Bavorovianum jako przykład rekonstrukcji księgozbiorów. historycznych. Badania – projekty – postulaty

Autor

  • Jolanta Gwioździk Uniwersytet Śląski

DOI:

https://doi.org/10.24917/20811861.18.25

Słowa kluczowe:

The Wiktor Foundation Library Baworowski; Wiktor Baworowski; cultural heritage; historical book collections

Abstrakt

Historical book collections are an important element of the cultural heritage of the former Republic of Poland. Their wide dispersion requires reconstruction works. Possible directions of such activities - historical and bibliological, documentational, and conservational - are presented on the example of the collection of the Baworowscy Library. The necessity of interdisciplinary analyses undertaken by specialised teams running specific research programs is indicated.

Bibliografia

Bangrowska A., Maciąg T., Ocena stanu zachowania druków z lat 1601-1700 z kolekcji Biblioteki Fundacji Wiktora hr. Baworowskiego, „Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy” 2018, nr 4, s. 126–142.

Bibliotheca Bavoroviana Leopoliensis, red. J. Gwioździk, „Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy” 2018, nr 4, ss. 216.

Bibliotheca Bavoroviana Leopoliensis. A catalogue, eds. J. Gwioździk, T. Maciąg, in collaboration with I. Pietrzkiewicz, R. Frączek, Katowice 2015.

Capiau S., Valk M. de, Wuyts E., The Universal Procedure for Library Assessment: A statistical model forcondition surveys of special collections in libraries, „International Federation of Library Associations and Institutions” 2015, Vol. 41 (3), s. 266–267.

Čermáková L., Zielnik Pietro Andrea Mattioliego w Czechach, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” R. 57, 2012, nr 2, s. 7–26.

Croft J.A., The Preservation Evolution A Review of Preservation Literature 1999 – 2001, [on-line:] https://pdfs.semanticscholar.org/bea3/9e0c5e9a2588682fe17c1629677db200920d.pdf – 12.11.2020

Dolleczek A., Zapomniany zbiór Zygmunta hr. Czarneckiego, „Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” 1995, z. 6, s. 55–63.

Druki z lat 1500-1550 z oficyny Hieronima Wietora w kolekcji Biblioteki Fundacji Wiktora hr. Baworowskiego. Ocena stanu zachowania, [w:] Львівська національна наукова бібліотека імені В. Стефаника. Iсторія і сучасність, red. М.М. Романюк, Львів 2010.

Evaluation of the preservation conditio of prints from the years 1500-1550, [w:] Bibliotheca Bavoroviana Leopoliensis. A catalogue, eds. J. Gwioździk, T. Maciąg, in collaboration with I. Pietrzkiewicz, R. Frączek, Katowice 2015, s. 157–167.

Febrve L., Martin H-J., Narodziny książki, przekł. A. Kocot, M. Wodzyńska-Walicka, posł. P. Rodak, Warszawa 2014.

Franczyk-Cegła A., O zadaniach i metodologii badań proweniencyjnych w bibliologii na przykładzie badań nad kolekcją Baworovianum, „Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy” 2018, nr 4, s. 69–84.

Gracy K.F., Kahn M.B., Preservation in the digital age: A review of preservation literature, [on-line:] https://pdfs.semanticscholar.org/3224/9cd71c67fb54773499829d317d38d11ec1fd.pdf?ga=2.32016574.140181937.1585447951-283938070.1585447951 – 12.11.2020.

Gwioździk J., „Dialog” autorów, impresorów i czytelnikach w drukach I poł. XVI wieku ze zbiorów Biblioteki Fundacji Wiktora hr. Baworowskiego we Lwowie, [w:] Sarmackie theatrum, t. 5: Między księgami, red. M. Barłowska, M. Walińska, Katowice 2012, s. 26–44

Gwioździk J., Renesansowy Zielnik Stefana Falimirza w Zbiorach Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. W. Stefanyka, [w:] Львівська національна наукова бібліотека імені В. Стефаника: історія і сучасність, bідп. ред. М.М. РОМАНЮК, Львів 2010, c. 167–174.

Gwioździk J., Ad lectorem, [in:] Bibliotheca Bavoroviana Leopoliensis. A catalogue, eds. J. Gwioździk, T. Maciąg, in collaboration with I. Pietrzkiewicz, R. Frączek, Katowice 2015, s. 7–15.

Gwioździk J., Biblioteka panien benedyktynek łacińskich we Lwowie (XVI–XVIII wiek), Katowice 2001.

Gwioździk J., Druki z 1. Połowy XVI w. z kolekcji Zygmunta Czarneckiego w zbiorach lwowskich, „Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy” 2014, nr 4, s. 70–83.

Gwioździk J., Księgozbiór benedyktynek lwowskich klasztoru pw. Wszystkich Świętych. Katalog starych druków, Katowice 2004.

