Biblioteka w ziemiańskim dworze w Królestwie Polskim w pierwszej połowie XIX wieku w świetle inwentarza Wincentego Wydżgi

Autor

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.21.7

Słowa kluczowe:

inwentarz, Królestwo Polskie, XIX w., Wincenty Wydżga, księgozbiory zmieniańskie

Abstrakt

Celem artykułu jest zaprezentowanie  księgozbioru Wincentego Wydżgi stanowiącego przykład ziemiańskiej biblioteczki pierwszej połowy XIX wieku. Podstawę źródłową stanowił inwentarz  notarialny spisany w 1854 r., znajdujący się w Aktach notariusza w Lublinie Ignacego Rzeszotarskiego.  Księgozbiór liczący 584 dzieła w 1219 tomach należał do znaczniejszych domowych biblioteczek znanych z  lubelskich akt notarialnych z okresu 1808-1863. Ponad połowę zbioru stanowiły druki polskojęzyczne, ponadto w języku francuskim, niemieckim, rzadziej po łacinie i w języku włoskim. Przede wszystkim widoczna jest dbałość o zaopatrzenie biblioteczki w aktualne pozycje. Zasadnicza część książek była wydana w dziewiętnastym stuleciu, przy czym szczególnie licznie prezentowane są tytuły publikowane po 1815 r. i w kolejnych dziesięcioleciach aż do śmierci właściciela. Jedynie pojedyncze druki pochodziły z ostatnich dekad XVIII stulecia. W wyniku przeprowadzonej analizy ustalono, iż zawartość tematyczna biblioteczki przedstawiała się następująco: opracowania ogólne (3,9%), z nauk społecznych (20,04%), humanistycznych, w tym szczególnie historyczne (16,94%), ponadto geograficzne (11,73%), z nauk matematycznych i przyrodniczych (4,65%), z nauk stosowanych (14,89%). Uwagę zwracają liczne opracowania z zakresu rolnictwa (11,18%) poświęcone nowym metodom uprawy i hodowli. Ponadto w domowych księgozbiorze znajdowały się niezbędne druki religijne, medyczne, z zakresu techniki. Istotne uzupełnienie stanowiła literatura piękna (14,15%) zarówno klasyka, jak i modne powieści, ponadto gramatyki i słowniki. Księgozbiór ukształtowany przez ogólniejsze trendy  i wzorce kultury, a także, jak można przypuszczać, indywidualne potrzeby właściciela stanowi interesujący przykład biblioteczki mogącej, z racji uniwersalnego charakteru, spełniać liczne funkcje: m.in. poznawcze, użytkowe, rozrywkowe, estetyczne. Z pewnością omawiany przypadek  zarówno z uwagi na znaczą liczebność księgozbioru, jak i zróżnicowaną zawartość stanowi interesujący przykład księgozbioru ziemianina doceniającego walory książki jako środka przekazu.

Bibliografia

Archiwum Państwowe w Lublinie, Akta notariusza w Lublinie Ignacego Rzeszotarskiego 1849–1863.

Archiwum Państwowe w Lublinie, Akta Ksawerego Chełmickiego notariusza w Lublinie, 1831.

Bąbiak G., Sobie, ojczyźnie, potomności…. Wybrane problemy mecenatu kulturalnego elit na ziemiach polskich w XIX w., Warszawa 2010.

Bieńkowska B., Inwentarze księgozbiorów prywatnych jako źródła do badań nad czytelnictwem, „Studia o Książce” 1989, t. 18, s. 65–75.

Boniecki A., Herbarz polski, cz.1 Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich, t. 5, Warszawa 1902.

Dymmel A., Jezierski Feliks, [w:] Słownik biograficzny miasta Lublina, red. T. Radzik, A.A. Witusik, J. Ziółek, Lublin 2009, t. 3, s. 138–140.

Dymmel A., „Nabożne, szkolne, światowe”. Biblioteczki lubelskich ziemianek w pierwszej połowie XIX wieku, [w:] Na co dzień i od święta. Książka w życiu Polaków XIX –XX wieku, red. D. Jarosz, A. Chamera-Nowak, Warszawa 2015, s. 189–208.

Dymmel A., Rola książki historycznej w kształtowaniu tożsamości narodowej w XIX wieku w świetle domowych księgozbiorów inteligencji, ziemiaństwa i duchowieństwa Królestwa Polskiego, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia” 2019, t. 17, s. 57– 72.

Erber C., Dzieje książki na Kielecczyźnie w latach 1795–1865, Kielce 1996.

Furrer N., Buch besitz und geistiger Horizont. Zur Rekonstruktion frühneuzeitlicher Privatbibliotheken, „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” 2016, t. 10, s. 79–94.

Głombiowski K., Problemy historii czytelnictwa, Wrocław 1966.

Grębecka W., Dzieło Krzysztofa Kluka na tle rozwoju botaniki cz. 1 Współczesny punkt widzenia, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2000, t. 45, nr 3/4, s. 161–172.

