.

Besala J., Stefan Batory, Warszawa 1992.

Bidlo J., Udział Jednoty Brackiej w walce o proces i egzekucję konfederacji warszawskiej, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 1977, t. 22, s. 159–175.

Bogucka M., „Bicz na heretyków” i pogromca Gdańska. Przed sądem historii: Stanisław Karnkowski XVI-wieczny polityk i duchowny, „Problemy” 1982, nr 8, s. 23–34.

Bogucka M., Przemiany społeczne i walki społeczno-polityczne w XV i XVI w., [w:] Historia Gdańska 1454–1655, red. E. Cieślak, t. 2, Gdańsk 1982, s. 208–259.

Bogucka M., Zmiany w handlu bałtyckim na przełomie XVI i XVII w., [w:] Historia Gdańska 1454–165, s. 445–464.

Bruździński A., Działalność duszpasterska prymasa Stanisława Karnkowskiego, „Folia Historica Cracoviensia” 1996, t. 3, s. 91–111.

Bruździński A., Działalność prymasa Stanisława Karnkowskiego w zakresie wprowadzania uchwał Soboru Trydenckiego w Polsce 1581–1603, Kraków 1996.

Bruździński A., Wkład biskupa Stanisława Karnkowskiego w zastosowanie uchwał Soboru Trydenckiego w diecezji kujawsko-pomorskiej (1567–1581), „Studia Włocławskie” 2003, t. 6, s. 439–451.

Brzeziński J., Przedmowa, [w:] Katechizm rzymski z dekretu S. Koncilium Trydentskiego za rozkazem s. Piusa V. papieza po łacinie wydany / na polski ięzyk powagą [...] xiędza Stanisława Karnkowskiego [...] przez pytania y odpowiedzi przetłumaczony, y wydrukowany w Kaliszu R. P. 1603 teraz zaś z nieźliczonych omyłek y słow staropolskich dziś niezrozumianych ozczyszczony y z oryginałem łacińskim skonfrontowany [...] Władysławowi Łubienskiemu arcybiskupowi gnieznienskiemu [...] oraz [...] arcybiskupom, biskupom [...] nayniższym respektem x. J. F. B. w. k. w. dedykowany, w Wilnie w Drukami J. K. M. y Rzeczypospolitey XX. Scholarum Piarum R. P. 1762.

Buchwald-Pelcowa P., Cenzura w dawnej Polsce. Między prasą drukarską a stosem, Warszawa 1997.

Byliński J., Zagraniczne studia Polaków w epoce staropolskiej, [w:] Jezuicka ars historica : prace ofiarowane Księdzu Profesorowi Ludwikowi Grzebieniowi SJ, red. M. Inglot, S. Obirek, Kraków 2001, s. 95–110.

Chmielowski A., Życiorys księdza Stanisława Karnkowskiego arcybiskupa gnieźnieńskiego, Warszawa 1885.

Cieślak E., Charakterystyka okresu 1454–1655, [w:] Historia Gdańska 1454–1655, s. 754–767.

Cieślak S., Marcin Laterna SJ (1552–1598). Działacz kontrreformacyjny, Kraków 2003.

Confederatio Generalis Varsoviensis, [w:] Volumina Constitutionum, t. 2, v. 1, wyd. S. Grodziski, I. Dwornicka, W. Uruszczak, Warszawa 2005, s. 306–307.

Cynarski S., Zygmunt August, wyd. 3, Wrocław 2004.

Czapliński W., Blaski i cienie kościoła katolickiego w Polsce w okresie potrydenckim, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 1969, t. 14, s. 5–25.

Dorobisz J., Kariery dygnitarzy duchownych koronnych Wazów, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” 2019, t. 16, nr 2, s. 29–45.

Dubas-Urwanowicz E., Koronne zjazdy szlacheckie w dwóch pierwszych bezkrólewiach po śmierci Zygmunta Augusta, Białystok 1998, s. 17, 34, 113.

Dubas-Urwanowicz E., Między racją stanu a interesem Kościoła: prymas Stanisław Karnkowski jako polityk, [w:] Urząd prymasa w Polsce: geneza, oddziaływanie, znaczenie, red. W. Graczyk, J.M. Marszalska, L. Zygner, Warszawa–Ciechanów, 2018, s. 105–121.

