Polish press for children and youth up to 1918 year (assumptions of a research project)

Autor

  • Władysław Marek Kolasa Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie https://orcid.org/0000-0002-5789-7432
  • Michał Rogoż Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Nauk o Informacji
  • Krzysztof Woźniakowski Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Nauk o Informacji
  • Sabina Kwiecień Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Nauk o Informacji

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.15.22

Słowa kluczowe:

press for children, press for youth, history

Abstrakt

The purpose of the project is the preparation of a monograph on the history of periodicals for children and young people which appeared in Poland until 1918. The research will include all of their types, both the periodicals addressed to the young readers, and those from created by them (approximately 350-400 titles in total). The outcome will be both a critical, multi-faceted analysis  of the phenomenon and its full documentation. It is hypothesized that the Polish periodicals from the period the Partitions of Poland substituted for the non-existent national organizations and institutions, i.e. it primarily served a compensatory function. The analyses will aim to show the periodicals as a carrier of educational methods, role models, literary means of expression and self- education, self-organization and political activity of the youth. The subject matter will be examined from the perspective of periodicals’ studies; however, its literary and pedagogical aspects will be included and dealt with extensively. The monograph will consist of papers focusing on the context of the phenomenon and a synthetic characterization subject discussed. The individual typological groups and their leading members will be examined as well. An integral part of the monograph will be a complete bibliography of the writings analysed. In the course of the work, a variety of methods will be used: at the stage of data collection - bibliographic and documentary techniques, at the stage of data analysis and comparative studies - statistical techniques, at the stage of content analysis - quantitative content analysis and at the level of description - heuristics and methods of literary history, respectively. The work is undertaken with the aim to comprehensively investigate children’s and young people periodicals from the period. The study results should reflect the role of this group of publications in the broad sense of social communication. The analyses will include research on the communication channel of interest (conditions, creation, reception, circulation) and its content and form. The beneficiaries of the results include researchers dealing with periodicals and book scientists, along with literary historians and scholars of history of education and culture. The research should contribute to progress in all these areas. This assumption results from the analysis of previous studies, which were taken infrequently and at a level of considerable generality. The main reason for this unsatisfactory progress was the lack of basic research, both in terms of documentation and quantitative analysis of the phenomenon.

Bibliografia

Białokur, Marek (2003): Kijowskie pismo "Młodzież" - "Harce" (1916-1919): szkic do dziejów harcerstwa polskiego na Rusi (The Kyiv Magazine "Młodzież" – "Harce” (1916-1919) an Outline of the History of Polish Scouting in Ukraine), [in:] Z dziejów prasy harcerskiej w kraju i na obczyźnie (From the History of Scouting Press in Poland and Abroad). Gorzów Wlkp.: ZWKF AWF, p. 193-196

Chełstowski, Edward (1956): Strajk szkolny 1905 roku w Królestwie Polskim w świetle nielegalnych pism młodzieżowych (The School Strike of 1905 in Congress Poland in the Light of Underground Press Young Readers), “Studia Pedagogiczne” vol. 3, p. 331–387

Chmielowski, Piotr (1885): Czasopisma polskie dla młodego wieku (Polish Magazines for Young Readers), [in:] Encyklopedia wychowawcza (Encyclopeadia of Education). vol. 3. Warszawa: Gebethner i Wolff, p. 110-154

Dziki, Sylwester (1982): Kłopoty typologiczne z czasopiśmiennictwem młodzieżowym i dziecięcym (Typological Problems with Young People’s and Children’s Periodicals), “Zeszyty Prasoznawcze” YB 23, No. 3, p. 156-161

Felczyński, Zygmunt (1979): Pisma młodzieżowe i szkolne w Przemyślu (Young People’s and School Periodicals in the City of Przemyśl), “Rocznik Przemyski” vol. 21, p. 185-199

Fietkiewicz, Olgierd (1988): Prasa harcerska (Scouting Magazines), [in:] Leksykon harcerstwa. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, p. 363–372

Frąckowiak, Wiktor (1976): Bibliografia polskiego czasopiśmiennictwa dla dzieci i młodzieży na Pomorzu pod zaborem pruskim (1865-1920) (Bibliography for the Polish Press for Children and Young People in Pomerania under Prussian Occupation), “Rocznik Gdański” vol. 36, p. 189-194

