W służbie biblioteki. Status i obowiązki pracowników Baworovianum we Lwowie i Biblioteki Zakładu Naukowego w Tarnopolu

Autor

  • Jolanta Gwioździk Uniwersytet Śląski

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.17.2

Słowa kluczowe:

Biblioteka Fundacji Wiktora hr. Baworowskiego; pracownicy biblioteki; Wiktor Baworowski

Abstrakt

Wiktor hr. Baworowski był twórcą jednej z najciekawszych i najbardziej znaczących kolekcji rękopisów, starych druków, grafiki, numizmatów, obrazów i innych „pamiątek narodowych”, przy czym specyfiką jego biblioteki było nastawienie na księgozbiór dokumentujący kulturę polską.  W celu zachowania i pomnażania zbiorów naukowych i artystycznych założył fundację, kierowaną następnie przez Wydział Krajowy. W tekście przedstawiono poglądy Baworowskiego i jego spadkobierców na status, wykształcenie i zakres obowiązków pracowników bibliotek fundacji we Lwowie i Tarnopolu. Początkowo bibliotekarz był przede wszystkim poliglotą głównie o wykształceniu humanistycznym, widziano w nim głównie badacza naukowego, a następnie bibliotekarza, co znalazło swoje odzwierciedlenie w strukturze stanowisk. Do podstawowych obowiązków bibliotekarzy należała po pierwsze ochrona i gromadzenie zbiorów, a po drugie ich udostępnienie, co wiązało się z pracami ewidencyjnymi i opracowaniem zbiorów. Biblioteka powinna służyć nie tylko  jako ośrodek pracy naukowej, ale także kulturalnej, sprzyjać podnoszeniu stanu świadomości narodowej, dlatego Baworowski planował także utworzenie przy swoim zakładzie naukowym wydawnictwa, księgarni, muzeum, a także organizację innych działań, promujących książkę i czytelnictwo.

Bibliografia

Albin J., Działalność Towarzystwa Przyjaciół Ossolineum w latach 1926-1939, „Roczniki Biblioteczne” 1974, R. 18, s. 383-406.

Borkowski-Dunin S., O obowiązkach bibliotekarza, Lwów 1927

Eberharter M., Die translatorischen Biographien von Jan Nepomucen Kamiński, Walenty Chłędowski und Wiktor Baworowski. Zum Leben und Werk von drei Literaturübersetzern im 19. Jahrhundert, Warschau 2018.

Gaca-Dąbrowska Z., Bibliotekarstwo II Rzeczypospolitej. Zarys problemów organizacyjnych i badawczych, Warszawa 2007.

Gębołyś Z., Zawód bibliotekarski na ziemiach niemieckich w latach 1789-1871, Katowice 2002.

Grajewski J., Zbiory graficzne w Bibliotece im. Baworowskich we Lwowie, „Ziemia” 1928, nr 18, s. 282-286.

Gwioździk J., Podstawy organizacji bibliotek Fundacji Wiktora hr. Baworowskiego we Lwowie, „Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy” 2018, nr 4, s. 13-29.

Hausnerowa M., Bibliotekarstwo a społeczeństwo, „Dziennik Lwowski” 1928, 28 maja, s. 5.

Ihnatowicz I., Biernat A., Vademecum do badań nad historią XIX i XX wieku, Warszawa 2002.

Kotula R., Biblioteka Wiktora Baworowskiego we Lwowie, Lwów 1926

Lewkowicz P., Wizerunek pracownika biblioteki akademickiej w polskiej literaturze zawodowej dwudziestolecia międzywojennego. [w:] Biblioteka jako "trzecie miejsce", red. M. Wrocławska, J. Jerzyk-Wojtecka, Łódź 2011, s. 189-201.

Łakomy-Chłosta A., Makles K., Zarys kształtowania się księgozbioru Biblioteki Fundacji Wiktora hr. Baworowskiego we Lwowie, „Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy” 2018, nr 4, s. 30-38.

Maleczyńska K., Kształtowanie się zawodu bibliotekarza w Polsce do 1914 r., „Roczniki Biblioteczne” 1982, R. 26, nr 1/2

Malesa R., Zawód bibliotekarza – między przeszłością a przyszłością, „Folia Bibliologica” 2006/2007, t. 48/49

Pietrzkiewicz I., Obowiązki bibliotekarza w ujęciu Stanisława Dunin-Borkowskiego, [w:] Studia bibliologiczne. T 11: Z dziejów książek, bibliotek i czytelnictwa na Śląsku. Varia. Red. I. Socha. Katowice 1998, s. 121-128.

Samsel A., Bibliotekarze wyższych uczelni – przyczynek do historii 100-letniej walki o prestiż zawodu. [w:] Bibliotekarz uwolniony – deregulacja czy degradacja? Red. H. Brzezińska-Stec, J. Żochowska. Białystok 2013

Włodarczyk J., Bibliotekarze w Polsce okresu międzywojennego, Łódź 1988

Włodarczyk J., Bibliotekarze bibliotek fundacyjnych i rodowych w okresie zaborów – próba syntezy. Z dziejów kształtowania się zawodu bibliotekarskiego na ziemiach polskich, „Roczniki Biblioteczne”1984, R. 28, z. 1/2, s. 179-193

Włodarczyk J., Bibliotekarze bibliotek wyższych uczelni na ziemiach polskich w okresie zaborów. Próba syntezy (Z dziejów kształtowania się zawodu bibliotekarskiego na ziemiach polskich), „Roczniki Biblioteczne” 1986, R. 30, z. 1/2

Włodarczyk J., Polscy bibliotekarze oświatowi okresu międzywojennego, „Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie” 1988, nr 2, s. 28–37.

Włodarczyk J.: Kształtowanie się zawodu bibliotekarskiego na ziemiach polskich w okresie zaborów. Łódź 1990, s. 78-111, 145 -165.

Wojciechowski J., Bibliotekarstwo: zawód czy zatrudnienie, [w:] Zawód bibliotekarza dziś i jutro. Warszawa 2003

Zimnoch K., Ewolucja zawodu bibliotekarza – od strażnika zbiorów, przez bibliotekarza oświatowego i naukowego do specjalisty zarządzającego wiedzą, [w:] Bibliotekarz uwolniony – deregulacja czy degradacja? Red. H. Brzezińska-Stec, J. Żochowska, Białystok 2013, s. 17-28.

Pobrania

Opublikowane

2019-06-29

Jak cytować

Gwioździk, J. (2019). W służbie biblioteki. Status i obowiązki pracowników Baworovianum we Lwowie i Biblioteki Zakładu Naukowego w Tarnopolu. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 17, 22–39. https://doi.org/10.24917/20811861.17.2

Numer

Dział

Artykuły / Articles