Dybkowska A., Dzięgielewski J., Udział Kościoła rzymskokatolickiegow sprawach państwa, [w:] Tradycje polityczne dawnej Polski, red. A. Sucheni-Grabowska, A. Dybkowska, Warszawa 1993, s. 117–167.

Dzięgielewski J., Sokołowski W., Bonis czy rebus – nowe materiały i propozycje interpretacji aktu konfederacji warszawskiej z 1573 r., „Kwartalnik Historyczny” 1985, R. 92, nr 2, s. 299–315.

Dzięgielewski J., Cnoty obywatelskie w rozważaniach ks. Piotra Skargi i Prymasa Stanisława Karnkowskiego, [w:] Szkoła cnót obywatelskich przy Ołtarzu Ojczyzny w Bazylice św. Krzyża w Warszawie, red. M. Białkowski, P. Rycyk, Kraków 2007, s. 155–164.

Dzięgielewski J., „Jedno zgoda wcale nas zachowa”. Mowy i pisma Stanisława Karnkowskiego w czasie pierwszych bezkrólewi, „Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi” 2002, t. 20, s. 59–67.

Dzięgielewski J., Kryzys staropolskiego parlamentu a regulacje proceduralne, [w:] Studia historyczno – prawne: prace dedykowane Profesorowi Janowi Seredyce w siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin i czterdziestopięciolecie pracy naukowej, red. J. Dorobisz, W. Kaczorowski, Opole 2004, s. 73–78.

Dzięgielewski J., Mazowsze w rozgrywkach o tron i system polityczny Rzeczypospolitej w latach 1572–1609, [w:] Mazowsze w procesach integracyjnych i dezintegracyjnych w Rzeczypospolitej XVI i XVII wieku. Studia i szkice, red. J. Dzięgielewski, Warszawa 2010, s. 55–78.

Dzięgielewski J., O ustroju, decydentów i dysydentów. Studia i szkice z dziejów pierwszej Rzeczypospolitej, Kraków 2011.

Dzięgielewski J., Prymasi w roli interreksów, [w:] Prymasi i prymasostwo w dziejach państwa i narodu polskiego, red. W.J. Wysocki, Warszawa, 2002, s. 39–50.

Dzięgielewski J., Sejm elekcyjny, elektorzy, elekcje 1573–1674, Pułtusk 2003.

Dzięgielewski J., Stan szlachecki w życiu publicznym Rzeczypospolitej w pierwszym stuleciu po Unii Lubelskiej, [w:] Tradycje polityczne dawnej Polski, red. A. Sucheni-Grabowska, A. Dybkowska, Warszawa 1993, s. 75–116.

Dyl J., Problematyka duszpasterska synodu włocławskiego biskupa Stanisława Karnkowskiego w 1579 roku, „Roczniki Teologiczne” 2004, t. 51, z. 4, s. 81–100.

Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564–1995, oprac. L. Grzebień, Kraków 2004.

Fijałek J., Kościół rzymsko-katolicki na Litwie. Uchrześcijanienie Litwy przez Polskę i zachowanie w niej języka ludu po koniec Rzeczypospolitej, [w:] Polska i Litwa w dziejowym stosunku, Kraków 1914, s. 37–333.

Floria B., Rosyjska kandydatura na tron polski u schyłku XVI wieku, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 1971, t. 16, s. 85–95.

Glemma T., Odzyskanie klasztoru dominikańskiego w latach 1565–1568, „Rocznik Gdański” 1938, t. 12, s. 74–116.

Glemma T., Stosunki kościelne w Toruniu w stuleciu XVI i XVII na tle dziejów Prus Królewskich, Toruń 1934.

Gręźlikowski J., Biskup Stanisław Karnkowski jako ustawodawca: wkład w dzieło recepcji reformy trydenckiej w diecezji włocławskiej, „Studia Włocławskie” 1998, t. 7, s. 355–368.

Gręźlikowski J., Czym był dla Kościoła Sobór Trydencki (1545–1563): (refleksje w 440-tą rocznicę od zakończenia obrad), „Prawo Kanoniczne” 2003, t. 46, nr 3–4, s. 171–226.

Gręźlikowski J., Eucharystia w statutach potrydenckich synodów włocławskich i innych aktach prawno-duszpasterskich biskupa Stanisława Karnkowskiego, „Prawo Kanoniczne” 2005, t. 48, nr 3/4, s. 201–235.