Horodyski B., Zarys dziejów Biblioteki Ordynacji Zamoyskich, [w:] Studia nad książką poświęcone pamięci Kazimierza Piekarskiego, red. K. Budzyk, A. Kawecka-Gryczowa, Wrocław 1951, s. 259–341.

Janik M., Kalendariografia polska od XVI do XVIII wieku, [w:] Kalendarze staropolskie, red. I. Dacka-Górzyńska, J. Partyka, Warszawa 2013, s. 9–52.

Kalendarz, [w:] Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa, Wrocław 1991, s. 402–403.

Kamińska-Czubała B., Zbiory Piotra Moszyńskiego. Biblioteka szlachecka w dobie romantyzmu, Kraków 2019.

Korzon K., Polskie biblioteki fundacyjne okresu zaborów, „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej” 1981, t. 17, s. 255–261.

Kozińska-Chachaj J., Księgozbiory ziemiańskie na Lubelszczyźnie w XIX i XX wieku, „Bibliotekarz Lubelski” 2004, t. 47, s.61–74.

Kula E., Wkład nauczycieli szkół średnich w szerzenie postępu agrotechnicznego w Królestwie Polskim doby międzypowstaniowej, „Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne” 2008, t. 17, s. 115–124.

Kusznier J., Historia rozwoju telekomunikacji optycznej, „Maszyny Elektryczne – Zeszyty Problemowe” 2016, nr 4 (112), s. 145–152.

Majewski T., Trudne początki fitopatologii w Polsce, „Prace Komisji Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności” 2009, t. 9, 147–158.

Maleczyńska K., Książki i biblioteki w Polsce okresu zaborów, Warszawa 1974.

Mardofel B., Hipolit Estko (1800–1957) i fabryka cukru w Tarzymiechach, „Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej” 2010, t. 7, s.289–310.

Mężyński A., Wielkoziemiańskie biblioteki publiczne w Polsce w latach 1772–1918, „Roczniki Biblioteczne” 2002, t. 46, s. 211–242.

Migoń K., Problematyka źródłoznawcza w bibliologii, „Studia o Książce” 1985, t. 15, s. 3–38.

Minakowski M. J., Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), [on-line:] http://www.sejm-wielki.pl/b/sw.498303 – 31.05.2023.

Olszewicz B., Kartografia polska XIX wieku, Warszawa 1998.

Panasiewicz J., Materiały do dziejów Towarzystwa Rolniczego hrubieszowskiego w Archiwum Państwowym w Zamościu, „Archiwariusz Zamojski” 2008, t. 7, s. 90–100.

Pedraza G., Manuel J., Lector, lecturas, bibliotecas…: El inventario como fuente para investigación historia, „Annales de Documentación” 1999, nr 2, s. 137–158.

Ratajczak T., Polskie modlitewniki różnych wyznań. Studium bibliologiczne, Warszawa 2019.

Reizes-Dzieduszycki J., Działalność kolekcjonerska i bibliofilska przedstawicieli arystokracji i ziemiaństwa polskiego przełomu XVIII i XIX wieku: Działyńscy, Dzieduszyccy, Baworowscy, [w:] O etosie książki: studia z dziejów bibliotek i kultury czytelniczej, red. T. Wilkoń, Katowice 2017, s. 258–269.

Rok B., Kalendarz, [w:] Encyklopedia książki, red. A. Migoń, M. Skalska-Zlat, Wrocław 2017, t. 2, s. 21– 25.

Różycki E., Z dziejów księgozbiorów i zainteresowań czytelniczych ziemian polskich na dawnych południowo-wschodnich Kresach w XIX i na początku XX wieku, [w:] O etosie książki. Studia z dziejów bibliotek i kultury czytelniczej, red. T. Wilkoń, Katowice 2017, s.160–174.

Sirko M., Zarys historii kartografii, Lublin 1999.

Sobol-Kiełbania M., Księgozbiór Zbyszewskich i Iżyckich w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie, „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” 2016, t. 10, s. 161–181.

Szadkowski K., Napoleon – wojenne refleksje ze Świętej Heleny według relacji Emmanuela hrabiego de Las Cases, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 2019, t. 105, s. 37–58.

Szewczyk J., Budownictwo z gliny w dawnej polskiej literaturze technicznej, „Architecturae et Artibus” 2009, vol. 1, nr 1, s. 84–98.

Szwarc A., Resursy w Królestwie Polskim (1820–1863), „Przegląd Historyczny” 1980, t. 71, nr 1, s. 23–49.

Tchórzewska-Kabata H., Pod znakiem światła. Biblioteka Ordynacji Krasińskich 1844–1944, Warszawa 2010.

Pobrania

Opublikowane

2024-03-12

Jak cytować

Dymmel, A. (2024). Biblioteka w ziemiańskim dworze w Królestwie Polskim w pierwszej połowie XIX wieku w świetle inwentarza Wincentego Wydżgi. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 21, 95–113. https://doi.org/10.24917/20811861.21.7

Numer

Dział

Artykuły / Articles