Frąckowiak, Wiktor (1978): Polskie czasopiśmiennictwo dla dzieci i młodzieży na Pomorzu w latach 1865–1920 oraz jego aspekty oświatowe i patriotyczne (Polish Periodicals for Chilren and Young People in Pomerania in 1865-1920. Its Educational and Patriotic Aspects), “Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” vol. 17, No. 2, p. 5–31

Frąckowiak, Wiktor (1979): Pedagogiczne aspekty polskiego czasopiśmiennictwa dla dzieci i młodzieży na Pomorzu Nadwiślańskim i Kujawach Zachodnich w okresie rządów Bismarcka (1862-1890) (Pedagogical Aspects of Polish Periodicals for Children and Youth in Gdansk Pomerania and Western Kujawy During the Office of Otto von Bismarck (1862-1890)). Bydgoszcz: Wydaw. WSP

Frąckowiak, Wiktor (1981): Pedagogiczne tendencje pomorskiej i kujawskiej prasy polskiej dla dzieci i młodzieży w latach 1891-1920 (Pedagogical Trends in Kujawian and Pomeranian Polish Press for Children and Young People in the years 1891-1920). Bydgoszcz: Wydaw. WSP

Frąckowiak, Wiktor; Popławska, Mirosława (1973): Chełmiński "Tygodnik dla Dzieci i Młodzieży" Józefa Chociszewskiego w aspekcie potrzeb dydaktyczno-wychowawczych na Pomorzu (Józef Chociszewski’s Magazine “Tygodnik dla Dzieci i Młodzieży” in Relation to the Teaching and Educational Needs of Pomerania), “Roczniki Naukowe/Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego w Gdańsku” No. 3, p. 329-349

Garlicka, Aleksandra (1970): Czasopisma filareckie 1909-1914 (Philaret Press 1909-1914). Part 1-2, “Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” vol. 9, YB 1, p. 57-75; YB 2, p. 197-226

Grabowski, Stanisław (1986): Z dziejów polskiej prasy dziecięcej w latach 1824-1939: spojrzenie na redaktorów (From the History of the Polish Children’s Press in the Years 1824-1939: a Look at the Editors), “Przegląd Historyczno-Oświatowy” YB 29, No. 4, p. 470-495

Grabowski, Stanisław (2001): Na przyszły pożytek: z dziejów polskiej prasy dla dzieci 1824-1939 (For Future Use: the History of the Polish Press for Children 1824-1939). Pułtusk: Wyższa Szkoła Humanistyczna

Grzybowski, Romuald (2004): Udział prasy w nauczaniu domowym dzieci polskich na Pomorzu Nadwiślańskim w drugiej połowie XIX i w pierwszych latach XX wieku (The Share of the Press in Homeschooling of Polish Children in Gdansk Pomerania in the second half of the 19th and early 20th Century), [in:] Nauczanie domowe dzieci polskich od XVIII do XX wieku( Homeschooling of Polish Children in 18th-20th Centuries). Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, p. 275–287

Gzella, Grażyna (2009): Lwowskie czasopisma studenckie w dobie autonomii (Lviv Student Magazines in the Era of Galicia’s Autonomy), [in:] Kraków – Lwów (Krakow-Lviv). vol. 9, Part 2. Kraków: Wydaw. Nauk. Uniwersytetu Pedagogicznego, p. 5-17

Horbowski, Adam (1993): Wartości wychowawcze lwowskich czasopism dla dzieci i młodzieży (The Educational Value of Lviv Magazines for Children and Youth), [in:] Książki, czasopisma, biblioteki Krakowa i Lwowa XIX i XX wieku (History of the Polish Press in Lviv until 1945). [Vol. 2]. Kraków: Wydaw. Naukowe WSP, p. 165-176

Jakubiak, Krzysztof (2003): Wzorzec rodziny i idee wychowania rodzinnego dziecka wypracowane i propagowane na łamach "Kroniki Rodzinnej" i "Opiekuna Domowego" w drugiej połowie XIX wieku (Family Models and Ideas of the Child’s Family Education Developed and Promoted in the Pages of “Kronika Rodzinna” and “Opiekun Domowy” in the Second Half of the 19th Century), [in:] W służbie szkoły i nauki (In the Srvice of School and Learning). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, p. 315-324