Gwioździk J., Podstawy organizacji bibliotek Fundacji Wiktora hr. Baworowskiego we Lwowie, „Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy” 2018, nr 4, s. 13–29.

Kawecka-Gryczowa A., Biblioteka ostatniego Jagiellona. Pomnik kultury renesansowej, Wrocław 1998.

Kolekcje prywatne w zbiorach książki dawnej, red. D. Sidorowicz-Mulak, A. Franczyk-Cegły, t. 1-2, Wrocław 2020.

Konopczyński W., Baworowski hr. Wiktor, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 1, Kraków 1935, s. 368–370.

Książka dawna i jej właściciele, red. D. Sidorowicz-Mulak, A. Franczyk-Cegły, t. 1-2, Wrocław 2016.

Łakomy-Chłosta A., Makles K., Zarys kształtowania się księgozbioru Biblioteki Fundacji Wiktora Hr. Baworowskiego we Lwowie, „Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy” 2018, nr 4, s. 30–38.

Maciąg T., Grzyby niszczące zabytkowy papier. Analiza druków z lat 1500-1600 z kolekcji Biblioteki Fundacji Wiktora hr. Baworowskiego we Lwowie, „Studia Bibliologiczne” 2015, t. 20, s. 53–72.

Makles K., Kontrahenci Biblioteki Fundacji Wiktora hr. Baworowskiego we Lwowie (na podstawie wpisów w księdze kasowej), „Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy” 2018, nr 4, s. 39–59.

Matwijów M., Zakład Narodowy im. Ossolińskich w latach 1939-1946, Wrocław 2003, s. 202–203.

Ogierman L., Oficyny drukarskie pierwszej połowy XVI wieku w zbiorach Biblioteki Fundacji Wiktora hr. Baworowskiego we Lwowie, „Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy” 2018, nr 4, s. 101–107.

Oxenius S., Przyczynek do dziejów Biblioteki Fundacji Wiktora hr. Baworowskiego we Lwowie w latach 1940-1944, „Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy” 2018, nr 4, s. 60–68.

Paszkiewicz U., Biblioteka Zygmunta Czarneckiego w Rusku. Źródła do zawartości rozproszonej kolekcji, [w:] Kolekcje prywatne w zbiorach książki dawnej. Studia, red. D. Sidorowicz-Mulak, A. Franczyk-Cegła, t. 1. Wrocław 2020, s. 264–299

Pidłypczak-Majerowicz M., Stare druki proweniencji zakonnej w Bibliotece Ossolineum, Wrocław 2019.

Pietrzkiewicz I., Zbiory proweniencji zakonnej w lwowskim Baworovianum. Pierwsza połowa XVI wieku, „Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy” 2018, nr 4, s. 85–100.

Prof. Cristina Dondi oraz prof. Thomas E. Mical poprowadzą wykłady na Uniwersytecie Śląskim, [on-line:] https://us.edu.pl/prof-cristina-dondi-oraz-prof-thomas-e-mical-poprowadza-wyklady-na-uniwersytecie-slaskim/ – 12.11.2020.

Pronobis-Gajdzis M., Analiza wartościująca zabytkowych kodeksów, księgozbiorów i bibliotek podstawą projektu konserwatorskiego, „Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy” 2017, nr 1, s. 55–77.

Proweniencyjna Grupa Robocza, [on-line:] https://ossolineum.pl/index.php/proweniencyjna-grupa-robocza/ – 12.11.2020.

Puchalski J., Źródła do historii bibliotek w Polsce w latach 1918-1947, Warszawa 2007.

Rosołowski M., Biblioteka Baworowskich – skarb, który pozostał we Lwowie, [on-line:] https://polskatimes.pl/bibliotekabaworowskich-skarb-ktory-pozostalwe-lwowie/ar/12935888 – 12.11.2020.

Wagner A., Dekoracja radełkowa na siedemnastowiecznych oprawach w zbiorach Baworovianum, „Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy” 2018, nr 4, s. 108–125.

Колосовська О., Стародруки iз бібліотеки Віктора Баворовського [Віктора Баворовськieго], [w:] Kraków-Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX w., t. 3, red. J. Jarowiecki, Kraków 1996, s. 48–52.

Любов Ль., Дзендзелюк Л., Реставрація стародруку із бібліотеки Фундації ім. Віктора Баворовського, „Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy” 2018, nr 4, s. 143–158.

Pobrania

Opublikowane

2020-07-17

Jak cytować

Gwioździk, J. (2020). Bavorovianum jako przykład rekonstrukcji księgozbiorów. historycznych. Badania – projekty – postulaty. AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 18, 385–392. https://doi.org/10.24917/20811861.18.25

Numer

Dział

Recenzje / Reviews