Biblioteka Fundacji Wiktora hr. Baworowskiego wobec międzynarodowej współpracy intelektualnej Ligi Narodów

Autor

  • Jolanta Gwioździk Uniwersytet Śląski w Katowicach

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.21.15

Słowa kluczowe:

Liga Narodów, Międzynarodowa Komisja Współpracy Intelektualnej, Międzynarodowy Instytut Współpracy Intelektualnej, Skłodowska-Curie, Bavorovianum

Abstrakt

Międzynarodowa Komisja Współpracy Intelektualnej (a później Międzynarodowy Instytut Współpracy Intelektualnej) utworzona przy Lidze Narodów była odpowiedzialna za inicjowanie, organizowanie i koordynowanie międzynarodowej współpracy intelektualnej. W tym zakresie z Ligą Narodów współpracowały komisje narodowe. Polska Komisja Międzynarodowej Współpracy Intelektualnej dokonała oceny stanu życia intelektualnego, którą przeprowadzono za pomocą badań ankietowych. Nawiązywanie współpracy odbywało się nie tylko na szczeblu krajowym, ale wiązało się z aktywną postawą organizacji lokalnych. Związek Polskich Towarzystw Naukowych we Lwowie (w tym Biblioteka Fundacji im. hr. Wiktora Baworowskiego) aktywnie uczestniczył w badaniach i sformułował konkretne oczekiwania dotyczące pomocy i współpracy międzynarodowej. W ten sposób Baworovianum mogło informować europejską opinię publiczną o swoich zasobach bibliotecznych i muzealnych oraz współpracować z Biblioteką Hoovera. Stało się to podstawą późniejszej współpracy międzynarodowej, polegającej nie tylko na korzystaniu z zasobów biblioteki (na miejscu i w wypożyczalniach międzybibliotecznych), ale także na publikowaniu źródeł i materiałów naukowych związanych ze zbiorami, a przede wszystkim na międzynarodowej wymianie publikacji z wieloma krajami.

Bibliografia

Arct S., Odbudowa książki w Polsce. Podstawy faktyczne i liczbowe, Warszawa 1946.

Brzeziński A. M., Oskar Halecki – inicjator polsko-szwajcarskiej współpracy intelektualnej w ramach Ligi Narodów, „Przegląd Nauk Historycznych” 2010, R. IX, nr 1, s. 181–199.

Brzeziński A. M., Polska w systemie międzynarodowej współpracy intelektualnej Ligi Narodów (1922–1939), „Dzieje Najnowsze” 2002, r. 34, s. 3– 22

Brzeziński A. M., Sprawy polskie w działalności Oskara Haleckiego – sekretarza Komisji Międzynarodowej Współpracy Intelektualnej Ligi Narodów (1922–1924), [w:] Oskar Halecki i jego wizja Europy, red. M. Dąbrowska, t. 1, Warszawa–Łódź 2012, s. 38–55.

Brzeziński A. M., Z działalności Marii Skłodowskiej‑Curie w Komisji Międzynarodowej Współpracy Intelektualnej Ligi Narodów (1922–1934), „Przegląd Nauk Historycznych” 2006, R. V, nr 2(10), s. 143–165.

Brzeziński A.M., Oskar Halecki – rzecznik krajów Europy Środkowej i Wschodniej w Komisji Międzynarodowej Współpracy Intelektualnej Ligi Narodów (1922–1925), „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 2013, t. 48, s. 141–156.

Brzeziński A.M., Oskar Halecki a Liga Narodów. Poglądy i działalność, Łódź 2016.

Cisek J., Oskar Halecki. Historyk Szermierz Wolności, Warszawa 2009.

Hoover Institution, [on-line:] https://www.hoover.org/about/hoover-story/timeline – 8.08.2023.

Hoover Institution. Library and Archives, [on-line:] https://www.hoover.org/library-archives/about/history – 9.07.2023.

Irish T., Feeding the Mind: Humanitarianism and the Reconstruction of European Intellectual Life, 1919–1933. Cambridge 2023.

Krupa B., Nafpaktitis M., Polonika w Bibliotece Uniwersytetu Stanforda w Kalifornii: unikalne kolekcje, trudności w gromadzeniu i udostępnianiu, „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” 2017, s. 557–566.

L`ceuvre Internationale de Secours à la Bibliotheque Polonaise de Paris dèvastèe par les Allemands en 1940, Paris 1946.

Parafianowicz H., Polska w europejskiej polityce Stanów Zjednoczonych w okresie prezydentury Herberta C. Hoovera, 1929–1933, Białystok 1991.

Parafianowicz H., Zapomniany prezydent. Biografia polityczna Herberta Clarka Hoovera, Białystok 1993.

Piskurewicz J., Między nauką a polityką. Maria Skłodowska-Curie w laboratorium i w Lidze Narodów, Lublin 2007.

Piskurewicz J., Prace nad przygotowaniem prawa o ochronie własności naukowej i udział w nich Marii Skłodowskiej-Curie, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe" 2004, nr 22 (24), s. 103–115.

Placówki dyplomatyczne Rzeczypospolitej Polskiej 1918–1945. Informator archiwalny, oprac. P. Ceranka, K. Szczepanik, J. Zdanowski, Warszawa 2022.

Pycior S. W., Poland’s Intellectual Institutions after the First Word War. Contemporary Inquiries and Reports, „The Polish Review” 2001, vol. 46, no 3, s. 348–351.

Renoliet J., La Genèse de l’Institut International de Coopération Intellectuelle. „Relations Internationales” 1992, no. 72, pp. 387–98.

Schroeder-Gudehus B., Les scientifiques et la paix. La communauté scientifique internationale au cours des années 20., Montréal 2014.

Skrzypczak A., Księgarnia i wydawnictwo Michała Arcta w Warszawie 1887–1950, [w:] Warszawscy wydawcy, red. J. Myszkowska, Warszawa 2003, s. 21–39.

TNOiK, [on-line:] http://www.tnoik.org/index1fca.html?option=com_content&view=category&layout=blog&id=39&Itemid=37&limitstart=5 – 9.10.2023.

Winid B., The American-Polish Chamber of Commerse and Industry in the United States, Inc. 1920–1939, „Polish American Studies” 1989, vol. 46, no 2, pp. 5–20.

Pobrania

Opublikowane

2024-03-12

Jak cytować

Gwioździk, J. (2024). Biblioteka Fundacji Wiktora hr. Baworowskiego wobec międzynarodowej współpracy intelektualnej Ligi Narodów. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 21, 220–235. https://doi.org/10.24917/20811861.21.15

Numer

Dział

Artykuły / Articles