Jarowiecki, Jerzy (2002): Czasopisma dla dzieci i młodzieży (Magazines for Children and Young people), [in:] same author: Dzieje prasy polskiej we Lwowie do 1945 roku (History of the Polish Press in Lviv until 1945). Kraków: Księgarnia Akademicka, p. 162-169

Jazownik, Maria (2009): Przeciw radykalizmowi młodzieży akademickiej: o konfiskacie i likwidacji krakowskiego “Ruchu” (1891) (Against University Studen Radicalism: On the Confiscate and Liquidation of the Krakow “Ruch” (1891)), “Toruńskie Studia Bibliologiczne” YB 2, No. 1, p. 33-47

Jazowska-Gumulska, Maria (1993): Treści folklorystyczne w czasopismach dla dzieci i młodzieży wieku XIX (Folklore in Magazines for Children and Young people in the 19th Century), [in:] Książki, czasopisma, biblioteki Krakowa i Lwowa XIX i XX wieku (Books, Magazines and Libraries of Krakow and Lviv in 19th-20th Centuries). [Vol. 2]. Kraków: Wydaw. Naukowe WSP, p. 177-201

Kaniowska-Lewańska, Izabela (1958): “Szkółka dla Dzieci” Ewarysta Estkowskiego (Ewaryst Estkowski’s “Szkółka dla Dzieci” Magazine), [in:] Rozprawy z historii literatury dla dzieci i młodzieży (Papers in the History of Literature for Children and Young People). Wrocław: Ossolineum, p. 10-91

Kaniowska-Lewańska, Izabela (1960): Literatura dla dzieci i młodzieży od początków do roku 1864 (Literature for Children and Young People from the Early Stages to 1864). Warszawa: PZWS, p. 5-73, same publisher: 1973, 1980, 1983

Kaniowska-Lewańska, Izabela (1964a): Twórczość dla dzieci i młodzieży Klementyny z Tańskich Hoffmanowej (Klementyna Hoffman nee Tańska’s Writings for Children and Youth). Opole: Wydaw. WSP

Kaniowska-Lewańska, Izabela (1964b): Czasopisma dla dzieci i młodzieży w Królestwie Polskim w latach 1824-1864 (Young Readers’ Magazines in Congress Poland 1824-1864), “Sprawozdania/Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Seria B, Wydział 2 Jezyka i Literatury” No. 2, p. 12-15

Kaniowska-Lewańska, Izabela (1975): Nowatorstwo codziennego periodyku dla dzieci Stanisława Jachowicza (The Novelty of the Daily Paper for Children by Stanisław Jachowicz), [in:] O literaturze dla dzieci i młodzieży (On Young Readers’ Literature). Warszawa: SBP, p. 93-125

Kmiecik, Zenon (1961): Młodzi Idą: z dziejów młodzieży zaraniarskiej (Here Come the Young: from the History of Zarań’s Youth), “Biuletyn Komisji Historycznej KC ZMS” No. 3, p. 106-117

Kmiecik, Zenon (1979): Prasa młodzieżowa w zaborze rosyjskim po rewolucji lat 1905-1907 (Young People’s Press in the Russian Partition after the 1905-1907 Revolution), “Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” vol. 18, No. 4, p. 47-58

Kmiecik, Zenon (1981): Pisma organizacji młodzieżowych (Youth Organizations’ Press), [in:] same author: Prasawarszawska w latach 1908-1918 (The Warsaw Press in 1908-1918). Warszawa: PWN, p. 139-167

Kramarz, Henryka (1999): “Eleusis. Czasopismo Elsów” (1903-1911) a poszukiwanie wartości w dobie Młodej Polski (The “Eleusis. Czasopismo Elsów” Magazine (1903-1911) and the Search for Value in the Era of the Polish Modernism), [in:] Bibliologia, literatura, kultura. Kraków: Wydaw. Naukowe AP, p. 213-223

Krzanowski, Adam (1996): Czasopismo harcerskie “Skaut” w latach 1911–1914 (The “Skaut” Scouting Journal in 1911-1914), [in:] Myśl edukacyjna w Galicji 1772–1918 (Educational Thought in Galicia 1772-1918). Rzeszów: Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, p. 223–236

