Lektury luminarzy z Polskich Inflant – przyczynek do dziejów czytelnictwa na prowincji oraz rynku wydawniczego epoki międzypowstaniowej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.21.6

Słowa kluczowe:

czytelnictwo, prowincja, okres międzypowstaniowy, Inflanty Polskie

Abstrakt

Jednym ze źródeł do badania czytelnictwa są ego-dokumenty. Potężny zasób w postaci korespondencji Zawadzkich, znanych księgarzy wileńskich, kryje w tym zakresie wiele informacji. Zachowane w archiwach wileńskich listy dwóch pisarzy z Polskich Inflant, Bujnickiego i Borcha, z okresu między dwoma powstaniami zawierają wykazy zamawianych przez nich książek z różnych oficyn wydawniczych. Są wśród nich poważne dzieła historyczne, wydania bibliofilskie, unikaty, ale też nowości: popularne powieści Kraszewskiego, Korzeniowskiego, Jankowskiego oraz publikacje użyteczne w gospodarstwie domowym. Analiza bibliologiczna tych zamówień pokazała, że zasadniczą motywacją obu pisarzy były cele praktyczne, uwarunkowane ich działalnością twórczą, w książkach historycznych poszukiwali wiedzy, w beletrystyce – wzorców fabularnych, narracyjnych, czasem światopoglądowych, w poradnikach – informacji użytkowych. Zamówienia Bujnickiego i Borcha jako mieszkańców odległych od centrów terenów pokazały również obieg książki sprowadzanej ze wszystkich trzech zaborów przez transfer oficyny Zawadzkich.

 

Bibliografia

Listy Michała Borcha do Józefa i Adama Zawadzkich, [w:] LVIA, rkps, sygn. F1135, op. 7, t. 389, k. 303–351.

Listy Kazimierza Bujnickiego do Adama Zawadzkiego, [w:] LMAB, rkps, sygn. F7–571, 73513, k. 1–47 oraz LVIA, sygn. F1135, op. 7, t. 389, k. 401–494.

Cybulski R., Badania rynku księgarskiego a badania czytelnictwa, [w:] Książka i biblioteka w społeczeństwie, red. W. Adamiec, Biblioteka Narodowa, Warszawa 1982, s. 220–233.

Cybulski R., Józef Zawadzki – księgarz, drukarz, wydawca, Ossolineum, Wrocław 1972.

Dymmel A., Prenumeratorzy piśmiennictwa naukowego wydanego w Królestwie Polskim w pierwszej połowie XIX wieku, Agencja Wydawniczo-Handlowa, Lublin, 1992.

Estreicher K. Polki literatki, „Niewiasta” 1862, nr 12, s. 95.

F.Z. [Feliks Zieliński], „Rubon”, „Biblioteka Warszawska” 1851, t. 2, s. 157–161.

Kostecki J., Czytelnictwo jako przedmiot refleksji naukowej, [w:] Czytanie, czytelnictwo, czytelnik, red. A. Żbikowska-Migoń, przy współudziale A. Łuszpak, Wrocław 2011, s. 11–23.

Kowkiel L., Czytelnictwo kobiet na prowincji litewsko-białoruskiej w zaborze rosyjskim, [w:] Wspólnota pamięci. Studia z dziejów kultury ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, red. J. Gwioździk, J. Malicki, Biblioteka Śląska, Katowice 2006, s. 489–500.

Kowal J., Rola wileńskiego typografa Józefa Zawadzkiego w rozwoju czasopiśmiennictwa polskiego na Litwie w epoce porozbiorowej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2016, t. 4 (34), s. 281–289.

Kraszewski J. I., List do Wydawcy „Tygodnika”. XI, „Tygodnik Petersburski” 1842, nr 85, s. 571.

Lodwalski K. [Wójcicki W.K.], Biblioteka. Dyalog, „Przegląd Naukowy” 1843, t. 2, nr 17, s. 324–338 (przedruk „Rozmaitości”, dod. do „Gazety Lwowskiej”) 1843, nr 31, s. 244–247.

Maleczyńska K., Książki i biblioteki w Polsce okresu zaborów, Wrocław 1987.

Materiały do dziejów literatury i oświaty na Litwie i Rusi z archiwum drukarni i księgarni Józefa Zawadzkiego w Wilnie z 1935 r., zebr. T. Turkowski, t. 1–2, TPN, Wilno 1935–1937.

Ochmański J., Litewski ruch narodowo-kulturalny w XIX wieku (do 1890), PWN, Białystok 1965.

Rączka-Jeziorska T., Inflanckie pitoreski. Kultura dworu ziemiańskiego dawnych Inflant Polskich w XIX wieku, IBL PAN, Warszawa 2018.

Rączka-Jeziorska T., Romantyzm polsko-inflancki sylwetki, teksty, archiwa, IBL PAN, Warszawa 2016.

Samborska-Kukuć D., Polski Inflantczyk. Kazimierz Bujnicki (1788–1878) – pisarz i wydawca, Collegium Columbinum, Kraków 2008.

Samborska-Kukuć D., „Chcę serio w świat literacki wyruszyć”– na marginesie listów Michała Borcha do Adama Zawadzkiego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2011, s. 72–78.

Samborska-Kukuć D., O „Rohnedzie” Michała Borcha, „Prace Bałtystyczne” 2018, t. 17, s. 317–326.

Socha K., Preferencje czytelnicze w świetle odnalezionych spisów prenumeratorów, „Wielogłos” 2008, nr 1, s. 148–170.

Szocki J., Księgozbiory domowe w procesie kultury czytelniczej w XIX i XX w., „Przegląd Humanistyczny” 2003, t. 47, nr 5, s. 67–76.

Pobrania

Opublikowane

2024-03-12

Jak cytować

Samborska-Kukuć, D. (2024). Lektury luminarzy z Polskich Inflant – przyczynek do dziejów czytelnictwa na prowincji oraz rynku wydawniczego epoki międzypowstaniowej. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 21, 80–94. https://doi.org/10.24917/20811861.21.6

Numer

Dział

Artykuły / Articles