Biblioteki polskich uczelni technicznych powstałych w 1945 roku. Zarys kształtowania się księgozbiorów

Autor

  • Renata Frączek Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.21.16

Słowa kluczowe:

politechniki w Polsce, 1945 rok, biblioteki uczelni technicznych, pierwsze księgozbiory

Abstrakt

W artykule poruszono zagadnienia związane z kształtowaniem księgozbiorów bibliotek uczelni technicznych założonych po zakończeniu II wojny światowej, tzn. Politechniki Gdańskiej, Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Łódzkiej oraz Politechniki Śląskiej. Omówiono krótko historie powstania oraz korzenie tych uczelni, a także pierwsze działania podjęte w kierunku organizacji bibliotek. Przedstawiono sposoby kompletowania księgozbiorów, wyzwania organizacyjne (lokalizacyjne, kadrowe, a także metodologiczne).

Bibliografia

Brandt-Golecka B., Burak M., Januszewska G., Politechnika Wrocławska 1945–1951. Wybór źródeł, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2005.

Burak M., Dackiewicz K., Pregiel P., Wrocławskie Uczelnie Techniczne: 1910–2010, Wrocław 2010,

Dekret z dnia 24 maja 1945 r. o utworzeniu Politechniki Śląskiej. Dz.U. z 1945 r. nr 21, poz. 118.

Die Technische Hochschule Breslau: Beiträge zur Geschichte der Technischen Hochschule Breslau zum 75-jährigen Gedenken an die Eröffnung im Jahre 1910, Wuppertal 1985.

Dubiński M., Pionierzy Biblioteki Politechniki Wrocławskiej, [w:] Z problemów bibliotek naukowych Wrocławia. Biblioteka Politechniki Wrocławskiej 1946–2011 – historia, działalność, organizacja, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2011, s. 55–90.

Firlej W., Majewski S., Odbudowa szkolnictwa wyższego w Polsce w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej po II wojnie światowej, „Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne” 2015, t. 26, s. 57–74.

Frączek R., Gwioździk J., Tytus Laskiewicz w służbie książki. Z dziejów bibliotek Politechniki Lwowskiej i Politechniki Śląskiej w Gliwicach, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia” 2022, vol. 20, s. 141–165,

Garnysz Cz., Biblioteka Politechniki Łódzkiej 1945–2007. Organizacja i organizatorzy, Rektorska Komisja Historyczna, Politechnika Łódzka, Łódź 2008, s. 9

Kalendarium [w:] 60 lat Biblioteki Politechniki Wrocławskiej 1946–2006, red. B. Makarska-Deszcz, Wrocław 2006.

Kaufman S., Wspomnienia z historii organizacji Politechniki Śląskiej, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej”, Seria Hutnictwo, 1987, z. 30, s. 43–47

Kozłowska T., Biblioteka Główna Politechniki Gdańskiej 1945–1970, Gdańsk 1971 [praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr St. Kubiaka, rkps].

Kranich K., Die „Bollwerk-Ingenieure“: Technikwissenschaft in Breslau 1900–1945, Paderborn 2018.

Niewitecki S., Historia jednej belki z Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej, „Konstrukcje, Elementy, Materiały” 2016, nr 4 s. 41–44,

Politechnika Gdańska w latach 1945–1989, [on-line] https://pg.edu.pl/uczelnia/fakty-i-liczby/zarys-historii/lata-1945-1989 – 5.10.2023.

Politechnika Łódzka, [on-line:] https://p.lodz.pl/uczelnia/historia-pl – 5.10.2023.

Politechnika Śląska 1945–1984: 40 lat w służbie społeczeństwa, red. S. Jura, Gliwice 1985, s. 509.

Politechnika Wrocławska, [on-line:] https://pwr.edu.pl/uczelnia/informacje-ogolne/historia-i-rozwoj/historia – 5.10.2023.

Politechnika Wrocławska w okresie dziesięciolecia 1945–1955, Warszawa 1957.

Program Politechniki Śląskiej na rok akademicki 1946/47, Gliwice 1947, s. 15

Program Politechniki Śląskiej na rok akademicki 1946/47, Gliwice 1947.

Program Politechniki Śląskiej na rok akademicki 1948/49, Gliwice 1949.

Technische Hochschule Breslau, oprac. J. Pytel, [on-line:] http://weny.pwr.edu.pl/fcp/mGBUKOQtTKlQhbx08SlkTUAxQX2o8DAoHNiwFE1xVSX1TFVZpCFghUHcKVigEQUw/38/public/o_wydziale/profil_wydzialu/historia/att_historia_technische_hochschule_breslau.pdf – 2.11.2023.

Zabczyk-Chmielewska B., Z historii Politechniki Gdańskiej 1904–1945. I Sympozjum Historia Elektryki, cz. 1, Gdańsk 2015.

Pobrania

Opublikowane

2024-03-12

Jak cytować

Frączek, R. (2024). Biblioteki polskich uczelni technicznych powstałych w 1945 roku. Zarys kształtowania się księgozbiorów. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 21, 236–247. https://doi.org/10.24917/20811861.21.16

Numer

Dział

Artykuły / Articles