Kudła, Lucyna: (2003) “Teka” a samokształcenie historyczne młodzieży galicyjskiej (1898-1912) (“Teka” as a Self-Study History Magazine for Galician Youth (1898-1912)), “Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica” [Nr] 2, p. 157-167

Kukla, Wiesław (2003): Ocena aktualnego stanu bibliografii harcerskich czasopism emigracyjnych i polonijnych (Assessment of the Current State of the Bibliography of Scouting Magazines and the Polish-American Emigration Magazines), [in:] Z dziejów prasy harcerskiej w kraju i na obczyźnie (From the History of Scouting Press in Poland and Abroad). Gorzów Wlkp.: ZWKF AWF, p. 353-357

Kukla, Wiesław (2009): Polish Scouting Publishing in the United States of America, the United Kingdom, Canada and Australia (1913-2009). Warszawa: Wydaw. Tomiko

Kuleczka, Pola (1985): “Łan Młodzieży” – czasopismo dla gimnazjalistów (“Łan Młodzieży” – Magazine for Middle School Students), “Literatura Ludowa”YB 29, No. 5/6, p. 81–91

Kuleczka, Pola (1990): Problematyka Tatr w pozytywistycznych czasopismach dla dzieci i młodzieży (The Subject of the Tatra Mountains in the Positivist Magazines for the Young Reader), “Studia o Sztuce dla Dziecka” YB 6, p. 65–79

Kuliczkowska, Krystyna (1959): Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1864-1918: zarys rozwoju, materiały (Literature for Children and Young People in 1864-1918: an Overview of the Development, Materials). Warszawa: PZWS, same publisher: 1965, 1976, 1983

Kuś, Edward Józef (1980): Czasopisma studentów polskich we Wrocławiu w latach 1850-1914, (Polish Students’ Magazines in 1850-1914 Wroclaw) “Studia Śląskie. Seria Nowa” vol. 37, p. 11-40

Libera, Leszek (1982): “Rozrywki dla Dzieci” jako czasopismo narodowe (“Rozrywki dla Dzieci” as a National Magazine), “Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” vol. 21, No. 1, p. 5-16

Mamulska, Anna (2007): Oddziaływania wychowawcze XIX-wiecznej prasy dla dzieci na przykładzie tygodnika “Przyjaciel Dzieci” (1848-1852) (The Educational Impact of the 19th-century Press for Children on the Example of the Weekly “Przyjaciel Dzieci” (1848-1852)), “Scripta Comeniana Lesnensia. Miscellanea” No. 5, p. 115-138

Michalski, Grzegorz (2004): Wskazania dla edukacji domowej w wybranym czasopiśmiennictwie polskim drugiej połowy XIX i w pierwszych latach XX wieku (Indications for Home Education in Selected Polish Press from the second half of the 19th century and the first years of the 20th century), [in:] Nauczanie domowe dzieci polskich od XVIII do XX wieku (Homeschooling of Polish Children in 18th-20th Centuries). Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, p. 91-99

Michalski, Stanisław (1968): Aniela Szycówna jako redaktorka „Mojego Pisemka” (Aniela Szycówna as the Editor of “Moje Pisemko”) [in:] same author: Działalność pedagogiczna Anieli Szycówny (The Pedagogical Activity of Aniela Szycówna). Warszawa: PZWS, p. 64-83

Miszczuk, Marian (1983): Spis tytułów prasy harcerskiej 1911-1939 (Table of Scouting Press Titles 1911-1939). Warszawa: Zespół Historyczny GK ZHP

Molik, Witold (1989): Polskie peregrynacje uniwersyteckie do Niemiec: 1871-1914 (Polish University Peregrinations to Germany: 1871-1914). Poznań: Wydaw. Naukowe UAM, p. 207-215

Mortkowiczowa, Janina (1958): O postępowych czasopismach dla dzieci i młodzieży w latach 1909–1926 (The Progressive Magazines for Children and Young people in 1909-1926), [in:] Rozprawy z historii literatury dla dzieci i młodzieży (Papers in the History of Literature for Children and Young People). Wrocław: Ossolineum, p. 159–213

