Ryszarda Kapuścińskiego (nie)obecność w polskiej szkole i dydaktyce akademickiej

Autor

  • Igor Borkowski Uniwersytet SWPS

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.21.19

Słowa kluczowe:

Ryszard Kapuściński, reportaż, wizerunek medialny, dydaktyka akademicka, system oświaty

Abstrakt

Wyobrażone konstrukty osób, biografii i dokonań bywają zwykle bardzo stabilne. Jeśli ulokują się w zbiorowym przekonaniu, trwają w nim, a próba ich racjonalizacji i wskazania zgodnego z rzeczywistością miejsca, poziomu i rozmiaru wydaje się zadaniem trudnym do wyobrażenia, a może i niewykonalnym. W tekście pojawia się próba zmierzenia się z fenomenem (nie)obecności biografii, dzieła i dorobku intelektualnego Ryszarda Kapuścińskiego w systemie dydaktycznym polskiej oświaty i szkolnictwa wyższego. Podstawowym pytaniem jest, czy i w jakim stopniu w ogóle jest szansa, by adepci dziennikarstwa, którzy wyrośli z kontekstu dydaktycznego polskiego systemu oświatowego, mogli się spotkać z myślą, tekstami oraz danymi biograficznymi Ryszarda Kapuścińskiego podczas kursu w ramach studiów wyższych dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Tekst został przygotowany w oparciu o dane sondażowe zebrane w polskich uczelniach prowadzących kształcenie na kierunkach dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz pokrewnych.

Bibliografia

Dunin-Dudkowska A., Reportaż jako gatunek wypowiedzi w glottodydaktyce (na przykładzie reportaży Ryszarda Kapuścińskiego), „Acta Universitats Lodziensis: Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” 2022, nr 29, s. 115–131.

Frukacz K., Reportaż literacki w glottodydaktyce polonistycznej – prolegomena, „Kwartalnik Polonicum” 2018, nr 28/29, s. 33–37.

Frukacz K., Ten Inny – swój czy obcy? Reportaż literacki jako narzędzie rozwijania kompetencji międzykulturowej w szkole ponadpodstawowej, „Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej” 2021, nr 1, s. 21–34.

Głowiński M., Kapuściński: reportaż jako sztuka, [w:] „Życie jest z przenikania…”. Szkice o twórczości Ryszarda Kapuścińskiego, red. B. Wróblewski, Warszawa 2008, s. 63–66.

Kapuściński R., Dałem głos ubogim. Rozmowy z młodzieżą, przedm. A. Kapuścińska, tłum. M. Szymków, A. Wajs, Kraków 2008.

Kapuściński R., To nie jest zawód dla cyników, tłum. A. Flisek, M. Szymków, Warszawa 2013.

Kusiba M., Bez Kischa, Wańkowicza i de Saint-Exupery’ego. Wielcy nieobecni w biografii Ryszarda Kapuścińskiego, „Zeszyty Prasoznawcze” 2022, t. 65, nr 1 (249), s. 24.

Mroziewicz K., Prawdy ostateczne Ryszarda Kapuścińskiego, Warszawa 2008.

Niczyperowicz A., Glosa do „Reportażu po polsku”, posłowie, [w:] M. Siembieda, Reportaż po polsku, Poznań 2003, s. 96–99;

Owsiany E., Uleczyć życie. Szkic o reportażu, [w:] Abecadło dziennikarza, red. A. Niczyperowicz, Poznań 1996, s. 19–36.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia, DzU 2018, poz. 467;

Sajenczuk M. E., Po polsku o sprawach świata. Teksty Ryszarda Kapuścińskiego w nauczaniu cudzoziemców, [w:] Wrocławska dyskusja o języku polskim jako obcym. Materiały z międzynarodowej konferencji Stowarzyszenia „Bristol”, red. A. Dąbrowska, Wrocław 2004;

Wileczek A., Świadectwa – ślady – znaki. Lapidarium jako strategia formy, Kielce 2010;

Żyrek-Horodyska E., Czytając świat: reportaż literacki jako przestrzeń spotkania z Innym, „Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej” 2021, nr 1, s. 55–69.

Podstawa programowa kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej, [on-line] https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/04/liceum-ogolnoksztalcace-i-technikum.pdf

Potaczek K., Recepcja „Cesarza Ryszarda Kapuścińskiego w szkole średniej, praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. Ryszarda Jedlińskiego, Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków 2006, [on-line:] http://www.kapuscinski.info/pobierz/katarzyna_potaczek.pdf – 15.07.2023.

Skworz A., Milczenie, [on-line:] https://www.press.pl/tresc/20523,milczenie – 15.07.2023.

Sokołowski M., Reporter, agent, mistyfikator? Wokół etycznego wymiaru biografii „Kapuściński non-fiction” Artura Domosławskiego, „Naukowy Przegląd Dziennikarski” 2014, nr 4, tu szczególnie: 7. Kontrolowany skandal czy umiejętny PR?, [on-line:] http://naukowy-przeglad-dziennikarski.org/nr/4-2014/2-2014.pdf – 20.07.2023.

ZPE. Platforma edukacyjna Ministerstwa Edukacji i Nauki, [on-line:]: https://zpe.gov.pl/szukaj?query=Ryszard+Kapu%C5%9Bci%C5%84ski – 9.08.2023.

Pobrania

Opublikowane

2024-03-12

Jak cytować

Borkowski, I. (2024). Ryszarda Kapuścińskiego (nie)obecność w polskiej szkole i dydaktyce akademickiej. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 21, 289–301. https://doi.org/10.24917/20811861.21.19

Numer

Dział

Artykuły / Articles