Z badań nad dziewiętnastowiecznymi bibliotekami prywatnymi. O książce Barbary Kamińskiej-Czubały, Zbiory Piotra Moszyńskiego. Biblioteka szlachecka w dobie romantyzmu

Autor

  • Beata Langer Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.17.32

Słowa kluczowe:

Piotr Moszyński (1800–1879); biblioteki prywatne; kolekcjonerstwo.

Abstrakt

Review article of the book: B. Kamińska-Czubała Zbiory Piotra Moszyńskiego : biblioteka szlachecka w dobie romantyzmu. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego 2019, p. 253., il.

Bibliografia

Dziewulska J., Stare druki z biblioteki Tulczyńskiej w zbiorach Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, [w:] Książka dawna i jej właściciele, red. A. Franczyk-Cegła, D. Sidorowicz-Mulak, t. 2, Wrocław 2017, s. 91–106.

Karolczak K., Dzieduszyccy. Dzieje rodu. Linia poturzycko-zarzecka, Kraków 2000.

Kocójowa M., „Pamiątkom ojczystym ocalonym z burzy dziejowej”. Muzeum Emeryka Hutten-Czapskiego (Stańków-Kraków), Kraków 1978.

Kosiński J. A., Biblioteka fundacyjna Józefa Maksymiliana Ossolińskiego, Wrocław 1971.

Kosman B., Kosman M., Tytus Działyński i jego dzieło, Wrocław 1978.

Lewicki K., Aleksander Konstanty Batowski (1799–1862), historyk, wydawca, bibliofil i kolekcjoner, „Roczniki Biblioteczne” 1970, R. 14, s. 250–293.

Marszalska J. M., Archiwum i biblioteka książąt Sanguszków w Sławucie. Stan badań, [w:] Kultura książki wschodniego i południowego pogranicza Polski (XVI–XX wiek), red. J. Gwioździk,E. Różycki, Katowice 2004, s. 345–359.

Marszalska J. M., Biblioteka i archiwum Sanguszków: zarys dziejów, Tarnów 2000.

Mężyński A., Jan Działyński 1829–1880, Wrocław 1987.

Reizes-Dzieduszycki J., Działalność kolekcjonerska i bibliofilska przedstawicieli arystokracji i ziemiaństwa polskiego przełomu XVIII i XIX wieku: Działyńscy, Dzieduszyccy, Baworowscy, [w:] O etosie książki: studia z dziejów bibliotek i kultury czytelniczej, red. T. Wilkoń, Katowice 2017, s. 258–269.

Schnaydrowa B., Fragment zbiorów Tulczyńskich w rękopisach Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, „Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie” 1969, R. 12, s. 101–125.

Stolzman M., Syrokomla i świat książek, „Roczniki Biblioteczne” 1979, R. 23, z. 1, s. 131–184.

Stolzman M., Nigdy od ciebie miasto… Dzieje kultury wileńskiej lat międzypowstaniowych 1832–1836, Olsztyn 1987.

Pobrania

Opublikowane

2019-06-29

Jak cytować

Langer, B. (2019). Z badań nad dziewiętnastowiecznymi bibliotekami prywatnymi. O książce Barbary Kamińskiej-Czubały, Zbiory Piotra Moszyńskiego. Biblioteka szlachecka w dobie romantyzmu. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 17, 424–428. https://doi.org/10.24917/20811861.17.32

Numer

Dział

Recenzje / Reviews