By chronić to, co najcenniejsze. O działaniach prowadzonych na rzecz ochrony księgozbioru Baworovianum – tropy z „Księgi kasowej”

Autor

  • Karol Makles Uniwersytet Śląski w Katowicach

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.17.3

Słowa kluczowe:

Baworovianum; Biblioteka Baworowskiego; Biblioteka Fundacji Wiktora hr. Baworowskiego; biblioteki fundacyjne; kultura książki we Lwowie w XX w.; historia książki; historia bibliotek; introligatorzy

Abstrakt

Celem artykułu jest prześledzenie działalności Biblioteki Fundacji Wiktora hr. Baworowskiego związanej z ochroną jej księgozbioru. Podstawę źródłową stanowią zapisy w „Księdze kasowej”, w której notowano bieżące wydatki biblioteki. Ten powstający głównie w XX wieku rękopis, stanowi interesujące źródło informacji o funkcjonowaniu ksiażnicy, gdyż wynotowano w nim szereg wydatków, które rzucają nowe światło na sposób funkcjonowania instytucji. Ponadto, analiza i zestawienie poszczególnych danych, dostarcza wiadomości o współpracy Baworovianum z najbliższym otoczeniem w tym artystami, introligatorami i innych rzemieślnikami regularnie wykonującymi prace konserwatorskie. Dane z opisanego rękopisu pozwalają zarysować i usystematyzować szereg, nie podejmowanych wcześniej przez badaczy zagadnień, związanych prowadzonymi także przez bibliotekarzy na rzecz tej w jednej z ważniejszych bibliotek fundacyjnych we Lwowie i na ziemiach polskich.

Bibliografia

Ajewski K., O losach Biblioteki i Muzeum Ordynacji Krasińskich w Warszawie w 70. rocznicę otwarcia, „Muzealnictwo” 2001, nr 43, s. 27-45.

Baworowski W., Autobiografia Wiktora Baworowskiego [1826-1894], ze spisem prac i charakterystyką zbiorów Biblioteki Baworowskich we Lwowie, (BJ Rkp. 6161 III).

Bocheński A., Kotula Rudolf. [w:] „Słownik pracowników książki polskiej”, red. I. Treichel, Warszawa 1972, s. 452-453.

Chamera-Nowak A., Zarys problematyki dotyczącej Biblioteki Fundacji Wiktora hr. Baworowskiego, „Czasopismo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich” 2008, z. 18/19, s. 55-64.

Chamera-Nowak A., Baworovianum, „Cenne, Bezcenne, Utracone” 2011, nr 3, s. 34-35.

Czterdziestolecie Izby Stowarzyszeń rękodzielniczych we Lwowie, oprac. J. Starkel (jun.), Lwów 1908.

Eberharter M., Wiktor hr. Baworowski: bibliofil i tłumacz, „Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu”, red. M. Krajewska i L. Zieliński, Toruń 2017, nr 12, s. 101-115.

Gwioździk J., Ad Lectorem, [w:] „Bibliotheca Bavoroviana Leopoliensis. Prints from the first half of the sixteenth century. A catalogue”, oprac. J. Gwioździk, T. Maciąg, współudział R. Frączek, I. Pietrzkiewicz, Katowice 2015, s. 7-15.

Gwioździk J., Podstawy organizacji bibliotek Fundacji Wiktora hr. Baworowskiego we Lwowie, „Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy” 2018, nr 4 (54), s. 13-29.

Horodyski B., Zarys dziejów Biblioteki Ordynacji Zamoyskich, [w:] „Studia nad książką poświęcone pamięci Kazimierza Piekarskiego”, red. K. Budzyk, A. Kawecka-Gryczowa, Wrocław 1951, s. 259-341.

Ihnatowicz I., Biernat A., Vademecum do badań nad historią XIX i XX wieku, Warszawa 2002.

Ilustrowany Kalendarz Diabelski na Rok 1888 dla użytku wszystkich żyjących Polaków oraz sporej paczki różnych znakomitości, skłonnych do zamieszkania w państwie Lucypera pierwszego i ostatniego ułożony i w świat puszczony przez Redakcję Jego Diabelskiej Mości toczącej walkę z księciem wszelkich ciemności, Kraków 1885.

Ilustrowany Kalendarz Diabelski na Rok 1888 dla użytku wszystkich żyjących Polaków oraz sporej paczki różnych znakomitości, skłonnych do zamieszkania w państwie Lucypera pierwszego i ostatniego ułożony i w świat puszczony przez Redakcję Jego Diabelskiej Mości toczącej walkę z księciem wszelkich ciemności, Kraków 1888.

