Tytus Laskiewicz w służbie książki. Z dziejów bibliotek Politechniki Lwowskiej i Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Autor

  • Renata Frączek Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • Jolanta Gwioździk Uniwersytet Śląski w Katowicach

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.20.10

Słowa kluczowe:

library, Lvov University of Technology, Silesian University of Technology, Tytus Laskiewicz

Abstrakt

Tytus Laskiewicz (1884-1964) was the head of the library of the Lvov University of Technology. His contribution to the transfer of its collections to a new building and the organisation of library work there was exceptional. He published 4 catalogues presenting its collections. He performed the same function at the Silesian University of Technology in Gliwice, where he built the book collection from scratch, dealt with the development of the collection and made it accessible. His duties also involved building issues. Furthermore, Laskiewicz collaborated with the local library community. For his accomplishments in the field of librarianship, he was awarded the Gold Cross of Merit and the Officer’s Cross of the Order of Polonia Restituta. The article was developed mainly on the basis of source documents, including materials previously unknown by the scientific community, such as Kronika Biblioteki c.k.Szkoły Politechnicznej we Lwowie (in the collection of the Stefanyk Library in Lviv).

Bibliografia

VI Kongres Międzynarodowej Prasy Technicznej i Zawodowej, „Wiadomości Urzędu Patentowego” 1930, R. VII, z. 12, s. 701–703.

-letni Jubileusz P. T. P. i II Zjazd Polskich Techników Zrzeszonych we Lwowie w dn. 16–19 września 1927 r., „Czasopismo Techniczne. Organ Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie” 1927, nr 23, s. 371.

Birkenmajer A., Budowa nowego gmachu Biblioteki Politechniki Lwowskiej, „Przegląd Biblioteczny” 1929, r. 3, z. 2, s. 226–231.

Kaufman S., Wspomnienia z historii organizacji Politechniki Śląskiej, „Zeszty Naukowe Politechniki Śląskiej”, Seria Hutnictwo, 1987, z. 30, s. 43–47.

Kordecki M., Dzieje Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej w latach 1945–2000, cz. 2: Sylwetki dyrektorów biblioteki, „Rocznik Muzeum w Gliwicach” 2016, t. 26.

Laskiewicz T., Biblioteka Politechniki Lwowskiej, „Przegląd Biblioteczny” 1929, R. 3, z. 2, s. 223–226.

Laskiewicz T., Biblioteka Politechniki lwowskiej w 1929 r., „Przegląd Biblioteczny” 1930, R. 4, z. 2, s. 257–258.

Laskiewicz T., W sprawie Biblioteki Federacyjnej, „Przegląd Biblioteczny” 1933, R. 7, z. 2–3, s. 257–258.

Laskiewicz T., Rymowicz F., Gliwice – Zabrze – Bytom w okresie lat 1921–1939 pod względem gospodarczym i przemysłowym, Katowice 1947.

Nadolski O., Zarys historyczny rozwoju Politechniki Lwowskiej, [w:] Politechnika Lwowska. Jej stan obecny i potrzeby, Lwów 1932

Nadolski O., Pięćdziesięciolecie gmachów Politechniki Lwowskiej, „Czasopismo Techniczne” 1927, nr 23, s. 382–384.

Niemiecki Kraków 1939–1945, [on-line:] http://11.niemieckikrakowblog.wordpress.com/2021/02/12/rocznica-utworzenia-staatsbibliothek-i-jej-osiagniecia/ – 4.09.2022.

Politechnika Lwowska 1844–1945, red. J. Boberski i in., Wrocław 1993.

Politechnika Śląska 1945–1984: 40 lat w służbie społeczeństwa, red. S. Jura, Gliwice 1985.

Popławski Z., Dzieje Politechniki Lwowskiej 1844–1945, Wrocław–Warszawa–Kraków 1992.

Pszczółkowski M., Biblioteka Politechniki Lwowskiej, [on-line:] https://polonika.pl/polonik-tygodnia/biblioteka-politechniki-lwowskiej – 3.09.2022.

Snoch B., Górnośląski leksykon biograficzny. Suplement do wydania drugiego, Katowice 2006

Sprawy Związku Bibliotekarzy Polskich, „Przegląd Biblioteczny” 1929, R. 3, s. 572.

Szewalski R., Politechnika Lwowska w latach wojny i okupacji (1939–1945), [w:] Lwowskie środowisko naukowe w latach 1939–1945, Warszawa 1991, s. 7–27.

Włodarczyk J., Walka bibliotekarzy polskich wyższych uczelni o swoje miejsce wśród pracowników nauki, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 1984, z. 18, s. 179–195.

Wyciąg z Biuletynu nr 2 Federacji Międzynarodowej Prasy Technicznej i Zawodowej, „Wiadomości Związku Polskich Zrzeszeń Technicznych” 1929, r. 5, nr 9–11, s. A 322–A 338.

Zioło K., Tytus Laskiewicz (1884–1967), [w:] Bibliotekarze i pracownicy książki województwa śląskiego, Warszawa 2021, s. 38–42.

Pobrania

Opublikowane

2023-03-29

Jak cytować

Frączek, R., & Gwioździk, J. (2023). Tytus Laskiewicz w służbie książki. Z dziejów bibliotek Politechniki Lwowskiej i Politechniki Śląskiej w Gliwicach. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 20, 141–165. https://doi.org/10.24917/20811861.20.10

Numer

Dział

Artykuły / Articles