Learning by doing a pokolenie Z na przykładzie realizacji projektu „UPoluj kulturę!”

Autor

  • Magdalena B. Król Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.17.21

Słowa kluczowe:

learning by doing; higher education didactics; Generation Z; project based learning; project management

Abstrakt

The article addresses the issue of academic education of the Generation Z, which will be the recipient of the educational offer of universities in the coming years. It presents the results of own research, which attempted to find the answer to the question - are active teaching methods more suited to the educational needs of the Generation Z than traditional methods? The specific features of the Generation Z as well as the dynamically changing environment, especially information and technology, requires a different approach to the teaching process. Shifting the focus from feeding methods to active ones seems to be inevitable, and a flexible approach in this area becomes both a need and a necessity.

Bibliografia

Bieniok H., Powszechna edukacja w zakresie przedsiębiorczości osobistej, [w:] Horyzonty Wychowania nr 17(42), Kraków 2018

Bieniok H., Istota przedsiębiorczości osobistej w kontekście zarządzania samym sobą, [w:] M. Kosała, M. Urbaniec, A. Żur (red.), Współczesne dylematy badań nad przedsiębiorczością, [w:] Przedsiębiorczość Międzynarodowa vol. 2, nr 1, Kraków 2016

Bieniok H., Hoffman K., Kluczowe Zasady zarządzania własnym sukcesem osobistym i zawodowym, [w:] Menedżer w gospodarcze opartej na wiedzy, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 115, Wrocław 2010

Borgnakke K., Uczenie się poprzez praktykę – badania etnograficzne i analiza polemik na temat „uczenia się poprzez działanie”, Innowacje w Edukacji Akademickiej 1(4), Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Łódź 2004

Czarniawska B., Trochę inna teoria organizacji. Organizowanie jako konstrukcja sieci działań, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2010

Czechowski J., Wartość pracy i działania w procesach uczenia się, Kraków 2010

Czerska I., Pokolenie head down jako konsekwencja smatrfonizacji społeczeństwa, [w:]

Badania marketingowe – zmiany w metodologii i technikach badawczych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 459, Wrocław 2016

Fatyga B., Słownik teorii żywej kultury, Warszawa 2013

Goban-Klas T., Komunikowanie i media, [w:] Bauer Z., Chudziński E. (red.), Dziennikarstwo i świat mediów, Universitas, Kraków 2000

Gwarek A., Samitowska W., Smoguła M., Zderzenie pokoleń a rynek pracy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 840 Ekonomiczne Problemy usług nr 114, Szczecin 2014

Hamilton Ch., Skuteczna komunikacja w biznesie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011

Hysa B., Zarządzanie różnorodnością pokoleniową, [w:] Organizacja i Zarządzanie z. 97 Nr kol. 1964, Gliwice/ Zabrze 2016

Jabłońska M.R., Billewicz K., Pokolenie przełomu w WEB 2.0, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Sociologica 56, Łódź 2016

Kazimierska I., Lachowicz I., Piotrowska L. (a), Metod action learning, Publikacja powstała w ramach programu System doskonalenia oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji – projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Warszawa 2014

Kazimierska I., Lachowicz I., Piotrowska L. (b), Uczenie się dorosłych – cykl Kolba, Wsparcie Sore, Materiał przygotowany w ramach programu System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2014

Król M. B., Skuteczne zarządzanie projektami a kompetencje interpersonalne, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2017

Król M. B., Metoda learning by doing, czyli uczenie się w praktyce, Raport z badań własnych, Kraków 2019

Materiał szkoleniowy ze szkolenia „Learning-by-doing, czyli aktywne metody nauczania” organizowanego przez Centrum Doskonalenia Kompetencji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie realizowanego w ramach projektu „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego w marcu 2019 r.

Reszko M., Pokolenie X, Y, Z Nowe znaczenie skutecznego przywództwa, Gdańsk 2015

Stoner J., Freeman R., Gilbert D., Kierowanie, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998

Surma A., Szopiński T., Pomysł – Pieniądze – Przedsiębiorstwo, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2017

Szymański M. S., O metodzie projektów, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2000

Wasylewicz M., Transformacja sposobu komunikowania się pokolenia X, Y, Z – bilans zysków i strat, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika, Sosnowiec 2016

Wiktorowicz J., Warwas I., Pokolenia na rynku pracy, [w:] Wiktorowicz J., Warwas I., Kuba M., Staszewska E., Woszczyk P., Stankiewicz A., Kliombka-Jarzyna J., Pokolenia - co się zmienia? Kompendium zarządzania multigeneracyjnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2016

Wojciechowska M., Kamińska J., Żołędowska-Król B., Leksykon zarządzania i marketingu w bibliotekoznawstwie, Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2019

Wright T.P., Factors affecting the cost of airplanes, Journal of Aeronautical Sciences, 3(4), 1936

Zając B., Metoda projektów jako strategia postępowania dydaktycznego na wyższej uczelni. O efektach kształcenia i metodzie projektów, Studia Edukacyjne nr 34, Poznań 2015

Pobrania

Opublikowane

2019-06-29

Jak cytować

Król, M. B. (2019). Learning by doing a pokolenie Z na przykładzie realizacji projektu „UPoluj kulturę!”. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 17, 305–327. https://doi.org/10.24917/20811861.17.21

Numer

Dział

Artykuły / Articles