Problemy drukarstwa galicyjskiego na przełomie XIX i XX wieku w ocenie Związku Właścicieli Drukarń Galicji Zachodniej

Autor

  • Anna Gruca Uniwersytet Jagielloński

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.20.6

Słowa kluczowe:

Association of Owners of Printing Houses of Western Galicia, Wacław Anczyc, printing, professional printing magazines, printing organizations, source editions

Abstrakt

This article develops issues addressed in a letter written by Wacław Anczyc. The content of the letter presents the opinions of the Association of Owners of Printing Houses of Western Galicia and their views on the problems of Galician printing at the turn of the nineteenth and twentieth centuries. These problems include irregularities in granting licenses for running a printing house, compliance with the price list for printing works, and unfair competition in printing.

Bibliografia

Adres członków Związku Właścicieli Drukarń Galicji Zachodniej z 1914 r., Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa [on-line:] https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=762108 – 12.10.2022.

Adres członków Związku Właścicieli Drukarń Małopolski Zachodniej z 1933 r., Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa [on-line:] https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=762109 – 12.10.2022.

Bezrobocie drukarzy, „Czas” 1914, R. 67, nr 7, s. 4–5.

Broda H., Działalność drukarska i bibliofilska Wacława Anczyca, „Roczniki Biblioteczne” 1979, R. 23, z. 1, s. 127–153.

Gruca A., Działalność wydawnicza drukarń krakowskich w okresie autonomii galicyjskiej, [w:] Ludzie i książki. Studia i szkice bibliologiczno-biograficzne, red. E. Andrysiak. Łódź, 2011, s. 135–146.

Gruca A., Józef Roman Łakociński (1838-1905), [w:] Ludzie, którzy umiłowali Kraków, red. W. Bieńkowski, Kraków 1997, s. 131–137.

Kellerowa T., Hudec Józef, [w:] Słownik pracowników książki polskiej, red. I. Treichel, Warszawa–Łódź 1972, s. 343–344.

Konopka M., Dokumenty koncesyjne jako źródło do dziejów instytucji książki (na przykładzie galisyjskich firm czasów autonomii), [w:] Książka zawsze obecna. Prace ofiarowane Profesorowi Krzysztofowi Migoniowi, Wrocław 2010, s. 267–276.

Kronika, „Głos Rzeszowski” 1898, R. 2, nr 50, s. 2.

Lechicki Cz., Pierwsze dwudziestolecie krakowskiego „Głosu Narodu”, „Studia Historyczne”, 1969, R. 12, z. 4, s. 507–532.

Nowy cennik drukarski, „Czas” 1913, R. 66, nr 565, s. 4.

O nowy cennik drukarski, „Czas” 1913, R. 66, nr 575, s. 2–3.

Organizacja właścicieli drukarń, „Czas” 1914, R. 67, nr 14, s. 4.

Pięćdziesięciolecie pracy zawodowej Pawła Madeyskiego, „Przegląd Graficzny, Wydawniczy i Papierniczy” 1935, R. 16, nr 4, s. 27.

Protokół IV. zjazdu koleżeńskiego drukarzy galicyjskich odbytego w dniach 7-mym i 8-mym września 1902 we Lwowie, Lwów 1902.

Rajzer R., Wacław Zygmunt Anczyc (1866-1938) – artysta wśród drukarzy, „Biuletyn EBIB” 2007, nr 4, s. 3. [dok. elektr., odczyt 7.10.2022].

Schmager G., Filipowski Józef, Słownik pracowników książki polskiej, red. I. Treichel, Warszawa–Łódź 1972, s. 221.

Skorowidz przemysłowo-handlowy królestwa Galicji, Lwów 1906.

Statut Związku Właścicieli Związku Właścicieli Drukarń w Galicji Zachodniej, Kraków 1900.

Stefana Mikulskiego wielka księga adresowa stol. król. Miasta Krakowa i król. woln. Miasta Podgórza, R. 4, Kraków 1908.

Ś. p. Wacław Anczyc, „Ognisko Krakowskie” 1938, R. 3, nr 9/10, s. 3.

Śliwa M., Bolesław Limanowski. Człowiek i historia, Kraków 1994.

Tadeusiewicz H., Drukarstwo polskie drugiej połowy XIX wieku w świetle fachowych czasopism drukarzy z lat 1872–1900. Problematyka zawodowa i społeczna, Łódź 1982.

Tadeusiewicz H., „Ognisko. Czasopismo dla spraw drukarskich i pokrewnych zawodów” (okres pierwszy 1895–1900), „Roczniki Biblioteczne” 1978, z. 1/2, s. 57-116.

Tadeusiewicz H., „Przegląd Drukarski” – nieznane czasopismo fachowe z końca XIX wieku, „Roczniki Biblioteczne” 1971, R. 15, z. 1/2, s. 43–55.

Walka o cennik drukarski i znaczenie jej dla społeczeństwa, Kraków 1913.

Zakończenie strajku drukarskiego, „Czas” 1914, R. 67, nr 36, s. 2.

Zbiór ustaw i rozporządzeń administracyjnych w Królestwie Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim, wyd. 3. popr. i pomnożone, t. 2, ułożył i wydał J. R, Kasparek, Lwów 1884.

Pobrania

Opublikowane

2023-03-29

Jak cytować

Gruca, A. (2023). Problemy drukarstwa galicyjskiego na przełomie XIX i XX wieku w ocenie Związku Właścicieli Drukarń Galicji Zachodniej. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 20, 76–87. https://doi.org/10.24917/20811861.20.6

Numer

Dział

Artykuły / Articles