Proza o tematyce lotniczej dla młodzieży w dwudziestoleciu międzywojennym. Rekonesans

Autor

  • Małgorzata Chrobak Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Filologii Polskiej

Słowa kluczowe:

adolescent literature, interwar period, aviation, Zofia Dromlewiczowa, Kornel Makuszyński, Maria Wardasówna, Maria Kann

Abstrakt

The article is an analysis of the chosen aviation prose for adolescents from the interwar period (novels by Z. Dromlewiczowa, K. Makuszyński, M. Wardasówna, M. Kann). The aviation pictures and motives, the depictions of pilots in publications for the young reader have been mainly shaped by the large popularity of the aviation movement in the Second Republic of Poland. They had also largely corresponded with the civic-patriotic movement, which put emphasis on different forms of physical activity in adolescents, including aviation sports, as forms of taking part in defensive politics of the country. The analyzed books mainly fulfilled the cognitive-educational goals, as well as propaganda-agitational goals. They presented the fictionalized history of aviation, biographies of the most famous pilots, basic knowledge on aviation engineering and aerodynamics, they described the scouts’ gliding courses. The authors of the aviation prose for adolescents drew their inspiration from the work of the famous interwar period writer-pilot, Janusz Meissner, thus bolstering the romantic and heroic legend of Polish aviation built by the author.

Bibliografia

Białek, J. Z., Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1918–1939. Zarys monograficzny, Warszawa 1979, s. 157–158.

Budrowska, K., Zatrzymane przez cenzurę. Inedita z połowy wieku XX, Warszawa 2013, s. 106, 107–108.

Cieślikowski, J., Przedmiot, sposoby istnienia i metody badania literatury dla dzieci, [w:] tegoż, Literatura osobna, wybór R. Waksmund, Wrocław 1985, s. 22–57.

Graban-Pomirska, M., Szkoła narzeczonych. O powieści dla dziewcząt w dwudziestoleciu międzywojennym, Gdańsk 2006.

Inglot, M., W kręgu lotniczych opowieści Janusza Meissnera, „Literatura i Kultura Popularna” T. 9 (2000), s. 87–129.

Kawka, M., Funkcje wyrażeń i relacji międzytekstowych w wypowiedzi literackiej, [w:] tegoż, Metatekst w tekście narracyjnym dla dzieci na przykładzie współczes- nych utworów literatury dla dzieci, Kraków 1990, s. 103–112.

Kątny, M., Motywy awiacyjne w dorobku pisarki, [w:] tegoż, Twórczość prozatorska Marii Kann, Kielce 2007, s. 57–77.

Knap, J., Niesamowity świat awiacji w międzywojennej nowelistyce Janusza Meissnera, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria” T. 11 (2011), s. 189–198.

Krajewski, W., Witold Urbanowicz – legenda polskich skrzydeł, Warszawa 2008. Kwaśniewicz, M., Skrzydlate marzenia, „Guliwer. Czasopismo o książce dla dziecka” 1996, nr 2, s. 24–26.

Pobrania

Opublikowane

2015-04-28

Jak cytować

Chrobak, M. (2015). Proza o tematyce lotniczej dla młodzieży w dwudziestoleciu międzywojennym. Rekonesans. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 12, 56–68. Pobrano z https://sbsp.uken.krakow.pl/article/view/2089

Numer

Dział

Artykuły / Articles