500–lecie polskiego ekslibrisu (1516–2016) – rozważania przy lekturze: Magdalena Czubińska, Katarzyna Podniesińska: Ekslibris polski: między herbem a obrazem

Autor

  • Agnieszka Fluda-Krokos Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Nauk o Informacji

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.14.26

Słowa kluczowe:

recenzje

Abstrakt

Artykuł recenzyjny pracy: M. Czubińska, K. Podniesińska, Ekslibris polski: między herbem a obrazem, MuzeumNarodowe w Krakowie, Kraków 2016, s. 148

Bibliografia

Chwalewik E., Wojenne straty polskich zbiorów exlibrisów, Wrocław 1949.

Chwalewik E., Exlibrisy polskie szesnastego i siedemnastego wieku, Wrocław 1955.

Czubińska M., Podniesińska K., Ekslibris polski: między herbem a obrazem, Kraków: Muzeum Narodowe w Krakowie, 2016, ss. 148.

Ekslibris, [w:] Encyklopedia Wiedzy o Książce, red. A. Birkenmajer, B. Kocowski, J. Trzynadlowski, Wrocław 1971, szp. 653–657.

Ekslibris, [w:] Słownik terminologiczny sztuk pięknych, wyd. 5, red. K. Kubalska-Sulkiewicz, M. Bielska-Łach, A. Manteuffel-Szarota, Warszawa 2007, s. 99–100.

Ekslibrisologia, [w:] Encyklopedia Wiedzy o Książce, red. A. Birkenmajer, B. Kocowski, J. Trzynadlowski, Wrocław 1971, szp. 656.

Fluda-Krokos A., „Disperse" znaczy „w rozproszeniu” – losy biblioteki pałacowej Lubomirskich w Przeworsku, [w:] Dziedzictwo utracone – dziedzictwo odzyskane, red. A. Kamler, D. Pietrzkiewicz, Warszawa 2014, s. 433–457.

Fluda-Krokos A., Hic liber mihi est, czyli o ekslibrisowych napisach, „Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie”, Kraków 2009, s. 487–494 [+ 6 s. il.].

Grońska M., Pięć wieków ekslibrisu polskiego: katalog wystawy ze zbiorów Biblioteki Narodowej, Warszawa 1973.

Grońska M., Ekslibris: wiadomości zebrane dla kolekcjonerów, Warszawa 1992.

Hilchen M., Tradycyjne znakowanie książek, „Cenne, Bezcenne, Utracone” 2012, nr 3/72, s. 34.

Jaworski F., Lwowskie znaki biblioteczne, Lwów 1907.

Klemensiewicz Z., Bibliografia ekslibrisu polskiego, Wrocław 1952.

Kawecka-Gryczowa A., Mańkowska A., Wietor Hieronim, [w:] Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku, t. 1: Malopolska", cz. I, Wiek XV–XVI, Wrocław 1983, s. 325–357.

Kocowski B., Zadania i metody badań proweniencyjnych w zakresie starych druków, „Przegląd Biblioteczny” 1951, z. 1/2, s. 72–84.

Kocójowa M., Potrzeby i oczekiwania w zakresie badań proweniencyjnych, w: Bibliologia dyscypliną integrującą: studia ofiarowane Profesor Barbarze Bieńkowskiej, Warszawa 1993, s. 329–336.

Michalski J., Lubomirska Izabela (Elżbieta), [w:] Polskie Słownik Biograficzny, t. XVII, red. E. Rostworowski, Wrocław 1972, s. 625–629.

Piekarski K., Superexlibrisy polskie od XV do XVIII wieku, Kraków 1929.

Piekarski K., Rudolf Kotula: Właściciele rękopisów i starodruków zbiorów wielkopolskich Z. Czarneckiego mieszczących się obecnie w „Baworovianum” we Lwowie. Lwów, Fundacja W. Baworowskiego, 1929. 8o,. Str. XV, 139 i 21 tablic, „Przegląd Biblioteczny” 1929, z. 3, s. 394.

Pociecha W., Drzewicki Maciej, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. V, red. W. Konopczyński, Wrocław 1977, s. 409–412.

Reychmann K., Bibljografia polskiego exlibrisu 1874–1925, Kraków 1925.

Reychmann K., Bibljografia polskiego exlibrisu, wyd. 2, Warszawa 1932.

Sipayłło M., Z starych książek, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 1966, t. 11, s. 148–149.

Superekslibris, [w:] Słownik terminologiczny sztuk pięknych, wyd. 5, red. K. Kubalska-Sulkiewicz, M. Bielska-Łach, A. Manteuffel-Szarota, Warszawa 2007, s. 394.

Wittyg W., Exlibrisy bibliotek polskich z XVII i XVIII wieku, Warszawa 1903.

Wittyg W., Exlibrisy bibliotek polskich XVI–XX wieku. T. II, Warszawa 1907.

Wojciechowski M.J., Ekslibris godło bibliofila, Wrocław 1978.

Pobrania

Opublikowane

2017-06-15

Jak cytować

Fluda-Krokos, A. (2017). 500–lecie polskiego ekslibrisu (1516–2016) – rozważania przy lekturze: Magdalena Czubińska, Katarzyna Podniesińska: Ekslibris polski: między herbem a obrazem. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 14, 391–401. https://doi.org/10.24917/20811861.14.26

Numer

Dział

Recenzje / Reviews