Gręźlikowski J., Kongregacje dekanalne na tle zadań i obowiązków dziekanów w ustawodawstwie synodalnym diecezji włocławskiej w okresie potrydenckim, „Prawo Kanoniczne” 2002, t. 45, nr 3–4 (2002), s. 181–210.

Gręźlikowski J., Odnowa duszpasterska w diecezji włocławskiej w świetle uchwał synodów biskupa Stanisława Karnkowskiego z 1568 i 1579 roku, „Prawo Kanoniczne” 2015, t. 58, nr 2, s. 115–161.

Gręźlikowski J., Początki i rozwój kościelnego sądownictwa w Polsce na podstawie generalnego i okręgowych oficjalatów diecezji włocławskiej, „Prawo Kanoniczne” 2001, t. 44, nr 3–4, s. 163–183.

Gręźlikowski J., Wkład biskupa Stanisława Karnkowskiego w dzieło recepcji reformy trydenckiej w diecezji włocławskiej, „Prawo Kanoniczne” 2001, t. 44, nr 1–2, s. 161–184.

Gruszecki S., Społeczne oblicze konfederacji warszawskiej, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 1968, t. 13, s. 145–157.

Gruszecki S., U społecznych podstaw konfederacji warszawskiej, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 1974, t. 19, s. 51–63.

Gruszecki S., Walka o władzę w Rzeczypospolitej Polskiej po wygaśnięciu dynastii Jagiellonów (1572–1573), Warszawa 1969.

Grzebień L., Organizacja bibliotek jezuickich w Polsce od XVI do XVIII wieku, Kraków 2013.

Grzeszczuk S., Klecha i pleban. Pisarze sowiźrzalscy wobec duchowieństwa i sporów religijnych, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 1968, t. 13, s. 81–113.

Grzybowski S., Henryk Walezy, Wrocław 1985.

Grzybowski S., Jan Zamoyski, Warszawa 1994.

Grzywacz J., Nominacja biskupów w Polsce przedrozbiorowej, Lublin 1960.

Góralski W., Stan badań nad średniowiecznym polskim ustawodawstwem synodalnym, „Studia Warmińskie” 1990, t. 27, s. 13–36.

Heidenstein R., Dzieje polski od śmierci Zygmunta Augusta do roku 1594, t. 1, wyd. W. Spasowicz, Petersburg 1857.

Heidenstein R., Dzieje Polski od śmierci Zygmunta Augusta do roku 1592 ksiąg XII, oprac. J. Byliński, W. Kaczorowski, Opole 2015.

Heidenstein R., Dzieje Polski od śmierci Zygmunta Augusta do roku 1594, tłum. M. Gliszczyński, t. 1–2, Petersburg 1857.

Historia rodu Karnkowskich, t. 1: Historia i korzenie, oprac. K. Karnkowski, Baden 2012.

Hochleitner J., Małopolska a Warmia – meandry współpracy w dziele wdrażania reformy trydenckiej, [w:] Kościół katolicki w Małopolsce w średniowieczu i we wczesnym okresie nowożytnym, red. W. Kowalski, J. Muszyńska, Kielce–Gdańsk 2001, s. 209–223.

Iwańska-Cieślik B., Zarys dziejów biblioteki kapituły katedralnej we Włocławku, „Universitas Gedanensis” 2008, R. 20, nr 2 (36), s. 62–75.

Jarmiński L., Bez użycia siły. Działalność polityczna protestantów u schyłku XVI wieku, Warszawa 1992.

Kakowski A., Biskupa Stanisława Karnkowskiego zbiór konstytucyi synodalnych. Przyczynek do historii ustawodawstwa kościelnego w Polsce, Włocławek 1912.

Kalinowski E., Aktywność polityczna szlachty podlaskiej podczas pierwszego bezkrólewia, „Kwartalnik Historyczny” 2015, t. 123, nr 2, s. 247–278.

Kamler A., Uwagi o przygotowaniu zawodowym duchownych senatorów Rzeczypospolitej w latach 1501–1587, „Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi” 2002, t. 20, s. 27–32.

Karwacki R., Zbiór biskupa Stanisława Karnkowskiego z roku 1579, „Wiadomości Diecezjalne Siedleckie” 1994, nr 8, s. 289–292.

Kazanie o dwojakim kościele chrześciańskim J. E. księdza Stanisława Karnkowskiego arcybiskupa gnieźnieńskiego, przejrzał i wyd. A. Chmielowski, Warszawa 1884.