Informator Miasta Lwowa i Województwa Lwowskiego. Spis miejscowości Województwa Lwowskiego, z Oznaczeniem Terytorialnie Im Właściwych Władz i Urzędów oraz Ważniejsze Zdroje, Uzdrowiska i Stacje Klimatyczne, 1938, r. 1, oprac. J. Brunelik, Lwów 1938.

Kleczewski A., Księga adresów miasta Lwowa., Lwów 1883.

Księga adresowa Małopolski. Lwów, Stanisławów, Tarnopol z informatorem m. stoł. Warszawy, województwa krakowskiego, pomorskiego, poznańskiego i śląskiego. Rocznik 1935/1936, Kraków 1936.

Kocójowa M., U źródeł przemian introligatorstwa krakowskiego doby autonomii galicyjskiej. „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” 1988, r. 38, s. 157-184.

Kocójowa M., Krakowski świat książki doby autonomii galicyjskiej, Kraków 1990.

[Konopczyński W.], Baworowski hr. Wiktor, [w:] „Polski słownik biograficzny”, t. 1, red. Tegoż, Kraków 1935, s. 368-370.

Kosiński J. A., Biblioteka fundacyjna Józefa Maksymiliana Ossolińskiego, Wrocław 1971.

Kotula R., Biblioteka Wiktora Baworowskiego we Lwowie, Lwów 1926.

Makles K., Prasa centralnych związków samorządowych Drugiej Rzeczypospolitej, Katowice 2014.

Makles K., Kontrahenci Biblioteki Fundacji Wiktora hr. Baworowskiego we Lwowie (na podstawie wpisów w księdze kasowej), „Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy” 2018, nr 4 (54), s. 39-59.

Melbechowska-Luty A., Stanisław Batowski Kaczor. Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających (zmarłych przed 1966 r.). Malarze, rzeźbiarze, graficy, t. 1, red. Jolanta Maurin-Białostocka [et al.], Wrocław 1971, s. 104-105.

Pokorzyńska E., Z dziejów introligatorstwa warszawskiego XIX i 1. połowy XX wieku, Katowice 2009.

Puchalski J., Źródła do historii bibliotek w Polsce w latach 1918-1947, Warszawa 2007.

Semkowicz A., Legendy i dumki zawodowe dla Lepiaczej Braci Lwowskiej przeznaczone, Lwów 1928.

Semkowicz A., O tradycji zawodowej, „Gazeta Introligatorska” 1929, nr 5, s. 53-55.

Skarbiec. 200 lat Ossolineum, oprac. M. Markowska, Wrocław 2017.

Słownik wydawcy, oprac. B. Kalisz, Warszawa 2002.

Schamager G., Fedunio Klemens, [w:] „Słownik pracowników książki polskiej”, red. I. Treichel, Warszawa 1972, s. 215.

Schamager G., Kowal Ludwik, [w:] „Słownik pracowników książki polskiej”, red. I. Treichel, Warszawa 1972, s. 453.

Schmitt H., Korespondencja ze Lwowa, „Czas” 1856, nr 186, s. 1-2.

Szocki J., Księgozbiór Wiktora Baworowskiego - lwowskiego kolekcjonera i fundatora biblioteki,[w:] „Lwów, miasto, społeczeństwo, kultura”, t. 2, red. H. W. Żaliński, K. Karolczak, Kraków 1998, s. 447-455.

Szyszka A., Stanisław Kostka Zamoyski (1775-1856), Zamość 2005.

Tchórzewska-Kabata H., Pod znakiem światła. Biblioteka Ordynacji Krasińskich 1844-1944, Warszawa 2010.

Tygodnik Dostaw. Pismo Fachowe Poświęcone Polskiemu Dostawnictwu i Odbudowie, 1926, nr 25.

Wojtal J., Wydawnictwo Książek Szkolnych w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich, Warszawa 1976.

Wyrzykowska-Makleczewska W., Seyfarth Gustaw, [w:] „Słownik pracowników książki polskiej”, red. I. Treichel, Warszawa 1972, s. 810.

Pobrania

Opublikowane

2019-06-29

Jak cytować

Makles, K. (2019). By chronić to, co najcenniejsze. O działaniach prowadzonych na rzecz ochrony księgozbioru Baworovianum – tropy z „Księgi kasowej”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 17, 40–56. https://doi.org/10.24917/20811861.17.3

Numer

Dział

Artykuły / Articles