Materialne dziedzictwo Baworovianum – przyczynek do rekonstrukcji przestrzeni Biblioteki Fundacji Wiktora hr. Baworowskiego we Lwowie

Autor

  • Karol Makles Uniwersytet Śląski w Katowicach

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.20.9

Słowa kluczowe:

Baworovianum, Baworowski Library, Library of count Wiktor Baworowski Foundation, foundation libraries, book culture in Lvov in the 20th century, history of books, history of libraries

Abstrakt

The aim of this article is to present - from the perspective of the collected sources - the activities of the Library of count Wiktor Baworowski Foundation. The paper may contribute to the reconstruction of the library space, along with its equipment and activities (e.g., renovation works or purchase of furniture) conducted there to protect the book collection. The Baworovianum archives serve as a source, offering a new look at the functioning of the institution. In addition, the analysis and compilation of individual data provide information about the library’s cooperation with external bodies. The selection and review of sources made it possible to outline and systematise a number of issues previously not addressed by researchers. Those related to the work carried out also by the librarians in one of the most important foundation libraries in Lviv and Poland.

Bibliografia

Antoni Szubert, [w:] Katalog Powstańców Styczniowych. Kwerenda źródeł tożsamości Rzeczypospolitej, [on-line:] https://genealogia.okiem.pl/powstanies/index.php?nazwisko=Szubert – 10.10.2022.

Czawanga K., Wycieczki artystyczne do Prokuratury Lwowskiej, [on-line] https://kuriergalicyjski.com/wycieczki-artystyczne-do-prokuratury-lwowskiej/ – 10.10.2022.

Doleczek A., Dzieje siedziby Biblioteki Wiktora hr. Baworowskiego we Lwowie, „Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” 2019, z. 3, s. 24–41.

Eberharter M., Wiktor hr. Baworowski: bibliofil i tłumacz, „Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu”, red. M. Krajewska, L. Zieliński, Toruń 2017, nr 12, s. 101–115.

Gorgolewski Z., Ósme Sprawozdanie C. K. Państwowej Szkoły Przemysłowej we Lwowie za rok szkolny 1899/900, Lwów 1900.

Gwioździk J., Podstawy organizacji bibliotek Fundacji Wiktora hr. Baworowskiego we Lwowie, „Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy” 2018, nr 4 (54), s. 13–29.

Gwioździk J., Bavorovianum jako przykład rekonstrukcji księgozbiorów. historycznych. Badania – projekty – postulaty, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia” 2020, t. 18, s. 387–392.

Ihnatowicz I., Biernat A., Vademecum do badań nad historią XIX i XX wieku, Warszawa 2002.

Księga adresowa Stoł. Miasta Lwowa, R. 1, Lwów, 1897.

Księga adresowa Król. Stoł. Miasta Lwowa, R. 8, Lwów 1904.

Księga adresowa Król. Stoł. Miasta Lwowa. Lwów 1911, R. 15, Lwów 1911.

Księga adresowa Król. Stoł. Miasta Lwowa, R. 17, Lwów 1913.

Kotula R., Biblioteka Wiktora Baworowskiego we Lwowie, Lwów 1926.

A. Łakomy-Chłosta, K. Makles, Zarys kształtowania się księgozbioru biblioteki Wiktora hr. Baworowskiego we Lwowie. „Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy” 2018, nr 4 (54), s. 30–38.

Makles K., Kontrahenci Biblioteki Fundacji Wiktora hr. Baworowskiego we Lwowie (na podstawie wpisów w księdze kasowej), „Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy” 2018, nr 4 (54), s. 39–59.

Makles K., By zachować to, co najcenniejsze. O działaniach prowadzonych na rzecz ochrony dziedzictwa Baworovianum – tropy z „Księgi kasowej”, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia” 2019, t. 17, s. 40–56.

Mańkowski T., Początki nowożytnego Lwowa w architekturze, Lwów 1923.

Michalik J., Dzieje teatru w Krakowie w latach 1893–1915, t. 1, Kraków 1985.

Münnich T. Wystawa przemysłu budowlanego we Lwowie, „Czasopismo Towarzystwa Technicznego Krakowskiego” 1892, R. 6, nr 22, s. 321–324.

Okna sztuki. Aukcja 22 (172), oprac. P. Szczęsny, Warszawa 2011.

[Statut Polskiego Towarzystwa Pszczelarskiego we Lwowie], [on-line] http://rcin.org.pl/Content/75835/WA058_91877_P4390_Statut-Pol.pdf – 10.10.2022.

M. Woźny: Grono Konserwatorów Galicji Zachodniej, [on-line] http://visualheritage.eu/portfolio/grono-konserwatorow-galicji-zachodniej/ – 10.10.2022.

Pobrania

Opublikowane

2023-03-29

Jak cytować

Makles, K. (2023). Materialne dziedzictwo Baworovianum – przyczynek do rekonstrukcji przestrzeni Biblioteki Fundacji Wiktora hr. Baworowskiego we Lwowie. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 20, 122–140. https://doi.org/10.24917/20811861.20.9

Numer

Dział

Artykuły / Articles