Kempa T., Wobec kontrreformacji. Protestanci i prawosławni w obronie swobód wyznaniowych w Rzeczypospolitej w końcu XVI i w pierwszej połowie XVII wieku, Toruń 2007.

Kieniewicz L., Senat za Stefana Batorego, Warszawa 2000.

Klocek A., Mszały w kościołach diecezji włocławskiej w początkowym okresie recepcji reformy trydenckiej na podstawie dokumentów powizytacyjnych biskupa Stanisława Karnkowskiego, „Liturgia Sacra” 2002, nr 2, s. 251–259.

Klocek A., Proweniencja mszałów używanych w kościołach diecezji kujawsko-pomorskiej w świetle dokumentów powizytacyjnych z lat 1576–1578, „Studia Loviciensia” 2002, nr 4, s. 33–45.

Kłoczowski J., Polska prowincja dominikańska za Zygmunta Augusta w świetle akt kapituł prowincjonalnych, „Roczniki Humanistyczne” 1972, t. 20, z. 2, s. 55–62.

Korolko M., Klejnot swobodnego sumienia. Polemika wokół konfederacji warszawskiej w latach 1573–1658, Warszawa 1974.

Korolko M., Poczet sekretarzy królewskich Zygmunta Augusta (1548–1572), „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 1986, t. 31, s. 45–84.

Korolko M., Seminarium Rzeczypospolitej Królestwa Polskiego. Humaniści w kancelarii królewskiej Zygmunta Augusta, Warszawa 1991.

Korolko M., Spory i polemiki wokół konfederacji warszawskiej w latach 1576–1609, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 1973, t. 18, s. 65–94.

Korolko M., Spory i polemiki wokół konfederacji warszawskiej w latach 1576–1609, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 1974, t. 19, s. 79–102.

Kościelak S., Jezuici w Gdańsku od drugiej połowy XVI do końca XVIII wieku, Gdańsk 2003.

Kościelak S., Katolicy w protestanckim Gdańsku od drugiej połowy XVI do końca XVIII wieku, Gdańsk 2012.

Kościelak S., Kryzys w gdańskim klasztorze św. Brygidy w świetle wizytacji biskupiej z 1580 roku, „Teki Gdańskie” 2004/2005, t. 6/7, s. 60–66.

Kościelak S., Luteranie, katolicy, kalwiniści w Gdańsku. Bilans konfrontacji i koegzystencji w trzech pierwszych wiekach od wystąpienia Marcina Lutra, „Gdański Rocznik Ewangelicki” 2017, t. 11, s. 9–25.

Kot S., Źródła do historii wychowania, cz. 1, Kraków 1929.

Kucharski A., Historia rodu Karnkowskich z Karnkowa. Studium z genealogii ziemi dobrzyńskiej, „Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie” 2003, t. 18, s. 105–131.

Kujawski W., Repertorium ksiąg wizytacyjnych diecezji kujawsko-pomorskiej przechowywanych w Archiwum Diecezjalnym we Włocławku, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1997, t. 68, s. 1–161.

Kuźmina D., Jakub Wujek (1541–1597). Pisarz, tłumacz i misjonarz, Warszawa 2004.

Kuźmina D., Katechizmy w Rzeczypospolitej w XVI i początku XVII wieku, Warszawa 2002.

Kuźmina D., Wazowie a Kościół w Rzeczypospolitej, Warszawa 2013.

Lepszy K., Andrzej Frycz Modrzewski, Warszawa 1954.

Lepszy K, Dzieje floty polskiej, Gdańsk 1947.

Lepszy K., Rzeczpospolita Polska w dobie sejmu inkwizycyjnego (1589 –1592), Kraków 1939.

Lepszy K., Walka stronnictw w pierwszych latach panowania Zygmunta III, Kraków 1929.

Librowski S., Czterechsetlecie erekcji seminarium włocławskiego (1569–1969), „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1969, t. 18, s. 125–132.

Librowski S., Wizytacje diecezji włocławskiej, t. 1, „Achiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1964, t. 8, s. 1–186.

Lileyko J., Życie codzienne w Warszawie za Wazów, Warszawa 1984.

Listy znakomitych mężów wieku XVI w roku 1578 zebrane w trzy księgi przez S. Karnkowskiego, biskupa, przeł. A.F. Sobalski, „Kwartalnik Teologiczny” 1904, t. 3, z. 1, s. 1–26.