Niezgoda, Barbara (1981): Z dziejów lubelskiej prasy młodzieżowej po strajku szkolnym 1905 r.: "Głos Młodzieży" 1906/1907 (From the History of the Lublin Region Press for the Youth after the School Strike of 1905: “Głos Młodzieży” 1906/1907), “Biuletyn Biblioteki UMCS” YB 29, p. 62-73

Nowiński, Franciszek (1985): Nieznane gazetki rękopiśmienne polskich studentów na Uniwersytecie Petersburskim z lat trzydziestych XIX wieku (Unknown Manuscripts Newspapers by Polish Students at St. Petersburg University of the 1830s), “Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” vol. 24, No. 3, p. 19-34

Olszewska, Bożena (1996): Literatura na łamach "Płomyczka" (1945-1980) (Literature Published in the “Płomyczek” Children’s Magazine (1945-1980)). Opole: Uniwersytet Opolski. Instytut Filologii Polskiej

Papuzińska, Joanna (1972): Wychowawcza rola prasy dziecięcej (The Educational Role of the Press for Children). Warszawa: PWN

Papuzińska, Joanna (1981): Inicjacje literackie: problemy pierwszych kontaktów dziecka z książką (Literary Initiations: the Problems of the Child’s First Encounter of the Book). Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, same publisher: 2 1988

Petry-Węcławowicz, Małgorzata (1992): Problematyka wychowania estetyczneego w świetle artykułów poświeconych plastyce publikowanych na łamach “Świata” (1876-1881) (Problems of Esthetic Education in the Light of Articles on Visual Arts Published in the “Świat” Magazine (1876-1881)), “Rocznik Naukowo-Dydaktyczny/WSP Kraków. Prace z Wychowania Plastycznego” YB 2, p. 99-150

Pękalska, Marta (2006): Popularnonaukowe czasopismo “Skarbiec dla Dzieci” (1830) (Children’s Popular Science Magazine “Skarbiec dla Dzieci” (1830)), “Rocznik Historii Prasy Polskiej” vol. 9, YB 2, p. 5-19

Polańska, Marta (2000): Związek Eleusis i jego czasopismo (The ‘Eleusis’ Society and Magazine), “Rocznik Historii Prasy Polskiej” vol. 3, YB 1, p. 49–60

Popławska, Mirosława; Frąckowiak, Wiktor (1972): Działalność Józefa Chociszewskiego w dziedzinie czasopiśmiennictwa dla dzieci i młodzieży na Pomorzu (Józef Chociszewski’s Activity in the Area of Children’s and Young People’s Magazines in Pomerania), “Roczniki Naukowe/Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego w Gdańsku” vol. 1, p. 169–188

Pyzio, Jan (1989): Czasopisma dla dzieci Józefa Chociszewskiego (Józef Chociszewski’s Magazines for Children), “Studia o Sztuce dla Dziecka” YB. 4, p. 59–69

Rogoż, Michał (2009): Czasopisma dla dzieci i młodzieży Instytutu Wydawniczego "Nasza Księgarnia" w latach 1945-1989: studium historycznoprasowe. Kraków: Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego

Socha, Irena (1981): Wartość źródłowa czasopism młodzieży szkolnej (The Value of School Pupils’ Magazines as a Source), “Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi” vol. 5, p. 39–52

Socha, Irena (1986): Czasopisma młodzieży szkolnej w Polsce: 1918-1930 (School Pupils’ Magazines in Poland: 1918-1930). Katowice: Uniwersytet Śląski

Socha, Irena (1990a): Czasopisma dla młodzieży, literatura piękna, wychowanie literackie (1918-1939) (Magazines for Young People, Fiction, Literary Education (1918-1939)). Katowice: Uniwersytet Śląski

Socha, Irena (1990b): Stan i potrzeby badań nad czasopiśmiennictwem dziecięcym i młodzieżowym do roku 1939. Part 1, Badania nad periodykami do roku 1918 (The State and Needs of Research on Children’s and Youth’s Periodicals until 1939. Part 1, Studies on pre-1918 Periodicals), “Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie. Prace Bibliotekoznawcze”. YB 5, p. 91-112

