Ruch wydawniczy w Krakowie w pierwszych latach niepodległości

Autor

  • Anna Gruca Uniwersytet Jagielloński

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.18.6

Słowa kluczowe:

publishing movement in Krakow; bookselling in Krakow; interwar period

Abstrakt

This article analyzes the publishing movement in Krakow from 1919-1920. In that period, 348 titles were published in Krakow, primarily by professional publishers. These were mainly publications in the field of humanities and literature. A large amount of journalism was also published on the topic of current political and social issues. A significant decrease in the number of titles was noted compared to the years before the First World War, mainly due to the lack of paper and its high price, as well as the significant increase in printing costs. This affected the publishing practices in all publishing centers. In addition, as the capital of the reborn state, Warsaw attracted writers and scholars who published their works there instead of in Krakow.

Bibliografia

Agonia książki polskiej, „Przegląd Księgarski” R. 2, 1920, nr 1/2, s. 2-5.

Altenberg A., Księgarstwo w Galicji, „Przegląd Księgarski” R. 1 (7), 1918, nr 3, s. 80-81.

Bąkowski K., Kronika Krakowa z lat 1918-1923, Kraków 1925.

Czarnowska M., Ilościowy rozwój polskiego ruchu wydawniczego 1501-1965, Warszawa 1967.

Dużyk J., Z życia literackiego Krakowa, [w:] Kraków międzywojenny. Materiały z sesji naukowej z okazji Dni Krakowa w 1985 roku, red. J.M. Małecki, Kraków 1988, s. 87-119.

Fiszer L., Wspomnienia starego księgarza, Warszawa 1959.

Gruca A., Ruch wydawniczy w Krakowie w czasie pierwszej wojny światowej, [w:] Kraków – Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku, t. 9, cz. 1, red. H. Kosętka, Kraków 2009, s. 109-119.

Kostanecki K., Sprawozdanie Sekretarza Generalnego, [w:] Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności. Rok 1918/1919, Kraków 1920, s. 55-76.

Kraśko N., Instytucje wydawnicze w II Rzeczypospolitej, Warszawa 2001.

Kronika, „Przegląd Księgarski” R. I (VII), 1919, nr 7, s. 181.

Kudliński T., Młodości mej stolica, Warszawa 1970.

Lichwa księgarska, „Nowa Reforma” R. 37, 1918, 20 XII, nr 568, s. 2.

Małecki J.M., Kraków a odbudowa państwowości polskiej, [w]: Kraków międzywojenny, Materiały z sesji naukowej z okazji Dni Krakowa w roku 1985, red. J.M. Małecki, Kraków 1988.

Małecki J.M., Pierwsze tygodnie w odrodzonej Polsce (listopad-grudzień 1918 r.), [w]: Dzieje Krakowa, t. 4: Kraków w latach 1918-1939, red. J. Bieniarzówna, J.M. Małecki, Kraków 1997, s. 7-16.

Małecki J.M., Udział Krakowa w odbudowie niepodległego państwa, [w:] Dzieje Krakowa, t. 4: Kraków w latach 1918-1939, red. J. Bieniarzówna, J.M. Małecki, Kraków 1997, s. 17-26.

Natoński B., Powstanie i rozwój Wydawnictwa Apostolstwa Modlitwy (1872-1972), [w:] Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy 1872-1972. Historia, opracowania, bibliografia, red. Z. Wilkosz, L. Grzebień, Kraków 1972, s. 13-104.

Nowak P., Poznań jako ośrodek wydawniczy w dwudziestoleciu 1919-1939, Poznań 1997.

Od Wydawnictwa, [w:] Almanach Biblioteki Narodowej w dziesięciolecie wydawnictwa 1919-1929, Kraków 1929, s. 1-10.

Pieczonka M., Firmy wydawnicze w Polsce w latach 1918-1939 (próba rejestracji ilościowej), „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny”, z. 135: „Prace Bibliotekoznawcze” 1990, t. 5, s. 41-56.

Pieczonka M., Lwowskie firmy wydawnicze w latach 1918-1939 (próba rejestracji ilościowej), [w:] Książki, czasopisma, biblioteki Krakowa i Lwowa XIX i XX wieku, red. J. Jarowiecki, Kraków 1993, s. 46-57.

Pieczonka M., Łódzkie firmy wydawnicze w latach 1918-1939 (próba rejestracji ilościowej), [w:] Bibliologia, literatura, kultura, pod red. M. Konopki, M. Zięby, Kraków 1999, s. 57-72.

Pieczonka M., Poznańskie firmy wydawnicze w latach 1919-1939 (próba rejestracji ilościowej), [w:] Literatura, prasa, biblioteka. Studia i szkice ofiarowane profesorowi Jerzemu Jarowieckiemu w 65-lecie urodzin, red. J. Szocki, K. Woźniakowski, Kraków 1997, s. 332-344.

Pieczonka M., Wileńskie firmy wydawnicze w latach 1918-1939 (próba rejestracji ilościowej), [w:] Wilno i Kresy Północno-Wschodniej, t. 2: Kultura i trwanie, red. E. Feliksiak, A. Kisielewska, Białystok 1996, s. 327-344.

Pieczonka M., Wydawcy literatury pięknej w Krakowie w latach 1918-1939, [w:] Kraków – Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku, t. 6, cz. 1, red. J. Jarowiecki, Kraków 2003, s. 112-129.

Pycowa A., Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego w międzywojennym dwudziestoleciu (1918-1939), [w:] Studia z dziejów Drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego 1783-1974, red. L. Hajdukiewicz, J. Hulewicz, Kraków 1974, s. 169-187.

Słapa A., Oczami księgarza, [w:] Cyganeria i polityka, Warszawa 1964, s. 5-19.

Stachowska K., Akademia Umiejętności a Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1873-1952, [w:] Studia z dziejów Drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego 1783-1974, red. L. Hajdukiewicz, J. Hulewicz, Kraków 1974, s. 151-168.

W. Pr., Wydawnictwa gwiazdkowe, „Nowa Reforma” R. 36, 1919, nr 452 z 25 XII, s. 2.

Wójcik E., Polski ruch księgarski we Lwowie w okresie dwudziestolecia międzywojennego, [w:] Kultura książki ziem wschodniego i południowego pogranicza Polski (XVI-XX wiek), red. J. Gwioździk, E. Różycki, Katowice 2004, s. 404-418.

Pobrania

Opublikowane

2020-07-17

Jak cytować

Gruca, A. (2020). Ruch wydawniczy w Krakowie w pierwszych latach niepodległości. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 18, 86–99. https://doi.org/10.24917/20811861.18.6

Numer

Dział

Artykuły / Articles