Litak S., Od reformacji do oświecenia. Kościół katolicki w Polsce nowożytnej, Lublin 1994.

Lolo R., Polityka zagraniczna i wojsko, w: Mazowsze w procesach integracyjnych i dezintegracyjnych w Rzeczypospolitej XVI i XVII wieku. Studia i szkice, red. J. Dzięgielewski, Warszawa 2010, s. 105–117.

Lolo R., Religijne postawy szlachty mazowieckiej w XVI–XVII wieku, [w:] Szlachta polska i jej dziedzictwo, red. D. Kuźmina, Warszawa 2013, s. 127–138.

Lolo R., Towarzystwo Jezusowe w diecezji płockiej 1566–1773. Studium koegzystencji w dobie recepcji reformy trydenckiej, Pułtusk 2013.

Łubieński S., Droga do Szwecji Zygmunta III, króla polskiego i szwedzkiego, w roku 1593. Rozruchy domowe w Polsce w latach 1606–1608, oprac. J. Byliński, W. Kaczorowski, Opole 2009.

Łukaszewicz J., O kościołach Braci Czeskich w dawnej Wielkiejpolsce, Poznań 1835.

Łukaszewska-Haberkowa J., Pisma wydane przez jezuitów działających na terenie Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Katalog druków z XVI wieku, Kraków 2023.

Maciszewski J., Próby mediacyjne Piotra Tylickiego w dobie rokoszu sandomierskiego, [w:] Kościół katolicki w Małopolsce w średniowieczu i we wczesnym okresie nowożytnym, red. W. Kowalski, J. Muszyńska, Kielce–Gdańsk 2001, s. 321–330.

Maciszewski J., Szlachta polska i jej państwo, Warszawa 1986.

Marszalska J.M., Prymasi: Jakub ze Sienna (1413–1480), Maciej Drzewicki (1467–1535) i Stanisław Karnkowski (1510–1603) – bibliofile, erudyci i pisarze, [w:] Urząd prymasa w Polsce: geneza, oddziaływanie, znaczenie, red. W. Graczyk, J.M. Marszalska, L. Zygner, Warszawa–Ciechanów, 2018, s. 143–153.

Mecherzyński K., Historia wymowy w Polsce, t. 2, Kraków 1858.

Milewski D., Listy senatorów koronnych do margrabiego Jerzego Fryderyka i nadradców pruskich w okresie trzeciego bezkrólewia (1586–1587), „Studia Źródłoznawcze” 2020, t. 58, s. 253–268.

Morawski M., Ksiądz Stanisław Karnkowski, „Życie Włocławka i okolic” 1928, R. 3, nr 2, s. 7–11.

Natoński B., Szkolnictwo jezuickie w Polsce w dobie kontrreformacji, [w:] Z dziejów szkolnictwa jezuickiego w Polsce, red. J. Paszenda, Kraków 1994, s. 34–62.

Niemyjski M., Koronni senatorowie duchowni wobec kwestii pokoju religijnego w artykułach konfederacji generalnej warszawskiej w pierwszym bezkrólewiu po śmierci Zygmunta Augusta, „Białostockie Teki Historyczne” 2008, t. 6, s. 53–75.

Nowak W., Geneza „Agendy” biskupa Marcina Kromera, „Studia Warmińskie” 1969, t. 6, s. 173–210.

Nowak Z., Kultura, nauka i sztuka w Gdańsku na przełomie dwóch epok, [w:] Historia Gdańska 1454–1655, s. 352–402.

Obirek S., Jezuici w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w latach 1564–1668, Kraków 1996.

Ochman-Staniszewska S., Dynastia Wazów w Polsce, Warszawa 2006.

Odyniec W., Polskie dominium maris Baltici w XVI i XVII w.: koncepcje i realizacja, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 1995, nr 3, s. 223–232.

Opaliński E., Zjazd w Jędrzejowie w 1576 roku, „Kwartalnik Historyczny” 2002, R. 109, nr 2, s. 15–40.

Paszenda J., Fundacja prymasa Karnkowskiego dla jezuitów w Kaliszu, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki” 1984, t. 29, s. 297–316.

Paszenda J., Wybór miejsca na fundacje dla jezuitów, [w:] Jezuicka ars historica: prace ofiarowane Księdzu Profesorowi Ludwikowi Grzebieniowi SJ, s. 453–467.

