Problematyka karności i zachowania pozaszkolnego młodzieży galicyjskich szkół średnich w sprawozdaniach i przepisach Rady Szkolnej Krajowej pod koniec XIX i w pierwszych dekadach XX wieku

Autor

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.21.11

Słowa kluczowe:

szkoły średnie, Galicja, wychowanie, przepisy szkolne, pozaszkolne zachowanie młodzieży, karność, sprawozdania i przepisy Rady Szkolnej Krajowej

Abstrakt

Rada Szkolna Krajowa, jako publiczna instytucja oświatowa, dokonała wiele na polu edukacji. Mimo pewnych ograniczeń, wynikających z polityki lojalizmu wobec zaborcy austriackiego, w zakresie wychowania wartości propagowane przez Radę były często kontynuowane w pracy wychowawczej w polskich szkołach średnich w II Rzeczypospolitej. Dotyczy to zwłaszcza kształtowania postaw uczniów wobec wartości religijnych i narodowych, które dominowały zarówno w założeniach wychowania narodowego, jak i państwowego. Członkowie Rady byli świadomi tego, jak istotne w procesie wychowania są ogólnoludzkie wartości moralne, z jakimi młodzi ludzie stykają się na co dzień i jakie będą sobie przyswajać. Ponadto zdawali sobie sprawę z tego, jak duży wysiłek wychowawczy będą musieli podjąć nauczyciele i rodzice, aby młodzież przyswoiła sobie te wartości w codziennym życiu. Absolwenci galicyjskich szkół średnich, mimo często trudnej, a niekiedy wręcz krytycznej sytuacji wychowawczej, na trwałe zapisali się w życiu społecznym, politycznym i kulturalnym II Rzeczypospolitej.

Bibliografia

Borowski W., Ogólne zarysy wychowania narodowego, Warszawa 1918.

Czapczyński T., W sprawie statystyki alkoholizmu wśród młodzieży szkolnej, „Muzeum” 1912, R. 28, t. 2, z. 4. s. 364–380.

Hlond A., Na jubileusz dziesięciolecia czasopisma sodalicji mariańskich „Pod znakiem Ma-ryi”, „Pod Znakiem Maryi” 1929, R. 10, nr 1, s. 3–4.

Gajak-Toczek M., Męskie gimnazja państwowe we Lwowie w latach 1772–1914, „Acta Universitstis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2010, t. 13, s. 349–358.

Mączyński, Cz., O gminach szkolnych i potrzebie wprowadzenia ich w życie, „Muzeum” 1911, R. 27, t. 2, z. 2, s. 97–132.

Stinia M., U początków uczniowskiej samorządności– gminy szkolne w autonomicznej Gali-cji, [w:] Dziecko w historii – między godnością a zniewoleniem, t. 1. Godność jako funda-ment praw człowieka, red. E. J. Kryńska, Ł. Kalisz, A. Suplicka, Białystok 2021, s. 197–205.

Stinia M., Państwowe szkolnictwo gimnazjalne w Krakowie w okresie autonomii galicyjskiej, Kraków 2004, s. 99–100.

Stinia M., Szkoła na krańcu Galicji. Gimnazjum prywatne w Borszczowie 1909–1914, „Rocznik Przemyski”, t. 57, Historia 2021, z. 1 (26), s. 87–94.

Szczepanowski S., O polskich tradycjach w wychowaniu, Lwów 1912.

Zarzecki L, O wychowaniu narodowym, Warszawa 1917.

Pobrania

Opublikowane

2024-03-12

Jak cytować

Juśko, P. (2024). Problematyka karności i zachowania pozaszkolnego młodzieży galicyjskich szkół średnich w sprawozdaniach i przepisach Rady Szkolnej Krajowej pod koniec XIX i w pierwszych dekadach XX wieku. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 21, 161–174. https://doi.org/10.24917/20811861.21.11

Numer

Dział

Artykuły / Articles