Book culture in the male orders of the Grand Duchy of Lithuania 15th–18th centuries (assumptions of a research project)

Autor

  • Iwona Pietrzkiewicz Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Słowa kluczowe:

Book history, monastery, sources, Grand Duchy of Lithuania, 15th-18th centuries

Abstrakt

The aim of the research realised within the project was to present the book culture in the Roman Catholic men monasteries existing in the Grand Duchy of Lithuania since the elimination of the urban monastery network and the cassation of its individual outposts. An analysis was made of the literature created and used by these communities. The project assumed a multi-aspect presentation of the phenomena and processes of functioning of the texts in monastic environments. The research included an analysis of the formation and education of monks, the canon of the books created and stored by them, which were used in priesthood, education, but also scientific and readership work and the monastic publishing initiatives in the context of the social interactions of these monasteries.

Bibliografia

Dębowska, Maria (2002): Archiwa Kościoła katolickiego w Polsce. Informator, oprac. Maria Dębowska, Kielce 2002

Flaga, Jerzy (1998): Formacja i kształcenie duchowieństwa zakonnego w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku, Lublin 1998

Gach, Piotr Paweł (1984): Kasaty zakonów na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska 1773–1914, Lublin 1984

Gach, Piotr Paweł (1999): Struktury i działalność duszpasterska zakonów męskich na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej i Śląska w latach 1773-1914, Lublin 1999

Grzebień, Ludwik (1975): Organizacja bibliotek jezuickich w Polsce od XVI do XVIII w., „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1975, t. 30, pp 223-282; t. 31, pp. 225-282

Kamolowa, Danuta i in. (2003), Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce, oprac. Danuta Kamolowa, przy współudz. Teresy Sieniateckiej, Warsaw 2003

Kawecka-Gryczowa, Alodia i in. (1959-1960): Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku, z. 5: Wielkie Księstwo Litewskie, ed. Alodia Kawecka-Gryczowa, Krystyna Korotajowa, Wojciech Krajewski, Wrocław-Kraków 1959-1960

Kłoczowski, Jerzy, Zakony męskie w Polsce, w: Kościół w Polsce, t. 2: Wieki XVI-XVIII, Kraków 1970

Kubicki, Paweł (1938): Bojownicy kapłani za sprawę Kościoła i Ojczyzny w latach 1861-1915. Materiały z urzędowych świadectw władz rosyjskich, archiwów konsystorskich, zakonnych i prywatnych, oprac. P. Kubicki, cz. 2: Dawna Litwa i Białoruś, t. 4: Niszczenie przez rząd rosyjski katolickich kościołów, kaplic, klasztorów […], bibliotek […]. Domówienie i zestawienie, Sandomierz 1938

Kurczewski, Jan (1912), Biskupstwo wileńskie od jego założenia aż do dni obecnych, zawierające dzieje i prace biskupów i duchowieństwa diecezji wileńskiej, oraz wykaz kościołów, klasztorów, szkół i zakładów dobroczynnych i społecznych, Wilno 1912

Litak, Stanisław (1996), Kościół łaciński w Rzeczypospolitej około 1772 roku. Struktury administracyjne, Lublin 1996

Narbutienė, Daiva (2004), Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos lotyniškoj knyga XV-XVII a., Vilnius 2004.

Pacevičius, Arvydas (2005), Vienuloynų bibliotekos Lietuvoje 1795-1964 metais. Dingęs knygos pasulis, Vilnius 2005

Pearson, David (1997), Provenance research in book history. A handbook, New Castle 1997

Pidłypczak-Majerowicz, Maria (1996), Biblioteki i bibliotekarstwo zakonne na wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej w XVII–XVIII wieku, Wrocław 1996

Račiūnaitė Tojana (2003), Vizijos ir atvaizdai. Basųjų karmelitų palikimas, Vilnius 2003

Radwan, Marian (2001), Kościół katolicki w archiwach Departamentu Wyznań Obcych Rosyjskiego MSW. Repertorium, Lublin 2001

Topolska Maria B. (2002), Społeczeństwo i kultura w Wielkim Księstwie Litewskim od XV do XVIII wieku, Poznań–Zielona Góra 2002

Ussas, Bronisław (1936), Z dziejów grabieży i niszczenia polskiego mienia kościelnego przez Rosjan w świetle świadectw rosyjskich (1655-1925), cz. 1-2, „Przegląd Powszechny’ 1936, R. 53, t. 210, nr 4, pp. 45-66; nr 5, pp. 185-203

Wormald, Francis (1974), The monastic library, Baltimore 1974

Żurek, Waldemar (2005): Biblioteki Kościoła katolickiego w Polsce. Informator, oprac. Waldemar Żurek, Kielce 2005

Opublikowane

2018-03-24

Jak cytować

Pietrzkiewicz, I. (2018). Book culture in the male orders of the Grand Duchy of Lithuania 15th–18th centuries (assumptions of a research project). AUPC Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 15, 333–340. Pobrano z https://sbsp.uken.krakow.pl/article/view/20811861.15.24

Numer

Dział

Materiały / Materials

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>