Pawlak M., Stanisław Karkowski – życie i działalność, „Rocznik Kultury Kujaw i Pomorza” 1971–1972, t. 7, s. 97–106.

Pawlik W., Katechizmy w Rzeczypospolitej od XVI do XVIII wieku. Katechizm i jego produkcja, Lublin 2010.

Pawlikowska-Butterwick W., Kariery kościelne episkopatu Wielkiego Księstwa Litewskiego w okresie od 1544 do 1632 roku w kontekście dochodów z biskupstw (na tle episkopatu koronnego), „Nasza Przeszłość” 2021, t. 136, s. 85–126.

Pazyra W., Prymas Stanisław Jan Karnkowski jako kaznodzieja, „Częstochowskie Studia Teologiczne” 1999, t. 27, s. 243–247.

Piechnik L., Jezuici a seminarium diecezjalne w Kaliszu (1593–1620), „Nasza Przeszłość” 1964, t. 20, s. 113–147.

Piechnik L., Powstanie i rozwój jezuickiego „Ratio studiorum” (1548–1599), Kraków 2003.

Piechnik L., Seminaria diecezjalne w Polsce prowadzone przez jezuitów od XVI do XVIII wieku, Kraków 2001.

Piechnik L., Seminarium diecezjalne w Poznaniu w latach 1564–1614, „Nasza Przeszłość” 1984, t. 61, s. 93–109.

Pieńkowska A., Zjazdy i sejmy z okresu bezkrólewia po śmierci Stefana Batorego, Pułtusk 2010.

Płaza S., Próby reform ustrojowych w czasie pierwszego bezkrólewia (1572–1574), Kraków 1969.

Poniatowski S., Biblioteka kapituły łowickiej (zarys dziejów), „Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi”, „Bibliologia dyscypliną integrującą” 1993, t. specjalny, s. 119–126.

Poplatek J., Jan Wielewicki i jego „Diariusz”, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 1969, t. 14, s. 59–88.

Propozycje konsystorialne w XVI wieku: omówienie: teksty polskie, wyd. H. Fokciński, Rzym 1994.

Radziwiłł A.S., Rys panowania Zygmunta III, oprac. J. Byliński, W. Kaczorowski, Opole 2011.

Rybandt S., Drukarskie oficyny niemieckie w orbicie zainteresowań polskiego dostojnika kościelnego prymasa Stanisława Karnkowskiego, [w:] E scientia et amicitia. Studia poświęcone profesorowi Edwardowi Potkowskiemu w sześćdziesięciolecie urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej, red. M. Drzewieckigo, Warszawa–Pułtusk 1999, s. 159–165.

Rybandt S., Księgozbiór prymasa Stanisława Karnkowskiego, źródło badań nad kulturą umysłową dostojnika kościelnego w XVI w., „Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi”, „Kolekcje wyznaniowe” 1992, z. 13, s. 117–130.

Rybandt S., Superekslibrysy prymasa Stanisława Karnkowskiego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, „Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi” 1991, z. 11, s. 5–26.

Rymkiewicz J.M., Samuel Zborowski, Warszawa 2010.

Rzońca J., Rzeczpospolita Polska w latach 1596–1599. Wybrane zagadnienia polityki wewnętrznej i zagranicznej, Opole 1990.

Quirini-Popławska D., Polsce doktorzy medycyny padewskiej wszechnicy z drugiej połowy XVI wieku, [w:] Pamięć wieków kształtuje potomność, red. A. Bieś, B. Topij-Stempińska, Kraków 2010, s. 107–138.

Salmonowicz G., Geneza i treść uchwał konfederacji warszawskiej, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 1974, t. 19, s. 7–30.

Samsonowicz H., Gdańsk a poczynania morskie Zygmunta Augusta, [w:] Historia Gdańska 1454–1655, s. 289–313.

Sawicki J., Ze studiów nad zbiorem Karnkowskiego: nieznane uchwały kongregacji piotrkowskiej z 7 listopada 1554 r., „Przegląd Historyczny” 1948, t. 37, s. 227–242.

Seredyka J., Biskupi na sejmach za panowania Zygmunta III Wazy, [w:] Jezuicka ars historica: prace ofiarowane Księdzu Profesorowi Ludwikowi Grzebieniowi SJ, s. 499–514.

Seredyka J., Nie znany projekt egzekucji konfederacji warszawskiej, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 1975, t. 20, s. 155–169.

Sipayłło M., Z starych druków, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 1966, t. 11, s. 147–159.

