„Wiadomości Literackie” 1760–1763 – popularnonaukowy dodatek do „Kuriera Litewskiego”

Autor

  • Ewa Wójcik Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Nauk o Informacji

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.15.14

Słowa kluczowe:

Popular science magazines, 17th century press, Vilnius

Abstrakt

“Wiadomości Literackie” addition to “Kurier Litewski” has been appearing in Vilnius between 1760-1763. The Editor in Chief of both titles was Franciszek Paprocki, Jesuit, professor at the Vilnius Academy and a prefect of its print house, publisher of the nation-wide popular calendars. “Wiadomości Literackie” were thought out to be as a small-format and small-volume addition and was supposed to acquaintance readers with the newest scientific achievements and interesting facts from the world all around. It printed news from the area of inter alia agriculture, medicine, hygiene, veterinary medicine, physics, meteorology, botany. As one of the few periodicals popularizing the scientific knowledge, it published original content, rarely using reprints of foreign magazines. Directed at the Academy students, it was in fact aimed at a wide range of Lithuanian nobility. The aim of the article is to demonstrate, that „Wiadomości Litewskie” played a role of science popularizer and can be counted among the group of magazines paving the way for future popular science magazines in Poland

 

Bibliografia

Aleksandrowska E., Franciszek Paprocki h. Jastrzębiec, [w:] Polski Słownik Biograficz-ny, Kraków 1980, t. 25.

Aleksandrowska E., Czasopiśmiennictwo, [w:] Słownik literatury polskiego oświecenia, wyd. 2, Wrocław 1991.

Gorczyńska M., Popularyzacja wiedzy w polskich kalendarzach okresu Oświecenia (1737-1821), Lublin 1999.

Hombek D., Gazety i czasopisma polskie XVIII wieku jako źródło do badań kultury książ-ki: przegląd zagadnień, [w:] Ludzie i książki : studia i szkice bibliologiczno-biograficzne : księga pamiątkowa dedykowana Hannie Tadeusiewicz. Łódź 2011, s. 215-224

Hombek D., O potrzebie nowej bibliografii polskich gazet i czasopism XVIII wieku, „Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy” 2010, t. 2/13, s. 13-33.

Hombek D., Prasa i czasopisma polskie XVIII wieku w perspektywie bibliologicznej, Kraków 2001.

Homola-Dzikowska I., Pamiętnik Historyczno-Polityczny Piotra Świtkowskiego 1782-1792, Kraków 1960.

Jakubėnas R., Prasa Wielkiego Księstwa Litewskiego w II połowie XVIII wieku, Kraków 2005.

Jakubėnas R., Początki i sytuacja prasy w Europie i Rzeczypospolitej Obojga Naro-dów,”Senoji lietuvos Literatūra” 20 Knyga, 2006, s. 159-198

Jaroszewicz J., Obraz Litwy : pod względem jej cywilizacji, od czasów najdawniejszych do końca XVIII wieku. Cz. 3: Dalszy ciąg uwag nad Litwą w pierwszych trzech wiekach od wprowadzenia chrześcijańskiej wiary, Wilno 1845.

Kolasa W.M., Historiografia prasy polskiej (do roku 1918) : naukometryczna analiza dys-cypliny 1945-2009. Kraków 2013.

Kolasa W.M., Kierunki badań nad prasą polską XVIII stulecia, „Zeszyty Prasoznawcze” 2012, nr 1/2, s. 77-99

Łojek J., Bibliografia prasy polskiej 1661-1831. Warszawa 1965

Łojek J., Prasa polska w latach 1661-1831, [w:] Prasa polska w latach 1661-1864, pod red. J. Łojka. Warszawa 1976.

Opałek K., Oświecenie, [w:] Historia nauki polskiej, t. II, pod red. B. Suchodolskiego, Wrocław 1970, s. 244, 253.

Pilat R., Początek publicystyki literackiej w Polsce, [Cz.] 1., Czasopisma „Uczone”. Lwów 1882.

Śnieżko A., Materiały do historii prasy na Litwie w XVIII i XIX w., „Rocznik Historii Cza-sopiśmiennictwa Polskiego” t.11: 1972, z. 4, s. 499-546.

Wójcik E., „Nowe Wiadomości Ekonomiczne i Uczone” jako pierwsze czasopismo popularnonaukowe w Polsce, „Rocznik Historii Prasy Polskiej” t.20: 2017, z. 2, s. 5-20.

Wrona G., Polskie czasopisma popularnonaukowe w XIX wieku. Ewolucja formy i treści, „Rocznik Historii Prasy Polskiej” t. 10: 2007, z. 2 (20), s. 5-31

Żukowska J., Życie i działalność jezuity Jana Poszakowskiego w świetle jego korespondencji i rękopisów, „Słupskie Studia Historyczne” 2019, nr 19, s. 87-99

Pobrania

Opublikowane

2018-03-23

Jak cytować

Wójcik, E. (2018). „Wiadomości Literackie” 1760–1763 – popularnonaukowy dodatek do „Kuriera Litewskiego”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 15, 179–194. https://doi.org/10.24917/20811861.15.14

Numer

Dział

Artykuły / Articles

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>