Socha, Irena (1992): Czasopisma dla dzieci i młodzieży na Śląsku w drugiej połowie XIX wieku: zarys problematyki (Magazines for Children and Young People in Silesia in the Second Half of the 19th Century: an Overview of Issues), [in:] Książka polska na Śląsku w drugiej połowie XIX wieku (The Polish Book in Silesia in the Second Half of the 19th Century). Katowice: “Śląsk”, p. 127-140

Socha, Irena (1993): Czasopiśmiennictwo dla dzieci i młodzieży w życiu społecznym i kulturalnym ośrodków lokalnych w drugiej połowie XIX wieku (na przykładzie Górnego Śląska, Księstwa Cieszyńskiego i Zagłębia Dąbrowskiego) (Periodicals for Children and Youth in Social and Cultural Life of Local Centers in the Second Half of the 19th Century (as Exemplified by Upper Silesia, the Duchy of Cieszyn and Dabrowa Area)), [in:] Rozwój prowincji naszej (Development of Our Province). Kielce: WSP, p. 244-258

Socha, Irena (1999): Polskie czasopisma dla dzieci i młodzieży na Śląsku pruskim (Polish Magazines for Children and Young People in Prussian Silesia), [in:] Regionalna prasa polska na Górnym Śląsku w latach 1845-1996 (Polish Regional Press in Upper Silesia in 1845-1996). Katowice: Muzeum Śląskie, p. 42-51

Socha, Irena (2002): Czasopisma Związku Towarzystw Tomasza Zana (Periodicals of the Tomasz Zan Society), “Rocznik Historii Prasy Polskiej” vol. 5, YB 1, p. 59-86

Sokół, Zofia (1989): Czasopisma uczniowskie w szkołach Galicji Środkowej (w latach 1890-1918) (School Magazines in Central Galicia in 1890-1918), [in:] Z dziejów oświaty w Galicji (From the History of Education in Galicia). Rzeszów: Wydaw. WSP, p. 223-242

Stopińska-Pająk, Agnieszka (2004): Kalendarz w rodzinnym nauczaniu domowym na Górnym Śląsku (od połowy XIX wieku do II wojny światowej) (The Calendar in Homeschooling in Upper Silesia (mid-19th Century to World War II), [in:] Nauczanie domowe dzieci polskich od XVIII do XX wieku (Homeschooling of Polish Children in 18th-20th Centuries). Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, p. 253-266

Szymańska, Barbara (1989): “Tygodnik dla dzieci” Ignacego Kajetana Chrzanowskiego – jedno z pierwszych czasopism dla młodych Polaków (Ignacy Kajetan Chrzanowski’s “Tygodnik dla dzieci” – a Pioneer Magazine for Young Poles), “Ze Skarbca Kultury” YB 48, p. 111-151

Waksmund, Ryszard (1981): Periodyki dziecięce w systemie książki: studium historyczno porównawcze (Children’s Periodicals in the Book System: A Historical Comparative Study), “Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie” vol. 21, p. 35-52

Waksmund, Ryszard (1982): Periodyki dziecięce w systemie prasy: propozycje metodologiczne do badań nad czasopiśmiennictwem dla dzieci i młodzieży (Children’s Periodicals within the Press System: Methodological Propositions for the Study of Young Readership), “Litteraria” No. 14, p. 149-162

Waksmund, Ryszard (2004): "Anioł Stróż" - dwudziestowieczny periodyk dla dzieci (“Anioł Stróż” – a 20th century Periodical for Children), [in:] Anioł w literaturze i w kulturze. [T. 1]. Wrocław: “Atut” Wrocławskie Wydaw. Oświatow, p. 277-285

Żarów-Mańszewska, Lidia (1961): “Dziennik dla Dzieci” Stanisława Jachowicza (Stanisław Jachowicz’s “Dziennik dla Dzieci”), „Rozprawy z Dziejów Oświaty” vol. 4, p. 125-176

Opublikowane

2018-03-24

Jak cytować

Kolasa, W. M., Rogoż, M., Woźniakowski, K., & Kwiecień, S. (2018). Polish press for children and youth up to 1918 year (assumptions of a research project). AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 15, 309–321. https://doi.org/10.24917/20811861.15.22

Numer

Dział

Materiały / Materials

Inne teksty tego samego autora

<< < 1 2 3 4 5 6 > >>