Subera I., Synody prowincjonalne arcybiskupów gnieźnieńskich. Wybór tekstów ze zbioru Jana Wężyka z r. 1761, Warszawa 1981.

Sucheni-Grabowska A., Prymasi XVI stulecia w polskim systemie parlamentarnym, [w:] Prymasi i prymasostwo w dziejach państwa i narodu polskiego, red. W.J. Wysocki, Warszawa 2002, s. 16–38.

Sucheni-Grabowska A., Przeobrażenia ustrojowe od Kazimierza Wielkiego do Henryka Wazy, [w:] Tradycje polityczne dawnej Polski, red. A. Sucheni-Grabowska, A. Dybkowska, Warszawa 1993, s. 16–74.

Swędrowski J., Metody rozwoju chrześcijańskiego w ujęciu Stanisława Karnkowskiego, „Studia Loviciensia” 2005, nr 7, s. 253–267.

Swędrowski J., Nauka Prymasa Stanisława Karnkowskiego o Jezusie Chrystusie i sakramentach, „Studia Prymasowskie” 2008, t. 2, s. 299–333.

Swędrowski J., Program formacji religijnej wiernych i kształtowanie postaw według biskupa Stanisława Karnkowskiego, „Studia Włocławskie” 2004, t. 7, s. 369–384.

Swędrowski J., Prymas Stanisław Karnkowski jako kaznodzieja, „Studia Loviciensia” 2002, nr 4, s. 263–269.

Szpaczyński P.P., Mocarstwowe dążenia Zygmunta III w latach 1587–1618, Kraków 2013.

Tazbir J., Piotr Skarga. Szermierz kontrreformacji, Warszawa 1978.

Tazbir J., Polskie echa Nocy św. Bartłomieja, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 1975, t. 20, s. 21–44.

Tazbir J., Polskie i obce opinie o konfederacji warszawskiej, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 1974, t. 19, s. 151–160.

Tazbir J., Szlaki kultury polskiej, Warszawa 1986.

Tobiasz M., Bożogrobcy w Miechowie (w 800-lecie sprowadzenia zakonu do Polski), „Nasza Przeszłość” 1963, t. 17, s. 5–60.

Tymosz S., Zbiór biskupa Stanisława Karnkowskiego z 1579 roku, „Roczniki Nauk Prawnych” 2003, t. 13, z. 2, s. 51–68.

Uruszczak W., Miscellanea sejmowe warszawskie z 1570 roku, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo” 2010, nr 311, s. 129–135.

Wasilewski T., Tolerancja religijna w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI i XVII w., „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 1974, t. 19, s. 117–128.

Wierzbowski T., Jakub Uchański arcybiskup gnieźnieński (1502–1587), Warszawa 1895.

Wisner H., Najjaśniejsza Rzeczpospolita. Szkice z czasów Zygmunta III i Władysława IV, Warszawa 2001.

Wisner H., Rzeczpospolita Wazów. Czasy Zygmunta i Władysława IV, Warszawa 2002.

Wisner H., Walka o realizację konfederacji warszawskiej za panowania Zygmunta III Wazy, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 1974, t. 19, s. 129–149.

Wisner H., Zygmunt III Waza, Wrocław 2006.

Wrede M., Itinerarium króla Stefana Batorego (1576–1586), Warszawa 2010.

Wyczański A., Polityka 1548–1572, [w:] H. Samsonowicz [et al.], Polska na przestrzeni wieków, Warszawa 2006, s. 168–183.

Załęski S., Jezuici w Polsce, Kraków 1908.

Zahajkiewicz M.T., „Tractatus sacerdotalis” Mikołaja z Błonia na tle teologii przełomu wieku XIV i XV, Lublin 1979.

Związek J., Kazanie jako źródło historyczne, „Folia Historica Cracoviensia” 1997–1998, t. 4–5, s. 313–330.

Związek J., Z dziejów kaznodziejstwa katolickiego w Polsce na przełomie XVI i XVII wieku, „Analecta Cracoviensia” 1991, t. 13, s. 427–466.

Pobrania

Opublikowane

2024-03-12

Jak cytować

Kuźmina, D. (2024). Życie i działalność prymasa Stanisława Karnkowskiego – postulaty (problemy) badawcze. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 21, 17–39. https://doi.org/10.24917/20811861.21.2

Numer

Dział

Artykuły / Articles