Znaczenie rodziny w urzeczywistnianiu ideałów wychowawczych Drugiej Rzeczypospolitej oraz jej pedagogizacja na przykładzie działalność Zjednoczenia Zrzeszeń Rodzicielskich w świetle publikowanych dokumentów

Autor

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.21.14

Słowa kluczowe:

ideały wychowawcze II Rzeczypospolitej, znaczenie rodziny, współpraca rodziny i szkoły

Abstrakt

Dwoma głównymi ruchami politycznymi w międzywojennej Polsce były Narodowa Demokracja i sanacja. Ich przedstawiciele wypracowali własną teleologię wychowawczą, w której istotną rolę przypisywali rodzinie, postrzegając ją jako podstawowe środowisko rozwoju dziecka. Starali się wpływać na wychowawcze funkcjonowanie rodziny, dlatego realizowali projekty pedagogizacji rodziny, w tym zakładali organizacje rodzicielskie, które oferowały rodzicom udział w wykładach, kursach i seminariach oraz wydawały czasopisma o tematyce rodzinnej. Niniejszy tekst przybliża działalność Zjednoczenia Zrzeszeń Rodzicielskich, ogólnopolskiej organizacji sympatyzującej z Narodową Demokracją. Dążyła ona m.in. do silnego zespolenia rodziny ze szkołą, aby skutecznie realizować przypisane im zadania wychowawcze. Wykorzystując wybrane czasopisma z okresu międzywojennego, w artykule nakreślono także trudności we współpracy rodziny ze szkołą i ich przyczyny.

Bibliografia

Araszkiewicz F. W., Ideały wychowawcze Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1978.

Borowski W. M., Ogólne zarysy wychowania narodowego, Warszawa 1918.

Borowski W. M., Wychowanie narodowe, Warszawa 1922.

Jakubiak K., Wychowanie państwowe jako ideologia wychowawcza sanacji. Kształtowanie i upowszechnianie w periodycznych wydawnictwach społeczno-kulturalnych i pedagogicznych, Bydgoszcz 1994.

Mirski J., Wychowanie i wychowawca, Warszawa 1936.

Niedojadło A., Wychowanie narodowe i państwowe w szkołach powszechnych Okręgu Szkolnego Krakowskiego w latach 1918–1939, Lublin–Tarnów 2013.

Juśko E., Niedojadło A., Wartości patriotyczne i narodowe w procesie dydaktyczno-wychowawczym w szkołach powszechnych II Rzeczypospolitej, Rzeszów 2023.

Koźmian D., Wychowawcza rola rodziny w poglądach reprezentantów pedagogiki narodowej w Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] Rodzina jako środowisko wychowawcze w czasach nowożytnych, red. K. Jakubiak, Bydgoszcz 1995, s. 193–201.

Pohoska H., Wychowanie obywatelsko-państwowe, [w:] Encyklopedia Wychowania, red. S. Łempicki, Warszawa 1934, t. I, cz. 2.

Rybarski R., Naród, jednostka, klasa, Warszawa 1926.

Sarjusz-Wolska S., Zarys wychowania moralnego i obywatelskiego, Warszawa 1927.

Smołalski A., Ideały wychowawcze w polskiej myśli pedagogicznej od XVI w. do końca II Rzeczypospolitej, Opole 1994.

Ziemnowicz M., Rodzina a wychowane państwowe, Lwów–Warszawa 1932.

„Biuletyn Zjednoczenia Zrzeszeń Rodzicielskich w Polsce”, Warszawa 1938, nr 1, ss. 5.

„Biuletyn Zjednoczenia Zrzeszeń Rodzicielskich w Polsce”, Warszawa 1938, nr 2, ss. 2.

„Biuletyn Zjednoczenia Zrzeszeń Rodzicielskich w Polsce”, Warszawa 1939, nr 3, ss. 3.

„Głos Rodziców” 1927, R. I, z. 1, ss. 24.

„Głos Rodziców” 1927, R. I, z. 2, ss. 24.

„Głos Rodziców” 1927, R. I, z. 3–4, ss. 24.

Jakubiak K., Organizacje rodzicielskie i instytucjonalne formy współpracy domu i szkoły w Królestwie Polskim oraz w okresie II Rzeczypospolitej, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Pedagogiczne” 1992, z. 18, s. 111–125.

Jakubiak K., Stowarzyszeniowy ruch rodzicielski w II Rzeczypospolitej i za granicą w początkach XX wieku, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Pedagogiczne” 1996, z. 32, s.127–138.

Mirski J., O postawie wychowawczej rodziców, „Zrąb” 1935, t. 22, s. 61–82.

Mirski J., Polska myśl wychowawcza, „Oświata i Wychowanie”1930, nr 10, s. 929–938.

Juśko E., Wychowanie narodowe i państwowe w szkołach miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego w okresie II Rzeczypospolitej, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu Oświaty i Wychowania” 2011, nr 1, s. 47–59.

Radziwiłł A., Ideologia wychowawcza sanacji i jej odbicie w polityce szkolnej w latach 1926–1939 (część wstępna, część pierwsza i zakończenie), „Kwartalnik Pedagogiczny” 2014, nr 1–2, s. 227–306.

Pobrania

Opublikowane

2024-03-12

Jak cytować

Frączek, Z. (2024). Znaczenie rodziny w urzeczywistnianiu ideałów wychowawczych Drugiej Rzeczypospolitej oraz jej pedagogizacja na przykładzie działalność Zjednoczenia Zrzeszeń Rodzicielskich w świetle publikowanych dokumentów. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 21, 199–219. https://doi.org/10.24917/20811861.21.14

Numer

Dział

Artykuły / Articles